Noot 11 Liquide middelen

€ miljoen

2019

2018

Banktegoeden

79

80

Kasgeldleningen

74

60

   

Boekwaarde per 31 december

153

140

Het effectieve interestpercentage op liquide middelen varieert van -0,57% tot 0,00% (2018: -0,54% tot -0,41%). De liquide middelen worden nagenoeg geheel in euro’s aangehouden. Er zijn in 2019 gelden in liquide middelen en deposito’s inbegrepen waarover Alliander niet de vrije beschikking heeft. Het betreft een geblokkeerde bankrekening van € 1 miljoen (2018: € 1 miljoen).