Overige niet-financiële informatie

CO2 en energie

Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van het energiegebruik en de CO2-gerelateerde impact van Alliander. Tevens worden de gebruikte methodologie en omrekenfactoren nader toegelicht.

Energieconsumptie

Alliander hanteert 2012 als basisjaar voor het berekenen van haar energiereductie. De reden hiervoor is dat in dit jaar doelstellingen zijn geformuleerd.

Energieconsumptie #

2019

2018

2017

Gasgebruik gebouwen

920.703 m3

 1.386.649 m1

915.619 m3

Brandstof wagenpark

   

Benzine

1.549.087 Liter

1.360.318 Liter

1.248.224 Liter

Diesel

3.946.833 Liter

4.392.424 Liter

4.360.044 Liter

LPG

10.163 Liter

 10.186 Liter

 9.659 Liter

Elektriciteit2

0 kWh

0 kWh

204.555 kWh

Elektriciteitsgebruik gebouwen

9.345.740 KWh

9.779.593 KWh

9.818.143 kWh

  • 1 Door toevoeging van technische locaties is het totale aardgasverbruik van gebouwen per saldo gestegen.
  • 2 Het elektriciteitsverbruik voor ons wagenpark is administratief onderdeel van de cijfers voor onze bedrijfsgebouwen.

Energieconsumptie GJ

2019

2018

2017

Conversiefactor

Gas- en warmtegebruik gebouwen

32.384 GJ

 48.768 GJ

 34.258 GJ

35,17 officiële energetische waarde aardgas Slochteren

Elektriciteitsgebruik gebouwen

33.645 GJ

35.207 GJ

35.345 GJ

conversiefactor 3,6, omrekenfactor SI

Totaal energiegebruik gebouwen

66.029 GJ

83.975 GJ

 69.603 GJ

 
     

Energieconsumptie mobiliteit

   

Conversiefactor

Benzine

50.190 GJ

44.074 GJ

40.442 GJ

conversiefactor 32,4

Diesel

41.297 GJ

157.249 GJ

156.091 GJ

conversiefcator 35,8

LPG

264 GJ

265 GJ

251 GJ

conversiefactor 26

Elektriciteit

0 GJ

0 GJ

736 GJ

conversiefactor 3,6

Totaal energiegebruik mobiliteit

191.751 GJ

201.588 GJ

197.520 GJ

 

Totaal energiegebruik

257.780 GJ

285.563 GJ

267.123 GJ

 

CO2-uitstoot en voetafdruk

Voor weergave in het verslag wordt een sectoruniforme scope toepassing gehanteerd. Deze wijkt af van de het GHG-protocol.

De waarden in CO2 equivalenten volgens het GHG-protocol zijn in deze tabel opgenomen.

Scope 1

2019

2018

Gasverbruik gebouwen

1.740

2.621

Lekverlies Aardgasnetwerk

50.113

48.021

Lease- & dienstauto's

17.011

17.933

SF6-emissies:

1.831

1.255

Totaal

70.695

69.830

   

Scope 2

2019

2018

Elektriciteit gebouwen

3.729

4.327

Netverlies elektriciteit technisch

278.930

274.740

Netverlies elektriciteit administratief

125.093

121.272

Totaal

407.752

400.339

   

Scope 3

2019

2018

Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer

4.448

4.504

Totaal

4.448

4.504

   

Totaal

2019

2018

Totaal voetafdruk

482.895

474.673

Vergroening

-218.858

-186.777

Totaal inclusief vergroening

264.037

287.896

De meeste gegevens, zoals opgenomen in de tabellen en grafieken in dit verslag, zijn gebaseerd op onderliggende bronsystemen. Voor een aantal gegevens wordt gebruik gemaakt van de registratie en/of rapportage door derden. Een voorbeeld hiervan is het afvalvolume en de aan afval gerelateerde CO2-uitstoot.

Bij totstandkoming van de CO2-voetafdruk en het energiegebruik wordt gebruik gemaakt van aannames en inschattingen. Sinds 2016 wordt de CO2-emissiefactor voor het netverlies berekend op basis van de inkoop van het netverlies bij onze leveranciers. Voor het jaarverslag 2019 zijn de stroometiketten van 2018 gehanteerd. Dit leidt tot een waarde van de CO2-coëfficiënt van 0,27973 kg CO2/kWh. Dit is inclusief een correctie van 2% voor tank-to-wheel. Ruim 85% van de CO2-footprint wordt veroorzaakt door netverlies E, dat getal is berekend met 0,27973.

Ongeveer 9% van de CO2-footprint wordt veroorzaakt door lekverlies G, gebaseerd op het aantal leiding dat in het netwerk van Alliander ligt. De gietijzeren leidingen hebben hierbij een hoger lekverlies (323 m3 per kilometer) en daarmee een hogere uitstoot dan de reguliere leidingen (58,55 m3 per kilometer). De CO2-equivalent die daarbij gehanteerd wordt voor methaan is 25.

Transport

De grootste impact die Alliander heeft buiten haar organisatiegrenzen komt door het energietransport naar eindgebruikers van energie, het gaat hierbij om de volgende hoeveelheden:

Energietransport

2019

2018

2017

Electriciteitstransport

28.548 GWh

29.858 GWh

29.960 GWh

Gastransport

5.860 miljoen m3

6.090 miljoen m3

6.228 miljoen m3

Als energieintensiteitsratio hanteert Alliander haar energieverbruik in GJ gedeeld door haar netto-omzet in miljoenen. In deze ratio worden gasgebruik van gebouwen, brandstofgebruik van het wagenpark en het elektriciteitsgebruik van de gebouwen meegenomen.

Energieintensiteitsratio

2019

2018

2017

 

133,6 GJ/Miljoen € (257.780/1.930)

148,2 GJ/Miljoen € (284.637/1.920)

157,4 GJ/Miljoen € (267.123/1.697)

  • * Deze informatie is niet beschikbaar naar energietype. Voor Alliander geldt dat er inzicht is in de energietypes voor scope 1 gebruik, het onderscheid naar energietype voor eigen gebruik heeft een veel minder grote omvang en impact en is daarom niet materieel.

Groen gas

De totale invoeding groen gas in het verzorgingsgebied in aantal m3 in het jaar 2019 was 41.432.055 m3. Dit gebeurde middels achttien groen gas-aansluitingen. Met groen gas wordt bedoeld:

  • Groen gas: Bio-SNG, Biogas of Stortgas dat tot aardgaskwaliteit is opgewerkt Biogas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst Gas onderscheidt doordat het een product is uit een vergistingsproces. Het bevat voornamelijk CH4 en CO2.

  • Stortgas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst Gas onderscheidt doordat het een product is van een stortplaats. De samenstelling is vergelijkbaar met Biogas.

  • Bio-SNG: SNG dat geproduceerd wordt uit uitsluitend biomassa.

Crisisorganisatie

Alliander beschikt over een crisisorganisatie, die onder meer bij grote storingen wordt ingezet. In deze organisatie draaien functionarissen van diverse afdelingen piketdiensten. Afhankelijk van de aard en omvang van het incident stellen we na afloop een case- en/of onderzoeksteam samen om eventuele interne en/of externe onderzoeken te begeleiden en af te ronden. Alle grote incidenten worden geëvalueerd, op basis waarvan mogelijke verbeteringen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd

MVO-organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integrale verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsonderdelen en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus. Alle bedrijfsonderdelen beschikken over een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke effecten van hun bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de economische, ecologische en sociale impact van Alliander. De manager MVO communiceert het beleid persoonlijk naar de directeuren van de bedrijfsonderdelen en faciliteert het directieteam bij het vaststellen van kwantificeerbare parameters voor het monitoren van voortgang. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen consulteren vertegenwoordigers van de stakeholders. Door aanwezigheid of vertegenwoordiging in regulier en ad-hoc overleg wordt actief kennisgenomen van ontwikkelingen en standpunten over strategische thema's. Zie het hoofdstuk Interactie met stakeholders voor de verschillende maatschappelijke onderwerpen die zijn besproken.

De resultaten van het MVO-beleid worden met de stakeholders geëvalueerd. Aan de hand van onder meer klantconsultaties, medewerkersbetrokkenheid, aandeelhoudersbijeenkomsten, rondetafelbijeenkomsten en de maatschappelijke verslaglegging wordt vastgesteld in welke mate stakeholders het beleid en de resultaten daarvan waarderen.

Externe assurance Maatschappelijk deel Jaarverslag

Alliander vindt het voor haar stakeholders van belang om assurance te verkrijgen bij het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Voor het jaarverslag 2019 heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid verkregen voor het meest relevante deel van het jaarverslag, namelijk de belangrijkste stuurvariabelen van het bedrijf (financieel én niet financieel).

Daarnaast heeft Alliander redelijke mate van zekerheid verkregen bij de meest materiële thema's voor de verslaggeving (Materialiteitstoets). Ook heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid verkregen bij de rest van het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Ter waarborging van de kwaliteit van de maatschappelijke informatie hanteert Alliander het 'three-lines-of-defence-model'. Vanuit onder meer de stakeholderdialoog, materialiteitstoets en GRI vindt een uitvraag plaats bij de bedrijfsonderdelen voor de aanlevering van maatschappelijke informatie. De bedrijfsonderdelen vormen de eerste verdedigingslinie en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van betrouwbare informatie. De business controller van het desbetreffende bedrijfsonderdeel, als tweede verdedigingslinie, bewaakt de tijdige en betrouwbare aanlevering door de bedrijfsonderdelen. De business controller toetst onder meer de onderbouwing en analyses aangeleverd door de bedrijfsonderdelen en bouwt een dossier op voor de verificatie door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst vormt de derde verdedigingslinie en verifieert de maatschappelijke informatie alvorens deze door de externe accountant wordt beoordeeld. De externe accountant vormt het sluitstuk van het verificatieproces en verstrekt uiteindelijk zekerheid, zoals verwoord in haar verklaring.

Aanvullende data

Omschrijving

31-12-2019

31-12-2018

Datum voorgaand verslag

18 februari 2020

20 februari 2019

   

Klant

  

Frequentie stroomonderbreking (Saifi)

0,306

0,423

Stroomonderbrekingsduur Saidi (minuten)

21,9

30,6

Caidi (minuten)

71,4

72,2

Efficiency van transport en distributie: Totaal netverlies als % van de totale invoeding

5,41%

4,76%

Totale lengte van gehuurde glasvezelinfrastructuur

4.144 km

4.180 km

Totale lengte van eigen glasvezelinfrastructuur

1.877 km

1. 776 km

Nieuw gerealiseerde glasvezelinfrastructuur

101 km

71 km

Aantal afgesloten panden

4.038

3.958

   

Medewerker

  

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 jaar

27%

28%

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 10 jaar

39%

40%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (aantal)

431

451

Percentage man arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

79%

 

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

21%

 

Medewerkers met arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (aantal)

5.339

5.407

Percentage man arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

81%

 

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

19%

 

Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

5.654

5.893

Percentage man met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

89%

 

Percentage vrouw met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

11%

 

Medewerkers met inhuurcontract (aantal)

1.525

1.613

Percentage man inhuurcontract

84%

 

Percentage vrouw inhuurcontract

16%

 

Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

1.641

1.578

Percentage man met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

57%

 

Percentage vrouw met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

43%

 

Totale personeelomvang (aantal)

7.295

7.471

Totale eigen personeelomvang (FTE)

5.703

5.669

Totale personeelomvang Inhuur (FTE)

1.076

1.147

Percentage werknemers betrokken bij en onderhevig aan collectieve regelingen arbeidsovereenkomsten

100%

100%

Instroom mannelijke medewerkers (aantal)

439

452

Instroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

126

129

Uitstroom mannelijke medewerkers (aantal)

505

501

Uitstroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

149

160

Medewerkers in leeftijdscategorie <25 jaar

70

90

Medewerkers in leeftijdscategorie >=55 jaar

1.585

1.624

Medewerkers in leeftijdscategorie 25-35 jaar

1.210

1.244

Medewerkers in leeftijdscategorie 35-45 jaar

1.531

1.528

Medewerkers in leeftijdscategorie 45-55 jaar

1.374

1.372

Medewerkers in leidinggevende posities (aantal)

491

518

Mannelijke medewerkers (aantal)

4.649

4.709

Vrouwelijke medewerkers (aantal)

1.121

1.149

Vrouwelijke medewerkers in leidinggevende positie

26,90%

28,80%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (aantal)

101

103 (waarvan 8 statushouders)

Verhouding salaris vrouw/man

1,0030

0,9908

Verzuimpercentage

4,2%

4,7%

Verzuimpercentage vrouw

5,3%

 

Verzuimpercentage man

4,0%

 

Aantal gevallen van gemelde klachten over arbeidsomstandigheden via het formele klachten mechanisme

49

9

Aandeel van het medewerkersbestand dat is vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer

99,9%

99,9%

Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers

19

 

Aantal medewerkers die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

1.955

1.707

Aantal Contractanten die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

0

0

   

Milieu

  

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

€ 0

€ 10.000

Aantal bij bevoegd gezag gemelde milieu incidenten

13

21

Aantal opgelegde niet financiële sancties wegens niet (goed) naleven van milieu wet- en regelgeving

1

0

Waterverbruik (M3)

20.044

23.260

Kantoorafval: papier (ton)

866

847

Kantoorafval: datazeker papier (ton)

90

112

Kantoorafval: divers (ton)

422

397

Kantoorafval: gevaarlijk (ton)

0,66

0,81

Bedrijfsafval: metaal (ton)

6.662

7.775

Bedrijfsafval: hout (ton)

220

199

Bedrijfsafval: kunststof (ton)

865

937

Bedrijfsafval: grond (ton)

715

2.743

Bedrijfsafval: divers (ton)

4.173

4.515

Gevaarlijk afval (ton)

491

764

Afval: totaal jaar gewicht (ton)

14.618

18.208

   

Bestuur en Maatschappij

  

Significante financiële steun van overheden (lager belastingtarief, subsidies, krediet, investeringspremies)

€ 703.311

€ 2.431.827

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen/ juridische procedures gezondheid en veiligheid van klanten en/of derden

1 lopend, 0 afgerond

1 lopend, 0 afgerond

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

€ 76.750

€ 10.000

Lopende rechtszaken tegen de organisatie door derden waarin corruptie/fraude (onderdeel van) de aanklacht vormt (aantal)

0

0

Bedrijven waarmee relatie is verbroken vanwege corruptie/ fraude (aantal)

0

0

Medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude (aantal)

10

9

ISO 9001 Certificaat

ISO 9001

 

ISO 14001 Certificaat

ISO 14001

 

OHSAS 18001 Certificaat

OHSAS 18001

 

Eisen aan een Veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8120

 

VCA Certificaat

VCA Certificaat

 

VGM Checklist

VGM Checklist

 

CO2 prestatieladder

CO2 Prestatieladder

 

ISO 55001 Assetmanagement

ISO 55001 assetmanagement