Noot 37 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2018

    

Aanschafwaarde

234

455

29

718

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-363

-

-443

     

Boekwaarde per 1 januari 2018

154

92

29

275

     

Mutaties 2018

    

Investeringen

-

9

35

44

Afschrijvingen

-10

-47

-

-57

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

2

30

-34

-2

Totaal

-8

-8

1

-15

     

Stand per 31 december 2018

    

Aanschafwaarde

226

460

30

716

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-80

-376

-

-456

     

Boekwaarde per 31 december 2018

146

84

30

260

     

Mutaties 2019

    

Investeringen

2

7

46

55

Desinvesteringen

-7

-

1

-6

Afschrijvingen

-6

-49

-

-55

Bijzondere waardeverminderingen

-4

-

-

-4

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

-1

60

-58

1

Herrubricering naar activa aangehouden voor de verkoop

-3

-

-

-3

Totaal

-19

18

-11

-12

     

Stand per 31 december 2019

    

Aanschafwaarde

198

472

19

689

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-71

-370

-

-441

     

Boekwaarde per 31 december 2019

127

102

19

248

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 55 miljoen (2018: € 44 miljoen). Deze hebben met name betrekking op de investeringen in hard- en software.

Gebruiksrecht vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

   

Aanschafwaarde

7

35

42

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

    

Boekwaarde per 1 januari 2019

7

35

42

    

Mutaties 2019

   

Investeringen

-

19

19

Desinvesteringen

-

-

-

Afschrijvingen

-2

-14

-16

Herrubriceringen, interne overdrachten en overige mutaties

-1

4

3

Totaal

-3

9

6

    

Stand per 31 december 2019

   

Aanschafwaarde

6

58

64

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-2

-14

-16

    

Boekwaarde per 31 december 2019

4

44

48

Deze activa hebben betrekking op bedrijfspanden, leaseauto’s en de huur van locaties voor telecommasten.