Noot 13 Rentedragende verplichtingen

De mutaties nieuwe leningen en aflossingen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.

De boekwaarde van de lang- en kortlopend rentedragende verplichtingen is als volgt:

€ miljoen

2019

2018

Boekwaarde per 1 januari

1.796

1.784

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

989

854

Aflossingen

-721

-841

Valuta-omrekeningsverschillen

-2

-1

Totaal

266

12

   

Boekwaarde per 31 december

2.062

1.796

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Achtergestelde leningen

8,5%

8,5%

7

7

59

65

Onderhandse en groenleningen

1,4%

1,4%

1

-

311

312

Euro Medium Term Notes

1,8%

2,6%

-

300

1.392

1.096

Euro Commercial Paper

-0,3%

0,0%

289

-

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

14

3

2

       

Boekwaarde per 31 december

  

297

321

1.765

1.475

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2019 € 297 miljoen (2018: € 321 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (€ 8 miljoen) en af te lossen commercial paper (€ 289 miljoen).

De achtergestelde leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Op 17 juni 2019 heeft Alliander voor een bedrag van € 300 miljoen aan groene obligaties uitgegeven. De obligaties hebben een looptijd van 13 jaar. De uitgifte vond plaats tegen een uitgifteprijs van 98,628% en een couponrente van 0,875%. De opbrengsten zijn gebruikt voor herfinanciering van investeringen in de slimme meter en dan met name de Fair Meter. De Fair Meter is het resultaat van een samenwerking van netbeheerder Liander met partijen uit de sector om de slimme meter te verduurzamen. Bij de ontwikkeling is gelet op het gebruik van duurzame materialen, de herkomst van grondstoffen, de circulariteit van de meter en arbeidsomstandigheden in de productketen waaronder de uitsluiting van kinderarbeid. Het is de tweede groene obligatie die door Alliander is uitgegeven. De eerste groene obligatie werd in 2016 uitgegeven om slimme netten (waaronder ook slimme meters) en de duurzame nieuwbouw in Duiven te herfinancieren.

Ultimo 2019 was voor een boekwaarde van € 1.392 miljoen (nominaal € 1.400 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs. Eind 2019 is in het kader van het ECP-programma een bedrag van € 289 miljoen aangetrokken (2018: nihil).

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2019

2018

Minder dan 1 jaar

297

321

Tussen 1 en 2 jaar

8

7

Tussen 2 en 3 jaar

408

9

Tussen 3 en 4 jaar

1

407

Tussen 4 en 5 jaar

399

-

Meer dan 5 jaar

949

1.052

   

Boekwaarde per 31 december

2.062

1.796