Noot 2 Gesegmenteerde informatie

Alliander onderscheidt over 2019 de volgende te rapporteren segmenten:

  • Netbeheerder Liander;

  • Overig.

Deze indeling heeft plaatsgevonden op basis van de interne rapportagestructuur, in het bijzonder de interne geconsolideerde en gesegmenteerde maandrapportage, het jaarplan en het business plan.

Netbeheerder Liander vormt het grootste bedrijf binnen de Alliander-groep. Liander zorgt voor de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in Gelderland en in delen van Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Zuid-Holland en is met ruim 85% van de omzet het grootste bedrijfsonderdeel van Alliander.

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Qirion, Stam, Alliander AG, nieuwe activiteiten, de staven en de service-units. Qirion levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, zowel voor Liander als voor derden. Alliander AG verricht activiteiten op het gebied van netbeheer en openbare (stads)verlichting in Duitsland. Stam is een middelgroot aannemingsbedrijf in Noord-Holland en voert werkzaamheden uit op het gebied van netaanleg en -onderhoud. Deze werkzaamheden vinden plaats in opdracht van derden als ook in opdracht van Liander. Bij de (nieuwe) activiteiten wordt er onder meer gericht geïnvesteerd in elektrische mobiliteit, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzaam wonen. De stafdiensten en service-units bestaan onder meer uit Shared Services en IT die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van onder andere Liander. Deze activiteiten kunnen worden samengevoegd in één segment, omdat ze niet aan de kwantitatieve criteria voldoen om zelfstandig als segment te kwalificeren.

Met uitzondering van staf- en service-units vertonen de overige operationele segmenten vergelijkbare economische kenmerken naar de aard van de producten en diensten en de aard van de productieprocessen, te weten: levering, aanleg, beheer en onderhoud van energiegerelateerde producten en diensten. Andere economische kenmerken in de zin van cliënten en distributiekanalen zijn gelet op de omvang deze overige operationele segmenten niet relevant voor het onderscheiden van te rapporteren segmenten. Omdat verder geen van de overige operationele segmenten voldoet aan kwantitatieve criteria om als zelfstandig te rapporteren segment te kwalificeren, zijn deze operationele segmenten geaggregeerd tot het segment Overig.

Rapportage

Alliander stelt maandelijks een managementrapportage op ten behoeve van de Raad van Bestuur en per kwartaal voor de Raad van Commissarissen. Deze rapportages worden zowel voor de balans als voor de winst-en-verliesrekening met dezelfde waarderingsgrondslagen en rubricering opgesteld als de financiële informatie in de jaarrekening. De Raad van Bestuur beoordeelt de bedrijfsresultaten aan de hand van deze rapportages. De financiële rapportages betreffen met name de geconsolideerde en de segmentinformatie over de operationele kosten. Daarnaast is het bedrijfsresultaat opgenomen op vergelijkbare basis, dat wil zeggen exclusief bijzondere posten en fair value mutaties. Het bedrijfsresultaat is de resultante van de totale opbrengsten verminderd met de totale kosten.

Onderstaand staat een overzicht van de primaire segmentatie weergegeven. In dit overzicht is tevens de aansluiting met de gerapporteerde cijfers weergegeven.

Toelichting

De externe opbrengsten van Liander bestaan voor het merendeel uit de opbrengst van de transport-, aansluit- en meetdienst. In het segment Overig betreffen de externe opbrengsten vooral de verrichte dienstverlening door Qirion, nieuwe activiteiten en Stam en de opbrengsten van netbeheeractiviteiten in Duitsland. De eliminaties zijn het gevolg van de interne dienstverlening van de stafdiensten, service-units (zoals IT en Shared Services) en Stam aan Liander. Deze interne leveringen worden tegen kostprijs geleverd.

Primaire segmentatie

€ miljoen

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

Gerapporteerd

Winst-en-verliesrekening

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Bedrijfsopbrengsten

            

Externe opbrengsten

1.773

1.772

197

191

-

-

1.970

1.963

-

105

1.970

2.068

Interne opbrengsten

10

10

336

313

-346

-323

-

-

-

-

-

-

             

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.783

1.782

533

504

-346

-323

1.970

1.963

-

105

1.970

2.068

             

Bedrijfskosten

            

Kosten van inkoop energie, grond- en hulpstoffen

514

484

80

73

-142

-133

452

424

-

-

452

424

Operationele kosten

714

703

420

464

-204

-190

930

977

17

3

947

980

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

334

327

109

82

-

-

443

409

6

-

449

409

Geactiveerde productie

-187

-177

-70

-64

-

-

-257

-241

-

-

-257

-241

             

Totaal bedrijfskosten

1.375

1.337

539

555

-346

-323

1.568

1.569

23

3

1.591

1.572

             

Bedrijfsresultaat

408

445

-6

-51

-

-

402

394

-23

102

379

496

             

Financiële baten

14

10

79

83

-76

-73

17

20

-

-

17

20

Financiële lasten

-91

-92

-50

-47

76

73

-65

-66

-4

-

-69

-66

Aandeel in resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

1

3

-

-

-

-

1

3

-

-

1

3

Belastingen

-74

-117

-15

27

-

-

-89

-90

13

-29

-76

-119

             

Resultaat na belastingen uit voortgezette activiteiten

258

249

8

12

-

-

266

261

-14

73

252

334

             

Belang derden resultaat

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

             

Resultaat na belasting

258

249

9

12

-

-

267

261

-14

73

253

334

             

Gesegmenteerde activa en verplichtingen

            

Totaal activa

7.810

7.413

3.205

3.157

-2.224

-2.225

8.791

8.345

-

-

8.791

8.345

Niet-geconsolideerde deelnemingen

-

-

1

2

-

-

1

2

-

-

1

2

Niet-geconsolideerde joint ventures

2

2

3

-

-

-

5

2

-

-

5

2

Verplichtingen (lang- en kortlopend)

5.330

4.941

2.415

2.077

-3.178

-2.802

4.567

4.216

-

-

4.567

4.216

             

Overige gesegmenteerde gegevens

            

Investeringen in materiële vaste activa

746

659

88

72

-

-

834

731

-

-

834

731

Aantal eigen medewerkers ultimo boekjaar

3.043

3.064

2.660

2.605

-

-

5.703

5.669

-

-

5.703

5.669

Het resultaat na belastingen in 2019 is evenals het resultaat na belastingen over 2018 vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.

Herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten

In 2019 zijn er enkel bijzondere posten opgenomen in de kolom 'herrubricering naar gerapporteerd en bijzondere posten'. De bijzondere last bij de operationele kosten heeft betrekking op organisatieaanpassingen (€ 9 miljoen) en een voorziening voor verlieslatende contracten in Duitsland (€ 8 miljoen). Daarnaast hebben de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen betrekking op onder andere bedrijfsgebouwen (€ 4 miljoen) en activa in Duitsland (€ 2 miljoen). 

De bijzondere financiële lasten in 2019 bestaan uit de kosten voor de afwaardering van een langlopende vordering inzake warmteactiviteiten als gevolg van het stoppen van de productie (€ 4 miljoen).

De bate in 2019 is het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting (€ 4 miljoen), maar name ook door de gewijzigde plannen van de regering met betrekking tot de tarieven voor de vennootschapsbelasting (€ 9 miljoen). Waar in 2018 sprake was van een verwachte verlaging van het tarief vanaf 2020, is dit in de herziene plannen uitgesteld.

Gesegmenteerde activa

De bedragen in de kolom eliminaties bij totaal activa betreffen met name de eliminaties van de deelnemingen van Alliander. De eliminaties bij de post verplichtingen hebben betrekking op de rekening-courant verhoudingen tussen de dochterondernemingen en Alliander. Binnen de Alliander-groep is sprake van concernfinanciering, waarbij de externe verhoudingen op centraal niveau worden verantwoord. Alle dochterondernemingen hebben een rekening-courant verhouding met Alliander. Er zijn geen niet-gealloceerde activa en passiva.

Productsegmentatie

Ingevolge IFRS 15 is in onderstaand overzicht de splitsing van de netto-omzet categorieën naar producten vermeld (productsegmentatie).

€ miljoen

Segmentatie naar producten geconsolideerde netto-omzet

 

Totaal

TAD Elektriciteit

Transportdienst Gas

Aansluitdienst Gas

Meetdienst KVB Elektriciteit

Meetdienst KVB Gas

Overige activiteiten

Netto-omzet 2019

1.930

1.132

333

88

113

65

199

Netto-omzet 2018

1.920

1.154

326

99

93

63

185

De netto-omzet over 2019 bedraagt € 1.930 miljoen (2018: € 1.920 miljoen), de overige baten zijn € 40 miljoen (2018: € 148 miljoen). Opgeteld bedragen de externe opbrengsten € 1.970 miljoen (2018: € 2.068 miljoen). 

Seizoensinvloeden

Het resultaat van Alliander wordt niet in materiële zin beïnvloed door seizoensinvloeden.

Geografische segmentatie

 

Externe opbrengsten

Materiële vaste activa

Immateriële vaste activa

Niet-geconsolideerde deelnemingen en joint ventures

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Nederland

1.922

2.021

7.427

7.023

289

290

6

4

Buitenland

48

47

49

49

24

25

-

-

         

Totaal

1.970

2.068

7.476

7.072

313

315

6

4

De categorie buitenland heeft volledig betrekking op de activiteiten in Duitsland.