Noot 18 Handelsschulden en overige te betalen posten

€ miljoen

2019

2018

Handelsschulden

85

96

Vooruitfacturaties op onderhanden werk

5

6

Overige schulden

61

48

   

Boekwaarde per 31 december

151

150

In de overige schulden is inbegrepen een schuld aan een minderheidsdeelneming van € 4 miljoen (2018: € 20 miljoen). 

Overlopende passiva

De overlopende passiva (2019: € 217 miljoen, 2018: € 244 miljoen) bestaan onder andere uit nog te betalen precariobelasting (2019: € 91 miljoen, 2018: € 115 miljoen), nog te ontvangen facturen voor onder meer uitbesteed werk (2019: € 71 miljoen, 2018: € 75 miljoen) en anticipaties inzake inkoop netverliezen en transport (2019: € 13 miljoen, 2018: € 16 miljoen).