Noot 33 Activa en passiva aangehouden voor verkoop en beëindigde bedrijfsactiviteiten

De post activa aangehouden voor verkoop ultimo 2019 (€ 3 miljoen) heeft betrekking op een bedrijfspand. Deze activa zijn onderdeel van het segment Overig. Op basis van de te verwachten verkoopopbrengst is een bedrag van € 4 miljoen ten laste van de bijzondere waardeverminderingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Er zijn geen langlopende verplichtingen die samenhangen met de vaste activa aangehouden voor verkoop. Ultimo 2018 zijn geen activa en passiva aangehouden voor verkoop. In zowel 2019 als 2018 is geen sprake van beëindigde bedrijfsactiviteiten.