GRI Content Index

GRI Standards
nummer

 

Omschrijving

 

Verwijzing

 

Omissie

ALGEMENE INFORMATIE - GENERAL DISCLOSURES: SRS 102 (2016)*

ORGANISATIEPROFIEL

102-1

 

Naam van de organisatie

 

Het profiel van Alliander

  

102-2

 

Voornaamste merken, producten en/of diensten

 

Het profiel van Alliander- Hoe we georganiseerd zijn

  

102-3

 

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

 

Colofon: Utrechtseweg 68, 6812 AH, Arnhem

  

102-4

 

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

  

102-5

 

Eigendomstructuur en de rechtsvorm

 

Corporate Governance: Corporate governance-structuur op hoofdlijnen

  

102-6

 

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

 

Het profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn

  

102-7

 

Omvang van de organisatie

 

Het profiel van Alliander - 2019 in cijfers

  

102-8

 

Totale medewerkersbestand naar type arbeidsovereenkomst

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever
Overige niet-financiele informatie: Aanvullende data

  

102-9

 

De waarde- en leveringsketen van de organisatie

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
Het profiel van Alliander - Onze rol in de energieketen
Het profiel van Alliander - Hoe wij waarde creëren

  

102-10

 

Significante veranderingen tijdens de verslaggevingsperiode wat betreft omvang, structuur, eigendom of de waardeketen

 

Profiel van Alliander - Hoe we georganiseerd zijn
Gebeurtenissen na balansdatum

  

102-11

 

Toelichting over toepassing van het voorzorgsprincipe

 

Het profiel van Alliander: Risico's
Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken _blootstelling aan gevaarlijke stoffen PFAS

  

102-12

 

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale charters, principes of andere initiatieven die organisatie onderschrijft of bekrachtigt

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

  

102-13

 

Lidmaatschappen van verenigingen en/of nationale internationale belangenorganisaties

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders

  

STRATEGIE

102-14

 

Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde

 

Ons verhaal over 2019 
Het profiel van Alliander - Trends en ontwikkelingen
 Het profiel van Alliander - Sustainable development goals 

  

102-15

 

Beschrijving van belangrijkste gevolgen, risico's en mogelijkheden

 

Ons verhaal over 2019Over dit verslag: Materialiteit
Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen
Waardecreatie: Bijdrage mondiale doelen
Waardecreatie: Dilemma's en geleerde lessen

  

ETHIEK EN INTEGRITEIT

102-16

 

De waarden, principes, standaarden en gedragsnormen van de organisatie, zoals gedragscodes en ethische codes

 

Corporate Governance: Corporate Governance 
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

  

102-17

 

De interne en externe mechanismen ten aanzien van ethiek en gedrag, alsmede zaken met betrekking tot integriteit, zoals hulplijnen of advieslijnen

 

Corporate Governance: Corporate governanceGedragscode

  
  

De interne en externe mechanismen voor het melden van (vermoeden van) onethisch of onwettig gedrag en zaken die verband houden met integriteit, zoals escalatie van het lijnmanagement, klokkenluidersregeling of meldpunten

 

Corporate governance: Corporate Governance 

  

ONDERNEMINGSBESTUUR

102-18

 

Bestuursstructuur

 

Corporate Governance: Corporate governancestructuur op hoofdlijnen

  

102-19

 

Het proces voor het delegeren van bevoegdheden door het hoogste bestuursorgaan naar managers en andere werknemers inzake de economische, sociale en ecologische onderwerpen

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commisarissen
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

  

102-20

 

Verantwoordelijkheid voor economische, milieu-en sociale onderwerpen, op directieniveau en of functionarissen die rechtstreeks rapporteren aan het hoogste bestuursorgaan.

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

  

102-21

 

Het consultatieproces tussen stakeholders en het hoogste bestuursorgaan over economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Corporate governance
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie MVO

  

102-22

 

De samenstelling van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen
Corporate Governance: Personalia RvC/Personalia RvB
Corporate Governance: Governancestructuur Reglement RvC

  

102-23

 

Rol van de voorzitter van het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate Governance: Personalia RvC

Corporate Governance - Structuur op hoofdlijnen

  

102-24

 

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van het hoogste bestuursorgaan en de criteria voor selectie en benoeming

 

Corporate Governance: Verslag van de Raad van Commissarissen - Profielschets, competenties, diversiteit

  

102-25

 

Processen waarmee het hoogste bestuursorgaan waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden en gemanaged

 

Corporate Governance: Integriteit

  

102-26

 

De rol van het hoogste bestuurslichaam bij de bepaling van de missie, visie, waarden en strategie ten aanzien van economische,ecologische en sociale impact

 

Het profiel van Alliander: Onze strategie
Het profiel van Alliander: Doelstellingen & Prestaties

  

102-27

 

Maatregelen die zijn genomen om de kennis over economische, ecologische en sociale onderwerpen van het hoogste bestuursorgaan verder te ontwikkelen

 

Overige informatie: Interactie stakeholders
Verslag Raad van Commissarissen: Kwaliteitsborging toezicht

  

102-28

 

Evaluatieproces van de prestaties van het hoogste bestuursorgaan met betrekking tot de besturing van de economische, ecologische en sociale onderwerpen en acties ondernomen naar aanleiding van deze evaluatie

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie
Verslag Raad van Commissarissen: onafhankelijkheid van Commissarissen

  

102-29

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij de identificatie en het managen van de economische, ecologische en sociale impact, risico's en kansen

 

Het profiel van Alliander: Risico's
Corporate Governance - Risicomanagement en -beheersing

  

102-30

 

De rol van het hoogste bestuursorgaan bij het beoordelen van de effectiviteit van risicomanagementprocessen van de organisatie ten aanzien van economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate governance: Verslag RvC - Onderwerpen
Het profiel van Alliander: Risico's

  

102-31

 

Evaluatie door het hoogste bestuurslichaam van de economische, ecologische en sociale onderwerpen

 

Corporate Governance: Corporate governance: Risicomanagement
https://www.alliander.com/nl/risicomanagement/

  

102-32

 

Het hoogste orgaan of functie die het duurzaamheidsverslag beoordeelt en goedkeurt en tevens zorgdraagt dat alle materiële aspecten aan bod komen

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Corporate governance: Interne auditfunctie

  

102-33

 

Het proces voor communicatie over kritische zorgen aan het hoogste bestuursorgaan

 

Corporate governance, Hoofdlijnen governance structuur
Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen - Verhouding met aandeelhouders
https://www.alliander.com/nl/klokkenluidersregeling/

  

102-34

 

De aard en het totale aantal kritische zorgen die zijn gecommuniceerd aan het hoogste bestuursorgaan en de procedures die gevolgd zijn om deze aan te pakken en op te lossen

 

Corporate Governance: Verslag Raad van Commissarissen-Interne risicobeheersings- en controlesystemen
Corporate Governance: Integriteit Klachtenregelingen

 

Informatie gedeeltelijk beschikbaar:
In tekst verslag ontbreekt aantal kritische zorgen. Dit aantal is 0.

102-35

 

Beloningsbeleid voor de leden van het hoogste bestuurslichaam en hooggeplaatste leidinggevenden

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

  

102-36

 

Het proces voor het vaststellen van beloningen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

  

102-37

 

Het proces dat zorgdraagt dat standpunten van belanghebbenden ten aanzien van beloning worden meegenomen

 

Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB
www.alliander.com/nl/corporate-governance/

  

102-38

 

De verhouding van het jaarsalaris van de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van het jaarsalaris van alle werknemers

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding
Corporate governance: Corporate Governance - Remuneratierapport - Beloningsbeleid RvB

  

102-39

 

De verhouding van de procentuele toename van de jaarlijkse totale vergoeding voor de best betaalde persoon van de organisatie in elk land van significante bedrijfsactiviteiten tot de mediaan van deze toename voor alle werknemers.

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: interne salarisverhouding

 

Informatie gedeeltelijk beschikbaar:
In tekst verslag ontbreekt vergelijking met 2018. Het verschil is licht afgenomen van 3.7 naar 3.6.

BETROKKENHEID BELANGHEBBENDEN

102-40

 

Overzicht van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

  

102-41

 

Percentage werknemers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - Werkgever
Overige niet-financiele informatie - aanvullende data

  

102-42

 

Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden

 

Overige informatie - Interactie met stakeholders
Overige informatie -Materialiteitstoets

  

102-43

 

Benadering van het betrekken van belanghebbenden waaronder frequentie ervan per type en groep stakeholders

 

Overige informatie -Interactie met stakeholders
Overige informatie - Materialiteitstoets

  

102-44

 

De voornaamste onderwerpen en vraagstukken die naar voren zijn gekomen door de betrokkenheid van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd onder meer middels haar verslaglegging

 

Ons verhaal over 2019
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: opinie van het Alliander stakeholderpanel

  

VERSLAGLEGGING

102-45

 

Overzicht van entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de organisatie of in gelijkwaardige documentatie.
Entiteiten in de geconsolideerde jaarrekening die niet zijn opgenomen in het verslag

 

Over dit verslagJaarrekening: Toelichting op de geconsolideerde jaarrekeningJaarrekening: Belangrijke dochterondernemingen en overige deelnemingen

  

102-46

 

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Het profiel van Alliander: Onze Impact

  

102-47

 

Overzicht van alle materiële aspecten die geïdentificeerd zijn in het proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag

 

Overige informatie: Materialiteitstoets

  

102-48

 

Verslag van de gevolgen van eventuele aanpassingen van de informatie verstrekt in eerdere verslagen en de redenen voor deze aanpassingen

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data
Overige informatie: Vergelijkende cijfers impact 2018 - 2019 meten en rapporteren

  

102-49

 

Veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes

 

Overige informatie: Materialiteitstoets
Overige informatie: Interactie met stakeholders
Geconcolideerde jaarrekening: Geconsolideerde jaarrekening
Overige informatie - Verantwoordingsdocument impactmeten

  

102-50

 

Verslaggevingsperiode waarop verstrekte informatie betrekking heeft

 

Over dit verslag

  

102-51

 

Datum van het vorige verslag

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - aanvullende data

  

102-52

 

Verslaggevingcyclus

 

Over dit verslag

  

102-53

 

Contactpunt voor vragen over verslag of inhoud ervan

 

Overige informatie: Opinie stakeholderpanel

  

102-54

 

In accordance optie die de organisatie heeft gekozen.

 

Onafhankelijk Assurance rapport
Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

  

102-55

 

GRI Content Index

    

102-56

 

Verwijzing naar het externe assurance-rapport

 

Onafhankelijk Assurance-rapport

  
  

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verkrijgen van externe assurance van het verslag

 

Overige niet-financiële informatie - Externe assurance maatschappelijk deel jaarverslag

  

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

LEVERINGSBETROUWBAARHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 1
Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid

  

Alliander indicator

 

Frequentie stroomonderbreking

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

Alliander indicator

 

Stroomonderbrekingsduur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

Alliander indicator

 

Postcodegebieden met meer dan vijf storingen per jaar

 

Onze strategie: Doelstellingen en prestaties

  

VEILIG WERKEN EN VEILIGE INFRASTRUCTUUR

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2
Het profiel van Alliander: risico's
Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken
Doelstellingen en prestaties: Veiligheid

  

403-1

 

Percentage van het totale personeelsbestand vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer.

 

Corporate Governance
Waardecreatie: een veilig netwerk
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: Medezeggenschap
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

403-2

 

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen naar geslacht en regio

 

Waardecreatie: een veilig netwerk
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

 

Niet volledig beschikbaar:
Naar regio wordt niet gerapporteerd. Wij beschouwen Nederland als één regio. Cijfers over werkgerelateerde ongevallen worden niet naar gender geregistreerd.

403-3

 

Werknemers met een hoog risico op ziekten die verband houden met hun beroep

 

Het profiel van Alliander: Doelstellingen en prestaties: LTIF en ziekteverzuim

  

403-4

 

Afspraken over arbo-onderwerpen vastgelegd in formele overeenkomsten met vakbonden

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever - CAO Netwerkbedrijven

  

103-1/2/3

 

Managementbenadering veilige infra

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 2
Het profiel van Alliander: risico's
Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilig werken
Doelstellingen en prestaties: Veiligheid

  

Alliander indicator

 

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen

 

Waardecreatie: een veilig netwerk
Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

SAMENWERKEN AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

103-1/2/3

 

Management benadering en de onderdelen

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 4
Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid - Hoe we werken aan de uitdagingen

  

AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 6
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: het werk gedaan krijgen

  

404-1

 

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever, opleiding en ontwikkeling

 

Niet van toepassing:
De informatie is niet van toepassing. Hier wordt door Alliander niet op gestuurd. Wordt gerapporteerd als opleidingskosten in verhouding tot de salariskosten. 2019: 2,7%

404-2

 

Programma’s voor competentiemanagement en levenslang leren die de blijvende inzetbaarheid van werknemers garanderen en hen helpen bij het afronden van hun loopbaan

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: een organisatie waar iedereen zich thuisvoelt

  

404-3

 

Percentage werknemers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling naar geslacht en medewerkercategorie

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - duurzame inzetbaarheid
Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - opleiding en ontwikkeling

 

Gedeeltelijk beschikbaar:
Geen percentage beschikbaar. Afspraak is dat alle medewerkers met leidinggevende jaarlijks een voortgangsgesprek voeren.

VERANTWOORD INVESTERINGSBELEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 8
Waardecreatie: een kredietwaardige onderneming: Investeringsbeleid

  

Alliander indicator

 

Capaciteitssplanning gericht op korte en lange termijn beschikbaarheid en betrouwbaarheid elektriciteit

 

Ons verhaal over 2019
Het profiel van Alliander: Trends en ontwikkelingen
Het profiel van Alliander: Risico's
Waardecreatie: hoge betrouwbaarheid: schaarste transportcapaciteit

  

CORPORATE GOVERANCE EN BEDRIJFSETHIEK

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12
Corporate Governance

  

205-1

 

Gedeelte bedrijfsunits met analyse voor corruptierisico's

 

Overige niet-financiele data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit
Verslag RvC - Commissies - Auditcommissie

 

Gedeeltelijk beschikbaar:
Er is geen aanleiding geweest voor onderzoek in 2019. Een deel van de gevraagde informatie met betrekking tot analyse van risico's, aantal bedrijfsonderdelen, aantal medewerkers en percentage medewerkers met training is niet beschikbaar.

205-2

 

Communicatie en training over risico's en handelwijze bij corruptierisico's

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12
Overige niet-financiële data: overige informatie
Corporate Governance: Integriteit - Gedragscodeshttps://www.alliander.com/nl/gedragscode/
https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

 

Gedeeltelijk beschikbaar:
In totaal 76% van de medewerkers heeft tenminste één keer de e-learning over Gedragscode afgerond. Iedere medewerker krijgt bij in dienstreding, bestuurders en inhuur inbegrepen, de Gedragscode aangeboden. Voor leveranciers geldt dat dat Leveranciersgedragscode vast onderdeel is van de overeenkomsten.

205-3

 

Aantal incidenten en maatregelen corruptie en omkoping

 

Overige niet-financiële data: overige informatie
Corporate Governance: Gedragscode - Klachtenregeling

  

206-1

 

Totaal aantal rechtszaken in verband met markttoegang en uitkomst daarvan

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 12
Corporate Governance: Corporate governance op hoofdlijnen

  

WELZIJN OP HET WERK

    

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 13
Corporate Governance: risico's

  

Alliander indicator

 

Foundation

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - Alliander Foundation

  

Alliander indicator

 

Medewerkersonderzoek

 

Waardecreatie: aantrekkelijke, inclusieve werkgever: aantrekkelijke werkgever - Tevredenheid Medewerkers

  

DATAVEILIGHEID, PRIVACY EN CYBERSECURITY

418

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 14

  

418-1

 

Terechte klachten inzake schending privacy en/ of datalek van klanten

 

Waardecreatie: een veilig netwerk - Privacy

  

TOEGANG TOT BETAALBARE ENERGIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 15
Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid - excellent netbeheer - betaalbare energie

  

Alliander indicator

 

Programma's gericht op verbeteren en handhaven van toegang tot elektriciteit voor kwetsbare groepen

 

Waardecreatie: Hoge betrouwbaarheid - excellent netbeheer - betaalbare energie

  

Alliander indicator

 

Klantaansluitingen

 

Het profiel van Alliander: Hoe we georganiseerd zijn -cijfers 2019

  

Alliander indicator

 

Aantal afgesloten panden

 

Overige informatie - Overige niet-financiële data

  

SPECIFIEKE INFORMATIE (TOPIC SPECIFIC DISCLOSURES)

MATERIELE ONDERWERPEN GEDEELTELIJK GERAPPORTEERD NAAR GRI STANDARDS

STIMULEREN DUURZAME ENERGIEOPWEKKING

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 3
Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten

  

Alliander indicator

 

Invoeding duurzame energie

 

Waardecreatie verduurzaming energievoorziening - ondersteuning van klanten

  

DATAGEDREVEN NETBEHEER

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 5
Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen
Waardecreatie: hoge betrouwbaarheid - vergroten slagvaardigheid

  

Alliander indicator

 

Digitalisering netten

 

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen

  

Alliander indicator

 

Lengte glasvezelinfrastructuur

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

TEVREDEN KLANTEN

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 7
Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen
Waardecreatie: hoge betrouwbaarheid - Klantgemak

  

Alliander indicator

 

Klanttevredenheid

 

Waardecreatie: hoge betrouwbaarheid - Klantgemak

  

VERANDERVERMOGEN VAN DE ORGANISATIE

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 9
Waardecreatie: hoge betrouwbaarheid - hoe we werken aan de uitdagingen

  
       

TOEKOMSTBESTENDIG NETWERK

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 10
Waardecreatie: hoge betrouwbaarheid - hoe we werken aan de uitdagingen

  
       

KETENVERANTWOORDELIJKHEID

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Over dit verslag: Materialiteit toelichting thema 11
Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

  

414-1

 

Percentage van nieuwe leveranciers die gescreend zijn op 'arbeidsomstandigheden' criteria

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

  

414-2

 

Significante bestaande en potentiële negatieve impact op arbeidsomstandigheden in de supply chain, alsmede de getroffen maatregelen

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
https://www.alliander.com/nl/leveranciers/

  

Alliander indicator

 

Medewerkers van (onder-) aannemers met relevante arbo en veiligheidstraining

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

Alliander indicator

 

Beleid en voorwaarden inzake gezondheid en veiligheid van medewerkers en (onder-) aannemers

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners
Overige informatie - overige niet-financiële data

  

Alliander indicator

 

Percentage van de inkoop dat volgens de Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) richtlijnen van Alliander gebeurd, in % euro's

 

Waardecreatie: Duurzame bedrijfsvoering - Invulling ketenverantwoordelijkheid met partners

  
 

AANVULLENDE INFORMATIE

AANVULLENDE INDICATOREN ALLIANDER

CATEGORIE: Profiel

ASPECT

 

Organisatieprofiel

    

Alliander indicator

 

Transport en distributielijnen

 

Het profiel van Alliander: onze rol in de keten - cijfers

  

CATEGORIE: Economische aspecten

ASPECT

 

Economische KPI's

    

Alliander indicator

 

Efficiency van transport en distributie

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

CATEGORIE: Sociale aspecten

ASPECT

 

Arbeidsvoorwaarden

    

Alliander indicator

 

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 en 10 jaar naar functiegroep en regio

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

ASPECT

 

Maatschappij

    

Alliander indicator

 

Participatieve besluitvorming en deelname van stakeholders en uitkomsten

 

Over dit verslag: Stakeholderdialoog
Overige informatie: Interactie met onze stakeholders
Overige informatie: Materialiteitstoets

  

VERANTWOORDE COMMUNICATIE EN VOORLICHTING

Alliander indicator

 

Maatregelen ter ondersteuning van toegang tot en bevordering van veilig energiegebruik

 

Waardecreatie: een veilig netwerk - Veilige infrastructuur

  

ENERGIE, CO2 EN KLIMAATVERANDERING

103-1/2/3

 

Managementbenadering

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening
Profiel Alliander: strategie doelstellingen
Overige informatie: overige niet-financiële informatie

  

302-1

 

Energieverbruik binnen de organisatie

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-2

 

Energieverbruik buiten de organisatie

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Onze CO2-uitstoot in 2019 (afbeelding)
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-3

 

Energie intensiteitratio

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-4

 

Reductie van het energieverbruik

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

302-5

 

Reductie van de energiebehoefte ten aanzien van producten en diensten

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

305-1

 

Directe emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 1)

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-2

 

Indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 2)

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie -data

  

305-3

 

Andere relevante indirecte emissies van broeikasgassen naar gewicht (scope 3)

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

305-4

 

Intensiteitratio emissie broeikasgassen

 

Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

305-5

 

Reductie van broeikasgasemissies

 

Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - ondersteunen van klanten bij keuzes
Waardecreatie: Duurzame energievoorziening - duurzame bedrijfsvoering
Overige informatie: overige niet-financiële informatie - data

  

Overige bedrijfsgerelateerde informatie

306-2

 

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingmethode

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

307-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

404-1

 

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep en geslacht

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

419-1

 

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving.

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

405-1

 

Samenstelling van bestuurslichamen en onder-verdeling van werknemers per categorie, naar geslacht, leeftijdsgroep en andere indicatoren van diversiteit.

 

Overige informatie: Overige niet-financiële informatie - data

  

Alliander indicator

 

Aantal medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt

 

Het profiel van Alliander: onze strategie - doelstellingen

  
       

* Tenzij nadrukkelijk anders vermeld, maken wij gebruik van de GRI Standards zoals gepubliceerd in 2016.