Noot 24 Personeelskosten

€ miljoen

2019

2018

Salarissen

 

363

 

370

Sociale lasten

 

44

 

44

Pensioenlasten: afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers die als toegezegde-bijdrageregeling worden behandeld

 

53

 

53

Ontslagvergoedingen/reorganisatiekosten

 

9

 

9

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

7

 

-1

Overige personeelskosten

 

24

 

25

     

Totaal

 

500

 

500

De personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen luiden als volgt:

Personeelskosten inzake pensioenen, reorganisaties en overige langetermijnpersoneelsbeloningen

€ miljoen

Premies collectieve regelingen

Ontslag-/ reorganisatie-kosten

Overige langetermijn-personeels-beloningen

Totaal

2018

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

52

-

-

52

Dotatie voorziening

-

12

8

20

Vrijval voorziening

-

-3

-9

-12

     

Totaal 2018

52

9

-1

60

     

2019

    

Afgedragen premies aan collectieve regelingen van meerdere werkgevers

53

-

-

53

Dotatie voorziening

-

13

7

20

Vrijval voorziening

-

-4

-

-4

     

Totaal 2019

53

9

7

69

Een toelichting op de reorganisatiekosten is opgenomen onder noot [15] voorzieningen personeelsbeloningen. Voor de nadere toelichting op de overige lange termijn personeelsbeloningen wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder noot [15]. De externe personeelskosten bedragen € 116 miljoen (2018: € 137 miljoen) en betreffen inhuur van derden ten behoeve van projecten en openstaande vacatures. Het aantal medewerkers in dienst, gebaseerd op een 38-urige werkweek (fte’s), was:

Medewerkers in dienst (fte)

 

2019

2018

Werkzaam bij voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

- gemiddeld voor het jaar

5.686

5.712

- per 31 december

5.703

5.669

- aantal medewerkers buiten Nederland

158

172

WNT

Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) in werking getreden. In deze wet zijn regels vastgelegd over de maximale bezoldiging van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector. Jaarlijks wordt de WNT-norm vastgesteld in een ministeriële regeling.

Rapportage WNT

De WNT is van toepassing op de netbeheerder Liander N.V. De WNT verplicht te rapporteren over de bezoldiging van topfunctionarissen. Daarnaast wordt transparantie gevraagd over bezoldiging van overige interne functionarissen die in het verslagjaar boven een gestelde norm uitkomen. In het separate jaarbericht van Liander, dat in het tweede kwartaal van 2020 zal worden gepubliceerd, wordt verslag gedaan over de WNT vereisten die op de netbeheerder van toepassing zijn.

Bestuurdersbeloningen

Het Remuneratierapport omvat het beloningsbeleid, de uitvoering van het beloningsbeleid en de beloning van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen (key management). Deze drie paragrafen zijn opgenomen in het hoofdstuk 'Corporate governance' van ons jaarverslag 2019. In onderstaande tabellen zijn de beloningen van de Raad van Bestuur vermeld.

Overzicht totaal bruto inkomen ten laste van het boekjaar

 

Vast salaris

€ duizend

2019

2018

I.D. Thijssen

225

222

F.D. Schut1

165

-

W.Th. Bien2

51

-

M.R. van Lieshout3

122

281

   

Totaal

563

503

 • 1 Lid van de Raad van Bestuur per 1 april 2019.
 • 2 In dienst per 7 oktober 2019.
 • 3 Uit dienst per 1 juli 2019.

Het vaste salaris betreft de werkelijke uitbetaling per jaar, zonder reserveringen voor andere beloningsvormen.

Afwikkeling contractverplichting

Ten aanzien van het vertrek van de heer Van Lieshout heeft de Raad van Commissarissen gehandeld in overeenstemming met hetgeen contractueel met de heer Van Lieshout was afgesproken. De heer Van Lieshout heeft als gevolg hiervan een vergoeding ontvangen van € 310.000. Dit bedrag is verantwoord in 2018.

Overzicht pensioenpremies

€ duizend

2019

2018

I.D. Thijssen

23

21

F.D. Schut1

17

-

W.Th. Bien2

3

-

M.R. van Lieshout3

12

23

   

Totaal

55

44

 • 1 Lid van de Raad van Bestuur per 1 april 2019.
 • 2 In dienst per 7 oktober 2019.
 • 3 Uit dienst per 1 juli 2019.

Sociale lasten en overige beloningselementen

€ duizend

2019

2018

I.D. Thijssen

13

12

F.D. Schut1

10

-

W.Th. Bien2

3

-

M.R. van Lieshout3

7

18

   

Totaal

33

30

 • 1 Lid van de Raad van Bestuur per 1 april 2019.
 • 2 In dienst per 7 oktober 2019.
 • 3 Uit dienst per 1 juli 2019.

Naast de normaal voor de vennootschap geldende sociale lasten en premies hebben de leden van de Raad van Bestuur aanspraak op een werkgeversbijdrage in de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, premies in het kader van persoonlijk budget arbeidsvoorwaarden en het gebruik van een dienstauto.

Beloning Raad van Commissarissen

€ duizend

2019

2018

mw. A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter

29,1

28,4

mw. A.P.M. van der Veer-Vergeer

19,4

18,9

B. Roetert

19,4

18,9

G.L.M. Hamers

19,4

18,9

mw. T. Menssen1

5,2

-

F. Eulderink2

5,2

-

mw. J.G. van der Linde3

9,6

18,9

   

Totaal

107,3

104,0

 • 1 Mevrouw Menssen is met ingang van 26 september 2019 benoemd.
 • 2 De heer Eulderink is met ingang van 26 september 2019 benoemd.
 • 3 Mevrouw Van der Linde is met ingang van 1 juli 2019 teruggetreden.