Noot 8 Derivaten

 

Vlottende activa

Vaste activa

Kortlopende verplichtingen

Langlopende verplichtingen

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Vreemde-valutacontracten

-

-

-

-

2

-

-

-

         

Boekwaarde per 31 december

-

-

-

-

2

-

-

-

Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.

In 2019 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ financiering aangetrokken in vreemde valuta. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels een tweetal FX-swaps direct omgezet in euro’s. Per ultimo 2019 bedraagt de waarde € 2 miljoen (2018: nihil).