Opinie van het stakeholderpanel

Beste lezer van het verslag,

Voor de vijfde achtereenvolgende keer heeft Alliander een stakeholderpanel over zijn Jaarverslag georganiseerd. We zijn blij met de uitnodiging van Alliander aan zijn stakeholders om feedback te geven op het jaarverslag. Die vatten wij in onderstaande verklaring samen. We gaan ervan uit dat Alliander er daarmee in slaagt om het verslag nog beter aan te laten sluiten op de wensen en behoeften van de stakeholders.

Algemene indruk

Alliander is een organisatie met een uitdagende opgave in relatie tot de energietransitie. De bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van Alliander vloeit voort uit haar positie als gereguleerd (regionaal) monopolist. Dat maakt het van groot belang om open en transparant met de maatschappij in gesprek te gaan. Alliander kiest er met dit jaarverslag voor om de informatie nadrukkelijk te koppelen aan waardecreatie. Dit vinden wij een bijzondere en spannende stap. De informatie in het verslag geeft daarmee een relevant en boeiend inzicht in de activiteiten en uitdagingen van Alliander. Toch vindt het panel dat dit op sommige punten nog beter uit de verf mag komen. Alliander is een cruciale schakel in de waardeketen. Dat schept een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid en wat ons betreft mag Alliander daar meer stelling in nemen. Vooral omdat wij denken dat op middellange termijn de houdbaarheid van het energiesysteem om fundamentele keuzes vraagt. Zonder stellingname verandert er niks. Als volger loop je achter de feiten aan. Het stuk over planmatigheid is bijvoorbeeld mooi, maar te beschrijvend van karakter. Laat zien welke bijdrage je zelf hebt.

Aanbevelingen

  • Meer nadruk op en inzicht in rol en visie

In het verlengde van het voorgaande, leest het panel graag meer over de positie die Alliander inneemt en de visie daarop. Alliander is in onze ogen niet alleen een assetmanager en ‘enabler’, maar mag een meer sturende rol ambiëren. Benoem de ongemakkelijke waarheden en de belemmeringen die het tempo van de energietransitie belemmeren: het gevecht om de openbare ruimte, de schaalsprong voor elektrisch laden, de onstuimige groei aan datacenters, het tekort aan technici, de achterlopende wet- en regelgeving. Maak duidelijk waar het de netbeheerder beperkt, zeker nu gekozen is voor de waardecreatiebenadering. Maak verbinding met het grotere belang. Daarnaast is het wellicht mogelijk om ontwikkelingen op een ruimere tijdlijn te plaatsen en duiding te geven aan de noodzakelijke veranderingen in het energiesysteem. Bijvoorbeeld wat de kanteling naar decentrale energie betekent of wat de effecten zijn van elektrificatie of meer datacenters. Nu is dat nog veel tussen de regels door lezen.

  • Keuze van materiële thema’s

Bij de uitwerking van het jaarverslag gaat Alliander uit van de materialiteitsanalyse. Deze is afgelopen jaar aangescherpt. Ons valt op dat sommige van de geselecteerde thema’s door de aanscherping anders zijn verwoord en dat er een sterke interne focus is. Verantwoorde communicatie en voorlichting is net buiten de top 15 beland, terwijl dit zeker voor klanten een enorm belangrijk thema is indien we het verbreden tot de effecten van de energietransitie. Mogelijk kan hier desondanks in het verslag recht aan worden gedaan.

  • Transparantie

Alliander hecht waarde aan transparantie. Toch kan het in de ogen van het stakeholderpanel hier en daar beter. Zo is bij activiteiten niet altijd duidelijk welke rol Alliander heeft in activiteiten of dat er ook juist een rol is weg gelegd voor partners, bijvoorbeeld bij de bouw van het prefab schakelstation. Er moet meer duiding mogelijk zijn van de veiligheidsrisico’s bij aannemers: de Lost Time Injury Frequency (LTIF)-gegevens over aangenomen werk en derden ontbreken. Wij zien die graag toegevoegd. Ook worden activiteiten te vaak procesmatig beschreven, maar blijft achterwege wat belemmeringen, oplossingen of het gewenste perspectief is. Maak transparant voor welke dilemma’s en keuzes de organisatie staat. Bijvoorbeeld door een projectie te publiceren over feiten en mythes rond energietransitie vanuit het perspectief van het bedrijf.

  • Klimaatrisico’s

Als er één groep is die het jaarverslag gaat lezen, dan zijn dat aandeelhouders. Het panel mist informatie over klimaatrisico’s en de (indirecte) gevolgen die deze kunnen hebben op Alliander. Rapportage over deze risico’s in de geest van de Task Force Climate related Financial Disclosures (TCFD) mag niet ontbreken. De SDG’s staan er mooi in, maar veelal met alleen het positieve verhaal. Sommige activiteiten kunnen evenwel een negatieve impact hebben en tegen de SDG’s inwerken. Het verslag laat zien waar de toepassing van SDG’s goed gaat, maar het loont juist – ook in het kader van transparantie – waar het nog niet goed gaat. Hier lijkt nog veel te winnen.

Ontbrekende onderwerpen in het verslag

Als stakeholders zien we een aantal onderwerpen die nu nog niet of onvoldoende terugkomen in het verslag. Gezien de toename aan decentrale opwek, mag Alliander duidelijker laten zien hoe het bedrijf klanten meeneemt in de versnelling van de energietransitie. Wat betreft medewerkers begrijpen wij de uitdaging van voldoende personeel en dat er daardoor veel aandacht is voor werving. Maar wat gebeurt er allemaal om personeel te behouden? En welke rol speelt het interesseren van jeugd hierin? Essentieel is verder uitgebreidere aandacht voor cybersecurity en privacy, wat een opkomend onderwerp is voor overheden. Op detailniveau mag de impact op het sociaal kapitaal uitgebreider worden toegelicht. Legitimiteit en sociale rechtvaardigheid worden belangrijke thema's in het publieke debat over de energietransitie: de huidige inrichting van de energietransitie (en de huidige wet- en regelgeving) en de toekomstige gasloze warmtevoorziening brengen risico’s met zich mee voor grote kostenverschillen tussen steden en tussen wijken, en daarmee voor verscherping van sociale ongelijkheid.

Tot slot

Alliander streeft naar een hoog niveau van verslaglegging. Het verslag is de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. We hopen dat onze bijdrage een impuls is om de stijgende lijn door te zetten. Graag willen wij ten slotte Alliander danken voor zijn opstelling richting stakeholders, de mogelijkheid inhoudelijk feedback te geven op de conceptversie van het jaarverslag en het inhoudelijke gesprek met het bestuur.

Namens het stakeholderpanel,

Maarten Biermans – directeur Sustainable Capital Markets Rabobank, docent Webster Universiteit
Fries Heinis – algemeen directeur Bouwend Nederland
Yvonne Kemmerling – voorzitter stichting FutureCity, bestuurder en coach publiek domein, projectconsultant
Herman Mulder – voorzitter Impact Economy Foundation, voorzitter SDG Charter, Voorzitter True Price Foundation, ambassadeur IIRC
Margot Weijnen – wetenschappelijk directeur Next Generation Infrastructures, hoogleraar Proces- en Energiesystemen TU Delft

Over het stakeholderpanel

Het stakeholderpanel voor het jaarverslag maak onderdeel uit van onze structurele stakeholderdialoog. Wij hebben een conceptversie van het Jaarverslag 2019 gedeeld met de panelleden. De panelleden hebben hier schriftelijk op gereageerd. Deze input is verder besproken tijdens een bijeenkomst op 19 december 2019. Hierbij was ook onze CFO Walter Bien aanwezig. De feedback is gebruikt om dit verslag te verbeteren en wordt gebruikt voor verdere doorontwikkeling. Het stakeholderpanel is onafhankelijk.

Ook meepraten over het jaarverslag of thema's waar Alliander mee bezig is? We staan open voor dialoog en organiseren ook geregeld rondetafelsessies met onze stakeholders. Neem contact met ons op via communicatie@alliander.com.