Geconsolideerd kasstroomoverzicht

€ miljoen

Noot

2019

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten

30

    

Resultaat na belastingen

  

253

 

334

Aanpassingen voor:

     

- financiële baten en lasten

27, 28

 

52

 

46

- belastingen

29

 

76

 

119

- resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures en minderheidsbelang derden

5

 

-2

 

-3

- afschrijvingen, amortisaties en bijzondere waardeverminderingen

22, 26

 

378

 

338

Boekresultaat verkoop Allego

33

 

-

 

-105

Veranderingen in werkkapitaal:

     

- voorraden

 

6

 

8

 

- handels- en overige vorderingen

 

12

 

-20

 

- handelsschulden en overlopende passiva

 

-32

 

20

 

Totaal veranderingen in werkkapitaal

  

-14

 

8

      

Mutatie belastinglatenties, voorzieningen, derivaten en overig

  

-1

 

10

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

  

742

 

747

      

Betaalde rente

 

-48

 

-54

 

Ontvangen rente

 

1

 

2

 

Betaalde (ontvangen) winstbelasting

 

-57

 

-57

 

Totaal

  

-104

 

-109

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

638

 

638

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

30

    

Investeringen in materiële vaste activa

3

-834

 

-731

 

Bijdrage investeringen van derden

14

124

 

126

 

(Des-)investeringen in financiële activa (deelnemingen en joint ventures)

 

-3

 

-1

 

Verkoop Allego

 

-

 

110

 
      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

-713

 

-496

      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

30

    

Aangetrokken (afgeloste) ECP-financiering

13

291

 

-224

 

Aangetrokken langlopende leningen

13

296

 

228

 

Afgeloste langlopende leningen

14

-321

 

-3

 

Aangetrokken kortlopende lening

13

-

 

14

 

Verstrekte leningen

11

-

 

-14

 

Aflossing op verstrekte kortlopende leningen

13

-

 

10

 

Aflossing leaseverplichtingen

 

-20

 

-

 

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

 

495

 

Aflossing achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-

 

-496

 

Vergoeding achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

12

-8

 

-21

 

Betaald dividend

 

-150

 

-92

 
      

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

88

 

-103

      

Nettokasstroom

  

13

 

39

      

Liquide middelen per 1 januari

  

140

 

101

Nettokasstroom

  

13

 

39

      

Liquide middelen per 31 december

  

153

 

140