Over dit verslag

Met het Alliander jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Uitgangspunten voor onze geïntegreerde verslaglegging zijn transparantie, de dialoog met onze stakeholders en de impact en waarde van onze activiteiten. We rapporteren transparant, op basis van de waarde die we hebben voor de samenleving en de thema’s die onze stakeholders relevant vinden. Het jaarverslag is gepubliceerd op 18 februari 2020.

Leeswijzer: lange termijn waardecreatie als basis

Het creëren van waarde voor de samenleving is voor Alliander het belangrijkste doel. Dat doen we met onze dagelijkse activiteiten, door te innoveren en door te investeren. Het waardecreatiemodel van Alliander vormt dan ook de leidraad van dit jaarverslag. Door het waardecreatiemodel te volgen laten we nadrukkelijk zien welke samenhang er is tussen maatschappelijke ontwikkelingen, onze doelen, onze strategie en hoe wij onze bijdrage aan de maatschappij maximaliseren en neveneffecten minimaliseren. In 2019 hebben we hiervoor het proces van waardecreatie beoordeeld en opnieuw in kaart gebracht.

In het eerste deel van het verslag gaan we in op onze rol en de keuzes die we maken in de energievoorziening. Onze missie, trends en ontwikkelingen en strategie maken hier onlosmakelijk deel van uit.

In het tweede deel van het verslag rapporteren wij over onze activiteiten volgens de waarden die wij op de lange termijn creëren. Dit zijn:  

 1. Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

 2. Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

 3. Verduurzaming van de energievoorziening en van onze bedrijfsvoering

 4. Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

 5. Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

In het laatste deel van het verslag volgen de belangrijkste effecten van ons werk op de maatschappij en een toelichting op onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ook geven we een toelichting op onze governancestructuur. 

Stakeholderdialoog

Onze belangrijkste stakeholders zijn onze klanten, medewerkers, de decentrale overheden in onze verzorgingsgebieden en aandeelhouders/investeerders. Daarnaast werken we nauw samen met sectorpartners, rijksoverheid, toezichthouders, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Dankzij de doorlopende stakeholderdialoog houden we zicht op trends in de samenleving, de verwachtingen richting Alliander en hoe we samen op kunnen trekken zodat de energietransitie op tijd slaagt en betaalbaar blijft. We wisselen gedachten uit en toetsen beleidskeuzes en beslissingen. In 2019 hebben we bijvoorbeeld na de installatie van de nieuwe Provinciale Staten in onze verzorgingsgebieden een topklas georganiseerd om Statenleden bij te praten over de invloed van de energietransitie op de infrastructuur. We hebben samen gesproken over het (duurzame) energiesysteem en de rol van de netbeheerder.

Stakeholderpanel

Net als vorig jaar heeft een stakeholderpanel het verslag in een vroeg stadium meegelezen. In december 2019 hebben we met hen de dialoog gevoerd over de rol en visie van Alliander in de energietransitie, de transparantie in het verslag en de toevoeging van klimaatrisico's aan het verslag. Ook heeft het panel enkele onderwerpen benoemd die niet of onvoldoende tot uitdrukking kwamen in het verslag. Een uitwerking van de opinie van het stakeholderpanel is opgenomen in dit verslag. Aan het begin van de hoofdstukken geven we aan voor welke stakeholders het hoofdstuk relevant is.

Materiële thema's 

Aan onze stakeholders vragen we over welke onderwerpen zij graag verantwoording afgelegd zien in het jaarverslag. Over de vijftien hoogst scorende thema's ('materiële thema's') leggen we verantwoording af in dit verslag. De thema's staan in de materialiteitsgrafiek hierna.
In 2019 hebben we de thema’s – na een uitgebreide analyse in 2018 – herijkt aan de hand van deskresearch: een media-analyse, onderzoek bij gelijkwaardige organisaties en sectorrapportages aangevuld met de input die we gedurende het jaar hebben ontvangen van onze stakeholders. Op basis hiervan hebben we de thema’s Veilig en gezond werken en Veilige infrastructuur samengevoegd tot één integraal thema Veilig werken en veilige infrastructuur. Vanuit het onderzoek hebben we twee nieuwe thema's toegevoegd: Verandervermogen organisatie en Toekomstbestendig netwerk. Het thema Verantwoorde communicatie en voorlichting valt in vergelijking met vorig jaar net buiten de lijst met materiële thema’s. Het thema blijft echter relevant voor Alliander.

In het verslag staat bij de introductie van elk hoofdstuk welke materiële thema's erin aan bod komen. Ook kunt u online in de materialiteitsgrafiek klikken voor extra toelichting en verwijzingen. De uitgebreide materialiteitsgrafiek met alle thema’s staan in de bijlagen onder Overige informatie

Nummering van de materiële thema's

We hebben in 2019 geen wijzigingen doorgevoerd in de mate van impact van materiële thema's op stakeholders en de impact van Alliander op de materiële thema's. De nummering geeft aan in welke mate het onderwerp onder de aandacht is gekomen in het afgelopen jaar. Uit het uitgevoerde deskresearch is dus gebleken dat Leveringsbetrouwbaarheid het onderwerp is geweest waar de meeste aandacht naar uit is gegaan in 2019.

Materialiteitsgrafiek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Leveringsbetrouwbaarheid

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Onafgebroken beschikbaarheid van energie door middel van netten en installaties die goed zijn afgestemd op de behoeftes van onze klanten en de maatschappij.

Stakeholderverwachting

Continue levering van energie is van groot maatschappelijk belang. Verstoringen raken direct aan belangen van onze stakeholders. Klanten willen meteen informatie over verstoringen ontvangen en zicht hebben op de vermoedelijke storingsduur.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een hoge leveringsbetrouwbaarheid. Voor herhaalstoringen geldt dat het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen maximaal 17 blijft de komende jaren.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We investeerden hiervoor € 755 miljoen in de kwaliteit van onze netten, om hiermee de betrouwbaarheid te verhogen. Onze uitvalduur kwam in 2019 uit op 21,9 minuten. De score voor herhaalstoringen was 17.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd kapitaal

De welvaartswaarde van energietransport voor de samenleving is hoog en draagt sterk bij aan welzijn van klanten. Verstoringen van beschikbaarheid van energie leiden tot relatief sterke afname van klantwelzijn.

Relatie met strategie

Veiligheid, Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Benodigde capaciteit en competenties, Anticiperen op en bijbenen energietransitie, Cybercriminaliteit

Risico’s

Veiligheid, Vraagstuk technische arbeidscapaciteit, Onvoldoende langetermijnoriëntatie van regelgeving, Benodigde competenties, Operationaliseren energietransitie, Cybercriminaliteit

Stakeholderinformatie

Veilig werken en veilige infrastructuur

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Werken aan gas- en elektriciteitsinfrastructuur brengt risico's met zich mee. Veilig werken zonder incidenten is van groot belang voor alle betrokkenen. De veiligheid van netwerken voor alle betrokkenen heeft onze hoogste prioriteit. Het optreden van incidenten in het energienetwerk maakt gerichte aanpak van nog groter belang.

Stakeholderverwachting

Veilig werken is van belang voor alle betrokkenen. Medewerkers verwachten een werkomgeving waarin zij geconcentreerd en veilig kunnen werken. Klanten verwachten dat wij tijdens onze werkzaamheden hun veiligheid garanderen.

Onze langetermijndoelstelling

Iedereen veilig thuis! Dat is de veiligheidsambitie van Alliander. Daarnaast wil Alliander werken aan een cultuur waarin veiligheid centraal staat. Die cultuur laat zich dan omschrijven als: “Alliander wil bepalen welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden, zich kwetsbaar opstellen en verantwoordelijkheid nemen. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd”.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander hanteert ‘Life Saving Rules’. Een veilige werkomgeving en veiligheidscultuur helpen ons veiligheidsbewustzijn en -gedrag te verbeteren.  In 2019 hebben we onderzoek gedaan naar blootstelling aan gevaarlijke stoffen, met name Chroom-6 en benzeen.  In 2019 waren er 25 ongevallen met en 38 zonder verzuim. Mede hierdoor kwam de LTIF hoger uit op 2,1.

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Werk gerelateerde ongevallen en ziekte leiden tot verlies aan welzijn en geluk van betrokkenen. Als werkgever streeft Alliander steeds naar een positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid, Cybersecurity

Stakeholderinformatie

Stimuleren duurzame energieopwekking

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

We zien in toenemende mate dat particulieren en bedrijven hun eigen energie op wekken. Netbeheerders staan voor tal van vragen, zoals het invoeden van duurzame energie of verantwoordelijkheid kunnen nemen voor bevordering van duurzame energie.

Stakeholderverwachting

We zien in toenemende mate dat particulieren en bedrijven hun eigen energie opwekken. Netbeheerders mogen geen onderscheid maken naar klanten en hun energiekeuzes. Op weg naar het nieuwe energiesysteem krijgt opwek een belangrijke rol, ook met fluctuerende bronnen zoals zon en wind. Hiervoor werken we samen met andere partijen, zoals leveranciers en verbruikers aan pilots om hier te leren van de praktijkervaring. Klanten verwachten hulp bij het maken van (nieuwe) energiekeuzes.

Onze langetermijndoelstelling

Alle gemeenten moeten voor eind 2021 een plan maken waarin staat hoe ze per wijk planmatig van het aardgas af gaan. Alliander zet in het ontwerp van de oplossing en planvorming de kennis over en de ervaring met de huidige energienetten in om suboptimale keuzes en onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen. Alliander wil op jaarbasis alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander wil actief inspelen op het veranderende energielandschap en toekomstige ontwikkelingen. In 2019 hebben we gewerkt aan proeftuinen, onder meer met smart charging en smart design, waar we samen met klanten en andere partners kijken naar slimme energieoplossingen en ervaring opdoen. Verder hebben we bedrijfsactiviteiten op onder meer het gebied van warmte en het helpen van klanten bij het maken van energiekeuzes.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd kapitaal, natuurlijk kapitaal

Teruglevering van duurzame energie heeft een positief effect op het klantwelzijn. Door toename van het aandeel duurzame energie treedt vermindering op van CO2-emissies in de keten.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving

Stakeholderinformatie

Samenwerken aan innovatieve oplossingen

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Om die reden werken wij met samen met onze belangrijkste partners aan innovatieve oplossingen.

Stakeholderverwachting

Door het veranderende energielandschap en om voorbereid te zijn op ontwikkelingen is het voor ons erg belangrijk om nieuwe technieken, werkwijzen en oplossingen te kunnen toepassen. Klanten verwachten daarbinnen flexibele en betrouwbare netwerken waaraan zij desgewenst energie kunnen terug leveren.

Onze langetermijndoelstelling

Technische en economische ontwikkelingen maken nieuwe oplossingen mogelijk en ook noodzakelijk. Alliander wil hieraan bijdragen door de energietransitie te faciliteren. Onze doelstelling is om in 2020 bij alle klanten een slimme energiemeter te hebben aangeboden.

Bijdrage vanuit Alliander

De energietransitie vraagt om nieuwe en slimme toepassingen van de energienetten. Alliander investeert hierin om zo de overgang naar een duurzame samenleving te faciliteren en daarbij de leveringsbetrouwbaarheid te blijven garanderen. In 2019 is de teruglevering door klanten aan ons netwerk vanuit zonne-installaties en windparken sterk gegroeid. Daarnaast zijn we een grote proef gestart met slim laden van auto's en hebben we verbeteringen doorgevoerd voor beter netbeheer. We hebben ook gewerkt aan een flexibiliteitsmarkt in Nijmegen-Noord, om ervaring op te doen met het afstemmen van vraag en aanbod van energie als verzwaring van het netwerk op korte termijn niet mogelijk of wenselijk is. Met onze bedrijfsactiviteiten ontdekken we nieuwe markten. Realisatie aanbiedplanning slimme meter 2019: 624.000 slimme meters aangeboden.

Relatie met Impactmodel Alliander: intellectueel kapitaal

Technologie, nieuwe marktmodellen en platforms dragen bij aan positief intellectueel kapitaal. De precieze maatschappelijke effecten willen we nog nader in beeld brengen.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet-en regelgeving, Veranderkracht

Stakeholderinformatie

Datagedreven netbeheer

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Door toevoeging van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen.

Stakeholderverwachting

Door gebruik van IT is het mogelijk om veranderingen in energieaanbod, marktverhoudingen en de veranderende energievraag op een betrouwbare, efficiënte en veilige manier op elkaar af te stemmen. Slimme netten en datatechnologie helpen bij het maken van de juiste en doelmatige investeringen in de netten en helpen bij het voorkomen en sneller oplossen van storingen. Klanten verwachten dat zij makkelijk energie terug kunnen leveren aan het net en dat wij, met inzet van innovatieve technologie, het net betrouwbaarder en meer inzichtelijk voor hen maken.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander werkt aan een integrale IT-architectuur om toekomstige processen te kunnen ondersteunen en de energietransitie mogelijk te maken. Doelstellingen zijn het opstellen van een visie op ons IT-landschap. Digitaliseringsprogramma’s zijn onderdeel van het activiteitenplan van netbeheerder Liander.

Bijdrage vanuit Alliander

We werken op diverse plaatsen aan het slimmer maken van onze energienetten. Zo werken we aan het intelligenter maken van middenspanningsruimtes, de uitrol van een schakelsysteem voor openbare verlichting, de grootschalige aanbieding van slimme meters en het implementeren van ICT toepassingen en sensoren waarmee we de flexibele stroom aan energie kunnen managen. Slimme netten ondersteunen een efficiënter gebruik van capaciteit en infrastructuur en zijn betrouwbaarder. Met de uitbreiding van slimme energienetwerken ondersteunen we toekomstige digitale diensten. 

Relatie met Impactmodel Alliander: intellectueel kapitaal

De ontwikkeling van meer en betere data draagt bij aan het maatschappelijk intellectueel kapitaal en draagt bij aan efficiënter en schoner produceren.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid

Risico’s

Privacy energiedata, Cybersecurity

Stakeholderinformatie

 • Digitalisering in hoofdstuk Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Aantrekken en ontwikkelen van talent

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden. Om talentvolle medewerkers aan te kunnen trekken en verder te ontwikkelen, bieden wij hen de juiste arbeidsomstandigheden aan waarin zij voldoende groeimogelijkheden aangeboden krijgen en gestimuleerd worden om fit te blijven.

Stakeholderverwachting

Techniek en organisaties veranderen voortdurend en in hoog tempo. Werken is continu leren geworden. Alliander stelt met aanbod van scholing en training de medewerkers in staat fit op en voor het werk te blijven. Alliander is een onderneming die werk maakt van opleiding en ontwikkeling.

Onze langetermijndoelstelling

We streven naar een investering in opleidingen van medewerkers van 3% van de salariskosten. We bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

Bijdrage vanuit Alliander

Om een oplossing te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen, investeren we veel. In technologie, en vooral in onze mensen. Enerzijds door een goede beloning met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Anderzijds door opleidingsmogelijkheden te bieden, waarmee zij het beste uit zichzelf – en daarmee ons bedrijf – kunnen halen. Medewerkers krijgen actief de kans om zich verder te ontwikkelen op hun vakgebied en worden gestimuleerd om te werken aan opleiding en ontwikkeling. Speciaal aandacht krijgen veiligheidsopleidingen voor gespecialiseerde functies of waarbij sprake is van specifieke risico’s. Afgelopen jaar heeft Alliander 262 nieuwe specialistische technici verwelkomd. Tien statushouders volgden afgelopen jaar een traject voor het halen van een mbo-diploma in installatie en onderhoud van het elektriciteitsnet. In 2019 investeerde Alliander 2,7% van de salariskosten in opleiding van medewerkers (2018: 3,4%).

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Ontwikkeling van medewerkers heeft een positief effect op menselijk kapitaal, ook buiten Alliander.  

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betrouwbaarheid

Risico’s

Veiligheid, Veranderkracht

Stakeholderinformatie

Tevreden klanten

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Klanten rekenen op uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen en klachten. Naast adequaat reageren heeft het actief inzetten op klanttevredenheid prioriteit.

Stakeholderverwachting

Klanten rekenen op een uitstekende service, communicatie en afhandeling van storingen, vragen en klachten. Gemeenten en zakelijke klanten verwachten een helder aanspreekpunt en dat we onze afspraken nakomen. Naast adequaat reageren heeft het actief inzetten op klanttevredenheid prioriteit. Via Liander.nl en telefonische klantenservice hebben Stakeholders de gelegenheid om klachten of misstanden kenbaar te maken in relatie tot ons bedrijf en activiteiten in naam van ons bedrijf.

Onze langetermijndoelstelling

Het klantgemak stijgt de komende jaren verder en blijft hoger dan de landelijke benchmark van Nederlandse netbeheerders.  

Bijdrage vanuit Alliander

We werken dagelijks aan een continue energievoorziening, zowel nu als in voorbereiding op de toekomst. We verbeterden onze service en communicatie voor zakelijke klanten en gemeenten. Ons (digitale) serviceniveau voor al onze klanten verbeterden we door voortdurende (online) bereikbaarheid en korte responsetijden. De doorontwikkeling van onze website voor consumenten en zakelijke klanten ondersteunde dit. Bij zakelijke klanten presteerden we boven de benchmark, bij consumenten er net onder. Klantgemak gemeten met NES score is hoger dan 50% (consument) en 40% (zakelijke markt). Resultaat consumenten is 55% en zakelijke klanten 33%.

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd kapitaal

Tevreden klanten versterken het ervaren van welzijn door beschikbaarheid van energie. Een afname van tevredenheid heeft effect op het consumentensurplus.   

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Realisatie werkpakket, Privacy energiedata, Cybersecurity, Veranderkracht

Stakeholderinformatie

Verantwoord investeringsbeleid

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Als groot bedrijf kunnen we met onze investeringen maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen, bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening. Bij het doen van investeringen nemen wij deze aspecten mee in onze overwegingen en gebruiken we criteria die maatschappelijke ontwikkeling stimuleren.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten een helder beeld van de waarde die Alliander realiseert en stabiele financiële prestaties. Daarbij is duurzame waardecreatie in toenemende mate een belangrijk aspect. Als groot bedrijf kunnen we met onze investeringen maatschappelijke ontwikkelingen ondersteunen, bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening.

Onze langetermijndoelstelling

Het is onze doelstelling om een kredietwaardige onderneming te blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement. Hierdoor kunnen wij onze strategie ten uitvoer brengen en een faciliterende rol spelen in de energietransitie.

Bijdrage vanuit Alliander

In 2019 investeerden wij in totaal € 755 miljoen in onze netten. Daarmee hebben wij duurzame waarde gecreëerd voor onze stakeholders en onze solide A rating behouden. Voor onze vermogensverschaffers zetten we in op een balans tussen het realiseren van een adequaat aandeelhoudersrendement en de bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van (vreemd) vermogen, met behoud van de flexibiliteit om te kunnen investeren en groeien.

Relatie met Impactmodel Alliander: financieel kapitaal

Een hoge rating heeft een gunstig effect op onze investeringskosten zoals rente en vergemakkelijkt de toegang tot de kapitaalmarkt.

Relatie met strategie

Betaalbaarheid

Risico’s

Financierbaarheid, Lange termijnoriëntatie wet- en regelgeving

Stakeholderinformatie

Verandervermogen organisatie

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

De mate waarin Alliander en haar medewerkers in staat zijn om tijdig in te spelen en te acteren op de vraagstukken en oplossingen omtrent de energietransitie.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op toegang tot energie. Alliander voorziet in aanpassingen en vernieuwingen in haar systemen die toegang voor haar klanten tot energie blijvend mogelijk maken. 

Onze langetermijndoelstelling

Borgen van een wendbare en flexibele organisatie die aansluit bij de eisen die voortkomen uit de energietransitie en een snel veranderend energiesysteem.

Bijdrage vanuit Alliander

 Alle medewerkers zijn zo veel mogelijk toegerust om mee te kunnen in de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. We investeren in onze medewerkers en werken samen aan  vitaal vakmanschap.
We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd Kapitaal

Door te werken aan een excellente organisatie en onze activiteiten goed af te stemmen realiseren we een grotere uitvoeringskracht en kunnen we een grotere hoeveelheid werk en productie realiseren.   

Relatie met strategie

Excellent netbeheer is basis

Risico’s

Veranderkracht

Stakeholderinformatie

Toekomstbestendig netwerk

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Veranderingen in het energiesysteem voltrekken zich in hoog tempo en leiden tot andere eisen aan het energienetwerk. Het streven naar een energievoorziening tegen lage maatschappelijke kosten vereist dat we nieuwe infrastructuren ontwikkelen en bestaande infrastructuur effectief en efficiënt in zetten. Het is cruciaal dat infrastructuren nu en in de toekomst voor iedereen onder gelijke voorwaarden bereikbaar ('open') zijn.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat zij in de toekomst kunnen blijven vertrouwen op toegang tot energie. Alliander voorziet in aanpassingen en vernieuwingen in haar systemen die toegang voor haar klanten tot energie blijvend mogelijk maken. 

Onze langetermijndoelstelling

Tijdig infrastructuur creëren die nodig is voor doelstellingen Klimaatakkoord in 2030 en 2050.

Bijdrage vanuit Alliander

Digitale technieken en technologische innovaties maken het mogelijk onze netten efficiënter te beheren en verzwaringen te voorkomen. Digitalisering levert ook data op waarmee klanten energiekeuzes maken die beter zijn voor henzelf, maar ook voor het netwerk. We investeren daarnaast proactief in aanleg en onderhoud van infrastructuur om de kwaliteit ervan hoog te houden. Samen met onze partners in de sector en energieketen willen we werken aan een masterplan, waarmee we weten wat er wanneer en waar moet gebeuren. De RES'en waaraan wij met kennis en kunde bijdragen, zijn hiervoor cruciaal.

Relatie met Impactmodel Alliander: geproduceerd kapitaal

Door te investeren in technologie, nieuwe marktmodellen en platforms maken we onze netwerken geschikt voor nieuwe eisen en continueren we onze hoge toegevoegde waarde voor onze klanten.

Relatie met strategie

Klanten helpen bij het maken van keuzes, investeren in open netten, digitalisering en excellent netbeheer.

Risico’s

Veranderkracht

Stakeholderinformatie

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekent soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het specificeren van criteria bij inkoop en het toetsen van leveranciers in de productketen bevordert maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Stakeholderverwachting

Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer € 1 miljard zijn we een grote inkoper van producten en diensten in Nederland. Stakeholders verwachten dat we daar samen met onze leveranciers een verantwoorde invulling aan geven. Als wij onze leveranciers ertoe kunnen bewegen duurzaamheid net zo serieus te nemen als wijzelf kunnen we een grote positieve impact genereren via onze keten.

Onze langetermijndoelstelling

We maken actief werk van onze ketenprestaties. Zo maken we plannen met onze leveranciers over onder meer CO2-uitstoot en verantwoorde bedrijfsvoering. Het doel is om in 2025 minimaal 60% van ons inkoopvolume circulair in te kopen. Daarnaast moeten alle leveranciers voldoen aan de Alliander Gedragscode.

Bijdrage vanuit Alliander

Naast dat we continu de Gedragscode, die voor alle leveranciers verplicht is, onder de aandacht brengen, hebben we in 2019 30% van ons inkoopvolume circulair ingekocht. Hiermee ondersteunen we de doelstelling om in Nederland maatschappelijk verantwoord in te kopen en kunnen we middels deze MVI-verklaringen duurzaamheid bij onze leveranciers nog verder bevorderen. Uitbesteding, investeringen en productie in andere landen betekend soms een verhoogd risico voor de erkenning én naleving van fundamentele mensenrechten, veiligheid en milieu. Het toetsen van leveranciers in de keten is onderdeel van ons MVO- en Inkoopbeleid.

Relatie met Impactmodel Alliander

Geproduceerd kapitaal, natuurlijk kapitaal

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid, Betaalbaarheid, Bereikbaarheid

Risico’s

Veranderkracht

Stakeholderinformatie

Corporate governance en bedrijfsethiek

Input en relaties relevant voor thema

Corporate governance en bedrijfsethiek

Alliander onderschrijft het belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden (stakeholders). Waarbij we handelen vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode. 

Stakeholderverwachting

Stakeholders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op zorgvuldige wijze worden meegewogen. Goed ondernemingsbestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording zijn essentiële voorwaarden voor stakeholders voor het vertrouwen in het bestuur en het toezicht. Daaronder zijn begrepen integer en transparant handelen door het bestuur en het afleggen van verantwoording over het toezicht door de raad van commissarissen. Wij hebben immers een maatschappelijke taak.

Onze langetermijndoelstelling

Om ‘samen, slim en sensitief’ te werken, houden we ons aan de regels van de overheid. Bovendien hebben we als Alliander aanvullende richtlijnen opgesteld, om duidelijk te maken wat wij van medewerkers verwachten. De e-learning ‘Zo doen wij dat bij Alliander’ helpt medewerkers om bewust te worden van integer handelen. Alle medewerkers krijgen deze gefaseerd aangeboden. Zodra het kennisniveau is weggezakt of als er nieuwe cases zijn toegevoegd worden medewerkers opnieuw uitgenodigd hun kennis op te frissen tot een kennisniveau van 70%.

Bijdrage vanuit Alliander

Alliander onderschrijft het belang van behoorlijk bestuur, van keuzes maken in het belang van al onze belanghebbenden (stakeholders). Waarbij we handelen vanuit onze missie, kernwaarden en gedragscode. We voeren adequaat en effectief toezicht door de Raad van Commissarissen aan de hand van heldere richtlijnen. We passen de Corporate Governance Code toe voor zover mogelijk en van toepassing. Hiermee benadrukken wij onze verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke aspecten van ondernemen.  

Relatie met Impactmodel Alliander: sociaal kapitaal

Door te werken aan verbeterde instituties en aanpassingen in de regelgeving helpen we de impact van de energiesector te optimaliseren.

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Geen

Stakeholderinformatie

Welzijn op het werk

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

De werknemers van Alliander moeten hun werk altijd onder prettige, werkbare en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren.

Stakeholderverwachting

Alliander's werknemers moeten hun werk onder prettige, werkbare en gezonde omstandigheden kunnen uitvoeren.

Onze langetermijndoelstelling

Bij Alliander werken circa 6.800 fte, die gezamenlijk zorgen voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening. Wij bieden onze medewerkers een werkomgeving waarin ze veilig en gezond kunnen werken en waar ze trots op kunnen zijn. We streven naar het zijn van een topwerkgever: een innovatief en succesvol bedrijf waar we werken aan het ontwikkelen van toekomstgerichte kennis en competenties. En een verzuimpercentage van minder dan 4,3%.

Bijdrage vanuit Alliander

We zijn ons ervan bewust dat de energietransitie en technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. Dit leidt tot het verdwijnen, verschijnen en veranderen van banen. Dit vraagt veel van onze mensen. We zagen in 2019 dat het ziekteverzuim 4,2% bedroeg. Het is voor ons reden om goed en eerlijk met onze medewerkers in gesprek te blijven. Naast deze duurzaam inzetbaarheidsgesprekken bieden we ook andere instrumenten als het duurzaam inzetbaarheidsbudget om duurzaam, gezond en energiek te kunnen blijven werken. In 2019 heeft geen medewerkersonderzoek plaatsgevonden. De focus lag op de strategiemeting en het bespreken van deze uitkomsten met alle medewerkers. Alliander heeft de ambitie om een topwerkgever te zijn en start in 2020 opnieuw een medewerkersonderzoek op. 

Relatie met Impactmodel Alliander: menselijk kapitaal

Welzijn op het werk hangt samen met afwezigheid van ziekte en werkgerelateerde ongevallen. Het hebben van werk heeft een positief effect op het welzijn van werknemers door positief effect op eigenwaarde, autonomie, sociale relaties en sociale status.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid, Betaalbaarheid

Risico’s

Geen

Stakeholderinformatie

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Data uitwisseling is een permanent maatschappelijk en economisch fenomeen geworden. Gegevenstransport en -opslag en privacygevoelige informatie dient steeds met maximale waarborgen omkleed te zijn.

Stakeholderverwachting

Stakeholders verwachten dat wij veilig en zorgvuldig omgaan met data en persoonsgegevens. Data uitwisseling is een permanent maatschappelijk en economisch systeem geworden. Gegevensuitwisseling en -opslag van privacygevoelige informatie dient steeds maximaal beveiligd te zijn.

Onze langetermijndoelstelling

Alliander  respecteert de privacy van medewerkers en van klanten. Dit betekent dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met hun persoonsgegevens. Wij voldoen aan de eisen uit de – Uitvoeringswet- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klanten en medewerkers kunnen er op vertrouwen dat Alliander zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat.

Bijdrage vanuit Alliander

Voor alle persoonsgegevens die we (willen gaan) verwerken zijn we verplicht te voldoen aan een aantal (wettelijke) vereisten. In lijn met de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG) hebben we een functionaris Gegevensbescherming aangesteld voor Alliander-klantgegevens. Deze houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de AVG. Verder hebben we in 2019 onder meer een verwerkingenregister opgesteld waarin onze verwerkingen van persoonsgegevens staan. Daarnaast werken we met Data Protection Impact Assessments (DPIA); wanneer we grote hoeveelheden of gevoelige persoonsgegevens gaan verwerken beoordelen we vooraf de risico’s. Via liander.nl kunnen klanten gebruikmaken van hun rechten op dit vlak, zoals het recht op inzage, verwijdering of beperking van gegevens.

Relatie met Impactmodel Alliander: sociaal kapitaal, geproduceerd kapitaal

De veiligheids- en privacyrisico's die gepaard gaan met het beheer van persoonsgegevens door Alliander en de energieleveranciers hebben potentieel een negatief effect op sociaal kapitaal. De bijdrage van assets/systemen gericht op het mitigeren van risico's gerelateerd aan cybercrime en hacking leveren een positieve bijdrage aan het geproduceerd kapitaal.      

Relatie met strategie

Betrouwbaarheid

Risico’s

Financiële risico’s, Reputatierisico’s, Privacy energiedata

Stakeholderinformatie

Toegang tot betaalbare energie

Input en relaties relevant voor thema

Definitie van het thema

Energie is een primaire levensbehoefte. Aansluiting op energie heeft dan ook een zeer hoge prioriteit. Ook onder veranderende omstandigheden in de energievoorziening is het van groot belang dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betaalbare energie.

Stakeholderverwachting

Energie is een primaire levensbehoefte. Aansluiting op energie heeft dan ook een zeer hoge prioriteit. Ook onder veranderende omstandigheden in de energievoorziening is het van groot belang dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft.

Onze langetermijndoelstelling

Zorgen dat de omschakeling naar duurzame energie op een beheersbare manier gerealiseerd wordt, zodat het toekomstige energiesysteem betaalbaar, betrouwbaar en voor iedereen onder gelijke condities bereikbaar blijft. We werken er hard aan om steeds onze Aansluittermijn binnen de wettelijke 18 weken termijn te realiseren. In 2022 hebben we met 100% van onze gemeenten en woningcorporaties afspraken gemaakt over de warmtetransitie.

Bijdrage vanuit Alliander

We hanteren landelijke afspraken over het niet afsluiten van huishoudens gedurende winterse omstandigheden. We werken samen met gemeenten en partners aan regionale energieafspraken. Waar gekozen wordt voor aardgasloze oplossingen, wordt voorzien in alternatieven.    

Relatie met Impactmodel Alliander: Geproduceerd kapitaal

De bijdrage van gas, warmte en elektriciteitstransport aan de maatschappelijke waarde die wordt geleverd aan het welzijn van consumenten door het mogelijk maken van gebruik van verwarming van de woning, gebruik van huishoudelijke apparatuur, transport door middel van elektrisch rijden is hoog.

Relatie met strategie

Bereikbaarheid

Risico’s

Langetermijnoriëntatie van wet- en regelgeving, Anticiperen op en bijbenen energietransitie

Stakeholderinformatie

 • 1Leveringsbetrouwbaarheid
 • 2Veilig werken en veilige infrastructuur
 • 3Stimuleren duurzame energieopwekking
 • 4Samenwerken aan innovatieve oplossingen
 • 5Datagedreven netbeheer
 • 6Aantrekken en ontwikkelen van talent
 • 7Tevreden klanten
 • 8Verantwoord investeringsbeleid
 • 9Verandervermogen organisatie
 • 10Toekomstbestendig netwerk
 • 11Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
 • 12Corporate governance en bedrijfsethiek
 • 13Welzijn op het werk
 • 14Dataveiligheid, privacy en cybersecurity
 • 15Toegang tot betaalbare energie

Geïntegreerd verslag

In dit jaarverslag hebben we financiële, operationele en maatschappelijke informatie op een geïntegreerde manier verwerkt. De bouwstenen hiervoor zijn:

 • Relevante bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

 • International Financial Reporting Standards (IFRS)

 • Herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016

 • GRI SRS-rapportagerichtlijnen ('Comprehensive' optie), Electric Utilities Sector Supplement

 • EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity

 • International Integrated Reporting Council IIRC

In het online verslag is de GRI Content Index opgenomen. Die geeft een overzicht van de diverse GRI-onderdelen en een verwijzing naar de betreffende toelichting in het verslag. 

Consolidatie

De financiële en niet-financiële informatie in het verslag is geconsolideerd voor Alliander en de dochterondernemingen met een significante impact op de materiële aspecten. Waar dit niet van toepassing is, vermelden we dit nadrukkelijk. Verder hebben we informatie verwerkt vanuit overige bedrijfsactiviteiten van Alliander die zich hoofdzakelijk richten op de energietransitie. Bij de uitvraag van de informatie zijn de materiële thema's leidend geweest. 

In overeenstemming met het besluit ‘Bekendmaking niet-financiële informatie’ en het besluit ‘Bekendmaking diversiteitsbeleid’ verstrekt Alliander informatie ten aanzien van een aantal niet-financiële onderwerpen en diversiteit. Voor de materiële aspecten van het thema mensenrechten verwijzen wij naar betreffende bepalingen in onze Leveranciersgedragscode. De paragraaf Integriteit in het hoofdstuk Corporate governance bevat informatie over ethisch zakendoen.

Transparantie

Alliander opereert in een complex krachtenveld binnen een energiesector die sterk in beweging is. Wij hechten veel waarde aan transparantie, net als onze stakeholders. We hanteren de Transparantierichtlijn, de herziene Nederlandse Corporate Governance Code 2016 en het Besluit Corporate Governance 2009. Wij maken bovendien transparant hoe en welke bijdrage wij leveren aan het behalen van de mondiale duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Alliander won in 2019 de FD Henri Sijthoffprijs in de categorie niet-beursgenoteerde ondernemingen voor het verslag over 2018. Deze prijs van Het Financieele Dagblad is voor ondernemingen die zich onderscheiden in financiële verslaggeving. Daarnaast eindigden we met ons verslag over 2018 op de tweede plaats van de Kristalprijs 2019. Deze prijs van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt uitgereikt aan de organisatie met de beste mvo-verslaglegging.

Uitnodiging aan stakeholders en lezers

We streven naar vroegtijdige betrokkenheid van partners bij de energietransitie-agenda en bij de afstemming van energiebehoeftes en de invulling ervan. Daarom gaat Alliander graag met stakeholders in gesprek over de omschakeling naar het nieuwe energiesysteem. We vormen coalities als het gaat om het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk voor technici, dat een breed maatschappelijk probleem is. Lezers van het verslag die willen meepraten over thema’s als de energietransitie, aardgasloze toekomst, of met vragen, opmerkingen en tips nodigen wij van harte uit om contact met ons op te nemen via communicatie@alliander.com.