Noot 3 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Netwerken

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2018

     

Aanschafwaarde

273

10.242

1.771

200

12.486

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-101

-4.626

-966

-

-5.693

      

Boekwaarde per 1 januari 2018

172

5.616

805

200

6.793

      

Mutaties 2018

     

Investeringen

-

417

167

147

731

Desinvesteringen

-3

-14

-16

-

-33

Afschrijvingen

-11

-251

-111

-

-373

Herrubriceringen en overige mutaties

4

76

45

-125

-

Vervallen consolidaties

-

-

-44

-2

-46

Totaal

-10

228

41

20

279

      

Stand per 31 december 2018

     

Aanschafwaarde

265

10.682

1.806

220

12.974

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-103

-4.838

-960

-

-5.902

      

Boekwaarde per 31 december 2018

162

5.844

846

220

7.072

      

Mutaties 2019

     

Investeringen

2

467

165

200

834

Desinvesteringen

-7

-18

-19

-

-44

Afschrijvingen

-7

-257

-112

-

-376

Bijzondere waardeverminderingen

-4

-

-2

-

-6

Herrubricering activa aangehouden voor verkoop

-3

-

-

-

-3

Herrubriceringen en overige mutaties

-

70

64

-135

-1

Totaal

-19

262

96

65

404

      

Stand per 31 december 2019

     

Aanschafwaarde

237

11.160

1.883

285

13.565

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-94

-5.054

-941

-

-6.089

      

Boekwaarde per 31 december 2019

143

6.106

942

285

7.476

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 834 miljoen (2018: € 731 miljoen).

Desinvesteringen

De desinvesteringen in 2019 en 2018 houden verband met buitengebruikstelling van netwerkactiva en overige vaste bedrijfsmiddelen.

Vervallen consolidaties

In 2019 zijn er geen vervallen consolidaties. De vervallen consolidaties in 2018 hebben betrekking op de materiele vaste activa van Allego.

Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardeverminderingen die in 2019 plaatsgevonden hebben op de materiële vaste activa bedragen € 6 miljoen en hebben betrekking op een bedrijfspand (€ 4 miljoen) en een afwaardering van activa in in Duitsland (€ 2 miljoen). Voor een nadere toelichting op het bedrijfspand wordt verwezen naar noot [33]. Voor Duitsland heeft de afwaardering betrekking op de activiteiten rondom openbare verlichting en verkeerregelinstallaties. Hiervoor is een test op bijzondere waardeverminderingen uitgevoerd, waarbij de bedrijfswaarde als uitgangspunt is genomen. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de meest recente businessplannen. De gehanteerde disconteringsvoet voor belastingen bedraagt 6,7%. Op basis van de uitkomst van de test heeft een afwaardering plaatsgehad van de vaste activa van € 2 miljoen. 

In 2018 hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden.

Herrubricering naar activa aangehouden voor verkoop

Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar noot [33].

Cross border leasetransacties

In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochterondernemingen van Alliander N.V. voor netwerken US cross border leasetransacties aangegaan in de vorm van LILO (lease in lease out)- en SILO (sale in lease out)-structuren.

Gedurende 2019 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de bestaande CBL portefeuille. De op dit moment resterende drie transacties hebben betrekking op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, warmtenetwerken in Almere en Duiven/Westervoort en het elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. De in de leases ondergebrachte netwerken zijn voor een langdurige periode verhuurd aan Amerikaanse partijen (headlease), die deze activa vervolgens weer hebben onderverhuurd aan de desbetreffende dochterondernemingen (sublease). Aan het einde van de sublease bestaat de optie de rechten van de Amerikaanse tegenpartij onder de headlease af te kopen en de transactie aldus te beëindigen. De momenten waarop de overeengekomen looptijden van de subleases eindigen, liggen tussen 2022 en 2028. De baten uit de cross border leases zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de desbetreffende transactie. Met betrekking tot de cross border leases bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke rechten en verplichtingen.

De totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte netwerken bedraagt ultimo 2019 ongeveer € 660 miljoen (ultimo 2018: € 650 miljoen). In verband met de transacties staat in deposito bij meerdere financiële instellingen, dan wel is belegd in waardepapieren, ultimo 2019 een totaalbedrag van $ 2.664 miljoen (2018: $ 2.786 miljoen).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behorende verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Alliander. De beleggingen waar Alliander wel beschikkingsmacht over heeft, zijn verantwoord onder de financiële activa. De gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgenomen onder de verplichtingen uit hoofde van leases.

Ultimo 2019 bedraagt het ‘strip risk’ (het gedeelte van de ‘termination value’ – dat wil zeggen de bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding – dat niet uit de hiertoe aangehouden deposito’s en beleggingen kan worden voldaan) voor alle transacties tezamen $ 140 miljoen (2018: $ 200 miljoen). Het strip risk wordt in hoge mate beïnvloed door de marktontwikkelingen.

In het kader van de uitvoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) zijn de in een cross border lease ondergebrachte, aan Liander Infra N.V. toebehorende warmtenetwerken, medio 2008 via ‘sub-subleases’ onderverhuurd aan Vattenfall Warmte N.V., onderdeel van Vattenfall N.V. De looptijd van deze operationele leases is 12,5 jaar (einde looptijd: 31 december 2020). De totale boekwaarde van de onderverhuurde warmtenetwerken en bijbehorende meters bedraagt ultimo 2019 € 87 miljoen (2018: € 90 miljoen).

Gebruiksrecht vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfs-middelen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

   

Aanschafwaarde

10

49

59

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

    

Boekwaarde per 1 januari 2019

10

49

59

    

Mutaties 2019

   

Investeringen

3

20

23

Desinvesteringen

-

-1

-1

Afschrijvingen

-5

-16

-21

Herrubriceringen en overige mutaties

-1

4

3

Totaal

-3

7

4

    

Stand per 31 december 2019

   

Aanschafwaarde

12

72

84

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-5

-16

-21

    

Boekwaarde per 31 december 2019

7

56

63

Het grootste deel van deze activa heeft betrekking op bedrijfspanden en leaseauto's. Daarnaast zijn ook erfpachtcontracten en huur van telecommasten en -verbindingen in dit bedrag verantwoord.