Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2019

2018

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

7.476

 

7.072

 

Gebruiksrecht vaste activa

3

63

 

-

 

Immateriële vaste activa

4

313

 

315

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

6

 

4

 

Beleggingen in obligaties

6

160

 

156

 

Overige financiële activa

7

58

 

71

 

Latente belastingvorderingen

17

165

 

172

 

Totaal vaste activa

  

8.241

 

7.790

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

60

 

66

 

Handels- en overige vorderingen

10

334

 

349

 

Liquide middelen

11

153

 

140

 

Totaal vlottende activa

  

547

 

555

      

Activa aangehouden voor verkoop

33

 

3

 

-

      

Totaal activa

  

8.791

 

8.345

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

495

 

495

 

Hedge reserve

 

-2

 

-

 

Overige reserves

 

2.123

 

1.945

 

Resultaat boekjaar

 

253

 

334

 

Totaal eigen vermogen

  

4.224

 

4.129

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

1.765

 

1.475

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

209

 

159

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.737

 

1.682

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

31

 

33

 

Latente belastingverplichtingen

17

3

 

4

 

Overige voorzieningen

16

23

 

10

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

3.768

 

3.363

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

151

 

150

 

Belastingverplichtingen

 

90

 

96

 

Rentedragende verplichtingen

13

297

 

321

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

17

 

-

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

27

 

42

 

Overlopende passiva

8, 18

217

 

244

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

799

 

853

      

Totaal verplichtingen

  

4.567

 

4.216

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

8.791

 

8.345