Noot 19 Leases

2019

Vorderingen uit hoofde van financiële leases

De vorderingen uit hoofde van financiële leases zijn ultimo 2019 als volgt:

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen 1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2019

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

3

5

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-1

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

2

2

4

     

Stand per 31 december 2018

    

Toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen

-

2

3

5

Onverdiende financieringsbaten

-

-

-1

-1

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-

2

2

4

De vordering heeft betrekking op een warmtetransportverbinding. De toekomstige invorderbare minimale leasebetalingen zijn tussen jaar 1 en jaar 5 jaarlijks gelijk. De boekwaarde van € 4 miljoen is ultimo 2019 afgewaardeerd naar nihil. 

Niet uit de balans blijkende vorderingen uit hoofde van operationele leases

De niet uit de balans blijkende totale, toekomstige, minimale leaseontvangsten uit hoofde van niet-opzegbare operationele leases zijn als volgt:

€ miljoen

2019

2018

Binnen 1 jaar

22

23

Tussen 1 en 2 jaar

14

22

Tussen 2 en 3 jaar

14

13

Tussen 3 en 4 jaar

15

13

Tussen 4 en 5 jaar

14

13

Meer dan 5 jaar

68

63

   

Totaal per 31 december

147

147

De operationele leases hebben ultimo 2019 met name betrekking op de verhuur van transformatoren en de onderverhuur van een tweetal warmtenetten aan Vattenfall Warmte N.V., onderdeel van Vattenfall N.V.

Verplichtingen uit hoofde van leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2019

    

Toekomstige leasebetalingen van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

29

83

194

306

Toekomstige financieringslasten van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

-12

-47

-21

-80

     

Contante waarde van op de balans opgenomen leaseverplichtingen

17

36

173

226

Alliander heeft verplichtingen uit hoofde van leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s. Daarnaast zijn hier verplichtingen betreffende twee cross border leasetransacties opgenomen. De mutaties van dit deel van de leaseverplichtingen bestaan niet uit kasstromen maar uit valuta-omrekenverschillen voor € 3 miljoen en overige mutaties.

Naast bovenstaande leaseverplichtingen zijn er nog niet aangevangen leaseverplichtingen voor een niet verdisconteerd bedrag van € 77 miljoen waaraan Alliander zich heeft verbonden. Dit betreft met name panden en leaseauto's. 

2018

Tot en met 2018 was IAS 17 van kracht. De toelichtingsvereisten als gevolg van IAS 17  voor de cijfers 2018 staan hieronder vermeld. 

Leaseverplichtingen

Verplichtingen uit hoofde van financiële leases

€ miljoen

Binnen
1 jaar

Tussen
1 en 5 jaar

Meer dan
5 jaar

Totaal

Stand per 31 december 2018

    

Toekomstige minimale leaseverplichtingen

11

45

192

248

Toekomstige financieringslasten op financiële leases

-12

-40

-37

-89

     

Contante waarde van te betalen bedragen onder financiële leases

-1

5

155

159

De verplichtingen uit hoofde van financiële leases ultimo 2018 hebben voornamelijk betrekking op verplichtingen betreffende twee cross border leasetransacties (zie noot [3]). De mutaties in de financiële leaseverplichtingen in 2018 bestaan niet uit kasstromen maar uit valuta-omrekeningsverschillen voor € 9 miljoen en overig mutaties.

Verplichtingen uit hoofde van operationele leases

€ miljoen

2018

Binnen 1 jaar

20

Tussen 1 en 5 jaar

46

Meer dan 5 jaar

68

  

Totaal per 31 december

134

Alliander heeft ultimo 2018 verplichtingen uit hoofde van operationele leases inzake gebouwen, ruimtes, telecommunicatieverbindingen en bedrijfsauto’s.

In de onderstaande tabel zijn de met operationele leasecontracten samenhangende kosten gedurende 2018 weergegeven.

Operationele leasecontracten samenhangende kosten

€ miljoen

2018

Operationele leases

22

Bijkomende service en dienstverlening

22

  

Totaal per 31 december

44

De operationele leases hebben betrekking op de zuivere bedragen voor minimale en voorwaardelijke leasebetalingen. De aanvullende dienstverlening heeft betrekking op de bij deze contracten verstrekte diensten voor onderhoud, beheer, brandstoffen, verzekeringen e.d.