Noot 25 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2019

2018

Dotaties / vrijval voorzieningen

18

2

Huisvesting en transport

15

21

Huren, leasen en pachten

24

40

Stafdiensten en ICT

66

69

Precario en overige belastingen

154

160

Overig

54

51

   

Totaal

331

343

De overige bedrijfskosten bedragen in 2019 € 331 miljoen ten opzichte van € 343 miljoen in 2018. De daling van € 12 miljoen wordt met name veroorzaakt door de implementatie van IFRS 16. Hierdoor heeft ten opzichte van 2018 een verschuiving plaatsgevonden van de overige bedrijfskosten naar de afschrijvingen voor een bedrag van circa € 20 miljoen. Onder de huren, leasen en pachten is een bedrag voor leases van korte duur opgenomen van € 2 miljoen en voor leases van lage waarde van € 0,2 miljoen; het restant betreft de servicekosten gerelateerd aan leasecontracten.

De kosten van precario en overige belastingen bedragen in 2019 € 154 miljoen ten opzichte van € 160 miljoen in 2018. De daling van de kosten met € 6 miljoen is het gevolg van een naheffing van enkele gemeenten over oudere jaren die in 2018 ontvangen is. 

De accountantskosten zijn als volgt te specificeren:

Accountantskosten

€ miljoen

2019

2018

Aard van de werkzaamheden

  

onderzoek van jaarrekening en jaarverslag

0,7

0,7

andere assurancewerkzaamheden

0,2

0,2

   

Totaal

0,9

0,9

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de vennootschap en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisatie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening(en) over het boekjaar 2018 en 2019.