Voorstel winstbestemming 2019

De Raad van Bestuur heeft met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om een bedrag van € 138,8 miljoen toe te voegen aan de Overige reserves. Het overige deel van de winst, € 113,6 miljoen, staat ter beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Dit komt overeen met 45 procent van het resultaat na belastingen, exclusief bijzondere posten na belastingen die niet hebben geleid tot kasstromen in het boekjaar 2019.

Het dividend over 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met € 36,4 miljoen als gevolg van een lager nettoresultaat in 2019, met name veroorzaakt door de incidentele boekwinst op de verkoop van Allego in 2018.