Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari

2

1

2

2

4

3

       

Mutaties

      

Investeringen

-

-

3

-

3

-

Aandeel in resultaat

-

4

2

-

2

4

Dividend en overige mutaties

-1

-3

-2

-

-3

-3

Totaal

-1

1

3

-

2

1

       

Boekwaarde per 31 december

1

2

5

2

6

4

Alliander heeft in 2019 voor € 3 miljoen een kapitaalinbreng gedaan in de joint venture Duurzame Energie Netwerken Noord-Holland.

In een aantal deelnemingen heeft Alliander een belang van minder dan twintig procent. Zie ook het overzicht van 'Dochterondernemingen en overige deelnemingen' in het hoofdstuk 'Overige informatie'. Echter, gezien de zeggenschapsverhoudingen bij deze deelnemingen is vastgesteld dat er sprake is van invloed van betekenis en heeft rubricering van deze belangen onder de ‘Investeringen in deelnemingen’ plaatsgevonden.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Aandeel in

      

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

-

3

2

-

2

3

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

       

Totaalresultaat

-

3

2

-

2

3

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2019 van € 29 miljoen (2018: € 30 miljoen). Hiervan is per 31 december 2019 € 20 miljoen opgenomen (2018: € 23 miljoen). Daarnaast bestaat per eind 2019 in dit kader een verplichting van € 3 miljoen uit hoofde van een rekening-courant faciliteit (2018: vordering van € 17 miljoen).