Noot 29 Belastingen

€ miljoen

2019

2018

Belastinglast

-70

-74

Mutatie latente belastingen

-6

-45

   

Totaal

-76

-119

De belastinglast van € 70 miljoen heeft betrekking op het boekjaar 2019.

De vennootschapsbelasting over het fiscale resultaat 2019 van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 67 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2019 (€ 70 miljoen) en de berekende vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord (minus € 3 miljoen).

De mutatie latente belastingen van minus € 6 miljoen heeft zowel betrekking op de mutatie latente belastingvordering (€ 7 miljoen) alsmede de latente belastingverplichting (€ 1 miljoen).

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2019

2018

Belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Effect van:

  

Deelnemingsvrijstelling

-0,2

-5,8

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

-2,7

6,5

Niet gewaardeerde verliezen

1,2

0,5

Overige permanente verschillen

-

0,3

   

Effectieve belastingdruk

23,3

26,5

De effectieve belastingdruk betreft de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures. De effectieve belastingdruk in 2019 bedraagt 23,3% (2018: 26,5%). Ten opzichte van de nominale belastingdruk van 25% wordt het verschil met name veroorzaakt door het effect van de wijziging van het tarief van de vennootschapsbelasting (neerwaarts effect 2,7%) en niet gewaarde verliezen van onze buitenlandse entiteiten (opwaarts effect 1,2%). Daarnaast heeft toepassing van de deelnemingsvrijstelling (neerwaarts effect 0,2%) invloed op de effectieve druk.