Verslag van de Raad van Commissarissen

In dit verslag legt de Raad van Commissarissen (RvC) verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen jaar. De belangrijkste onderwerpen waarbij de RvC betrokken is geweest, komen aan de orde.

Strategie

Ook in 2020 waren de strategie van Alliander en de lange termijn waardecreatie belangrijke onderwerpen op de agenda. In onze vergaderingen worden daarom op regelmatige basis de strategie, de uitvoering en voortgang van de invulling van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico’s besproken. 2020 stond voor een groot deel in het teken van de energietransitie. De RvC is van mening dat Alliander in 2020 haar strategische rol in het ontwerp van het energiesysteem van de toekomst verder heeft verstevigd. Er wordt gewerkt aan slimme oplossingen en innovaties om het huidige energienet efficiënter te benutten, zoals cable pooling en congestiemanagement. Ook worden enkele pilots met waterstof uitgevoerd om te onderzoeken hoe waterstof als alternatief voor aardgas in de bestaande gasnetten kan worden ingezet en wat conversie van elektriciteit naar waterstof betekent voor de gas- en elektriciteitsnetten. Verder is Alliander nadrukkelijk betrokken bij het concretiseren van de Regionale Energiestrategieën, waarbij het belang van systeemefficiency steeds meer doordringt. Ook de warmtetransitie, de wijze waarop we omgaan met onze aardgasnetten (gasstrategie) en de rol van data en digitalisering in de energietransitie waren onderwerp van gesprek.
In oktober is de jaarlijkse strategiedag van de RvC met de RvB gehouden. Hier is uitgebreid met de RvB van gedachten gewisseld over onder meer de ontwikkeling van het energiesysteem, de betekenis daarvan voor de kerntaken van Alliander en de wijze waarop daar invloed op wordt genomen, en de opgave van het realiseren van het werkpakket. De RvC wil zijn waardering uitspreken voor de gevolgde werkwijze – onder meer door het bespreken van dilemma’s –  en de inhoudelijke verdieping waartoe die heeft geleid.

Realisatie ondernemingsdoelstellingen

Ieder jaar stelt Alliander een integraal bedrijfsplan op. Hierin worden de strategische doelen vertaald naar concrete en meetbare operationele bedrijfsdoelstellingen. De specifieke bedrijfsdoelstellingen die Alliander zich in een jaar stelt, worden zo veel mogelijk in goed meetbare financiële en niet-financiële prestatie-indicatoren (KPI's) gedefinieerd. De RvB legt in kwartaalrapportages op heldere en toegankelijke wijze verantwoording af over de bedrijfsvoering en de financiële uitkomsten daarvan. Hiermee kan de RvC goed de voortgang van de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen volgen en kan worden bijgestuurd als daar aanleiding toe is. Wij hebben vastgesteld dat de doelstellingen voor 2020 in belangrijke mate zijn gerealiseerd.

Interne risicobeheersings- en controlesystemen

De RvC (en in het bijzonder de Auditcommissie) heeft de uitkomsten en aanbevelingen van Internal Audit uit de interne audits besproken, evenals de status van opvolging van bevindingen uit eerdere audits. Verder zijn de rapportage over de beoordeling van de halfjaarcijfers 2020 en de managementletter van externe accountant Deloitte in aanwezigheid van Deloitte met de Auditcommissie respectievelijk de RvC besproken. De RvC is, net als de RvB, van oordeel dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt en een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat.

Financiering energietransitie

Door de toenemende investeringen als gevolg van de energietransitie en het huidige reguleringsmodel wordt de financierbaarheid op termijn een knelpunt. Er zijn maatregelen nodig om financieringsruimte te creëren voor de benodigde investeringen en daarmee een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening ook in de toekomst te garanderen. Alliander werkt hiervoor aan verschillende maatregelen. Allereerst verbetert Alliander continu haar efficiency om uitgaven te reduceren. Daarnaast werkt Alliander aan slimme oplossingen en innovaties om de capaciteit van het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten. Verder overleggen de netbeheerders met de overheid over een regulering die beter past bij de energietransitie. Tenslotte onderzoekt Alliander samen met de aandeelhouders de financieringsmogelijkheden voor de energietransitie op langere termijn.  Vanaf oktober 2020 is  Alliander hierover in gesprek  met het Grootaandeelhoudersoverleg (overleg met vertegenwoordigers van grootaandeelhouders). Naar verwachting wordt in het voorjaar 2021 de oplossingsrichting duidelijk, mogelijk gevolgd door een concreet financieringsverzoek aan alle aandeelhouders. De RvC onderschrijft dat een combinatie van maatregelen nodig is om de financieringsruimte te vergroten en een solide A rating te behouden. Versterking van het eigen vermogen door aandeelhouders zou een belangrijke financiële impuls zijn, die helpt bij het realiseren van de energietransitie.

Coronavirus

In dit jaarverslag wordt melding gemaakt van de impact van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering en financiële positie van Alliander. Ook de RvC is vanuit haar toezichthoudende en adviserende rollen frequent geïnformeerd over de gevolgen voor de medewerkers, de bedrijfsvoering en de financiële resultaten. De RvC heeft geconstateerd dat direct bij de uitbraak van het coronavirus een multidisciplinair crisisteamteam in het leven is geroepen, dat de ontwikkelingen op de voet volgt, risico’s inventariseert en waar nodig extra maatregelen neemt. Daarbij volgt Alliander de richtlijnen van het RIVM en de overheid. Ook werden de medewerkers via live-uitzendingen bijgepraat over nieuwe maatregelen en de impact daarvan op Alliander. Ondanks corona is er veel werk verzet. De RvC spreekt grote waardering uit voor de inzet en veerkracht van de medewerkers in deze moeilijke tijd.

Veiligheid

Alliander geeft prioriteit aan veiligheid, zowel voor de eigen medewerkers als voor de medewerkers van de door Alliander gecontracteerde aannemers, en dat onderschrijven wij vanuit de RvC nadrukkelijk. Aandacht voor hun gezondheid en veiligheid is niet alleen een morele verantwoordelijkheid, maar ook van belang voor de operationele prestaties. Aan de hand van de kwartaalrapportages monitoren wij onder meer de ongevallen met verzuim.

We hebben geconstateerd dat het aantal verzuimongevallen licht is gestegen. Blijvende aandacht hiervoor is essentieel. Gelukkig hebben zich in 2020 geen ernstige veiligheidsincidenten voorgedaan.

Uitgifte groene obligatielening

De RvC heeft goedkeuring gegeven aan de uitgifte van een groene obligatie (Green Bond) van € 500 miljoen. Deze Green Bond wordt gebruikt voor investeringen in met name de elektriciteitsnetten. Naast de rol die Alliander speelt in het faciliteren van de energietransitie wil de onderneming ook vanuit de eigen bedrijfsvoering bijdragen aan verduurzaming. De inspanningen worden gewaardeerd, zoals blijkt uit de Prime B+ duurzaamheidsrating, gegeven door ratingbureau ISS-ESG. Alliander ziet in de belangstelling voor zijn Green Bond dat duurzaamheid in de overwegingen van investeerders, naast een gezond financieel beleid, een belangrijke rol speelt. De RvC vindt dat deze uitgifte past in de strategie van Alliander om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van onze samenleving. Het is de derde groene obligatie die door Alliander is uitgegeven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de strategie en de dagelijkse bedrijfsvoering. Ook de omgeving verwacht steeds meer dat Alliander duurzaam en maatschappelijk onderneemt. Voor de initiatieven op het gebied van duurzaamheid verwijzen wij naar het bestuursverslag. Wij ondersteunen deze initiatieven en zijn van mening dat deze bijdragen aan langetermijnwaardecreatie. Hiervoor is duurzaamheid op sociaal, maatschappelijk, economisch en financieel vlak essentieel. Vandaar ook dat de Sustainable Development Goals in de strategie zijn geïntegreerd en impactmeting een essentieel instrument is. Het gaat om gebalanceerde keuzes maken, rekening houdend met de belangen van alle stakeholders. De RvC vindt het belangrijk dat Alliander als een maatschappelijke, relevante onderneming op transparante wijze laat zien wat de impact van haar handelen is op de maatschappij en deze betrekt bij zijn oordeelsvorming. Zowel de voortgang op de Sustainable Development Goals als de maatschappelijke impact en prestaties worden besproken bij de behandeling van het jaarverslag. Meer informatie hierover is opgenomen in het hoofdstuk Onze impact op de maatschappij.

Aanpassing topstructuur en samenstelling Raad van Bestuur

Ingrid Thijssen is op 1 juni 2020 teruggetreden als CEO van Alliander in verband met het aanvaarden van de functie van voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Zij werkte sinds 2014 bij Alliander, eerst als COO en per september 2017 als CEO. De RvC heeft naar aanleiding van haar vertrek de inrichting van de topstructuur en de samenstelling van de RvB geëvalueerd. Om de klimaatdoelen 2030 te kunnen realiseren, ligt er een grote opgave aan de operationele kant van de organisatie. De RvC vindt dat hiervoor aandacht nodig is op het hoogste niveau. Daarom heeft de RvC besloten deze taak te beleggen bij een nieuwe Chief Operation Officer (COO) en de RvB uit te breiden naar vier leden. Met de uitbreiding benadrukt Alliander het belang van de grote operationele realisatieopgave van Alliander: tegelijkertijd zorgt het voor meer robuustheid aan de top. De RvC heeft Maarten Otto per 20 mei 2020 benoemd tot voorzitter van de RvB en CEO, als opvolger van Ingrid Thijssen, en Marlies Visser per 1 mei 2020 tot lid van de RvB en COO. De RvC is er trots op dat beide functies worden ingevuld door talenten vanuit het eigen bedrijf.

Nieuw organisatiemodel

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een nieuwe inrichting van de organisatie. Dit is in goede afstemming en samenwerking met de Ondernemingsraad gegaan. De reorganisatie is ingegeven door de grote hoeveelheid werk en de hoge investeringen die het gevolg zijn van de energietransitie. Dit vraagt om een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie. Als gevolg van deze reorganisatie verdwijnen  200 arbeidsplaatsen.De RvC onderschrijft de redenen en de noodzaak voor de nieuwe inrichting van de organisatie. Tegelijkertijd realiseren we ons terdege hoe ingrijpend de reorganisatie is voor veel medewerkers.

Andere belangrijke onderwerpen

Andere in het oog springende onderwerpen die in 2020 aandacht van de RvC hebben gevraagd waren onder meer:

 • de voorbereiding van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering;

 • belangrijke gerechtelijke uitspraken waarbij Alliander betrokken is geweest en voor Alliander relevante nieuwe wet- en regelgeving;

 • de successieplanning van de RvB en de directielaag onder de RvB;

 • de goedkeuring van de uitgifte van een onderhandse lening van € 100 miljoen;

 • de goedkeuring van het continueren van het verkoop- en investeringsproces betreffende 450connect (op dit moment nog 100% dochteronderneming van Alliander AG);

 • de positioneringsstrategie van Alliander en Liander;

 • de verbeterplannen met betrekking tot projectbeheersing;

 • de goedkeuring van het businessplan 2021-2025, inclusief budget 2021;

 • de goedkeuring van het Internal Audit jaarplan 2020.

Werkwijze, vergaderfrequentie en aanwezigheid 

In 2020 zijn zeven vergaderingen van de RvC gehouden, vijf reguliere en twee extra vergaderingen. De vergaderingen vonden vanwege corona nagenoeg allemaal online plaats. Ook is een keer buiten de reguliere vergadering om een besluit genomen. De RvC vergadert het eerste halfuur van elke reguliere vergadering in besloten kring. Overige deelnemers aan de RvC-vergaderingen zijn de leden van de RvB en op uitnodiging de externe accountant en managementleden. Daar waar een commissaris niet in de gelegenheid was om een vergadering bij te wonen, heeft de betreffende commissaris vooraf zijn of haar inbreng gegeven. De agenda’s van de vergaderingen zijn voorbereid door de voorzitter van de RvC in overleg met de voorzitter van de RvB. Buiten de vergaderingen informeerde de RvB de RvC schriftelijk over relevante onderwerpen.
De RvC kent twee commissies: de Auditcommissie en de (gecombineerde) Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. De Auditcommissie heeft in 2020 zesmaal vergaderd en de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie heeft twee vergaderingen gehouden.

Naam

Raad van Commissarissen
vergaderingen (7)

Auditcommissie vergaderingen (6)

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie vergaderingen (2)

Annemarie Jorritsma

100%

 

100%

Frits Eulderink

86%

100%

 

Govert Hamers (tot 21 mei)

67%

67%

 

Thessa Menssen

86%

100%

 

Bert Roetert

100%

 

100%

Ada van der Veer (tot 21 mei)

100%

100%

 

Verslag commissies

De Auditcommissie en de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie bereiden de besluitvorming voor de RvC voor op het betreffende taakgebied en adviseren de RvC. In de vergaderingen van de commissies vindt een verdieping van de onderwerpen plaats. De belangrijkste overwegingen en bevindingen van beide commissies worden daarna teruggekoppeld in de vergadering van de RvC, zodat zorgvuldige besluitvorming mogelijk is. Besluitvorming vindt plaats in de voltallige RvC-vergadering. De (concept)notulen van de commissievergaderingen worden aan alle commissarissen ter beschikking gesteld.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat sinds het vertrek van Ada van Veer (voorzitter) en Govert Hamers (lid) uit Thessa Menssen (voorzitter) en Frits Eulderink (lid). Naast de leden van de Auditcommissie nemen de CFO, de manager Internal Audit, de manager Business Control, de manager Corporate Control en de externe accountant (Deloitte) standaard deel aan de vergaderingen; bij één vergadering was ook de COO aanwezig. Gedurende het jaar zijn verschillende specialisten uitgenodigd om aan de Auditcommissie een nadere toelichting te geven op diverse onderwerpen, zoals treasury, security en belastingen. De Auditcommissie heeft eenmaal, buiten aanwezigheid van het bestuur, overleg gevoerd met de externe accountant. De Auditcommissie is van mening dat de relatie met de externe accountant naar tevredenheid verloopt.
Naast de reguliere onderwerpen was er specifiek aandacht voor onder meer langetermijnfinanciering, het kostenbesparingsprogramma, onterechte betalingen aan aannemers, projectbeheersing, (cyber)security-risico’s en het verkrijgen van de OOB-status (organisatie van openbaar belang-status) voor netbeheerder Liander per 1 januari 2020. Daarnaast heeft de Auditcommissie positief geadviseerd aan de RvC over de uitgifte van een onderhandse lening van € 100 miljoen en een groene obligatie van € 500 miljoen.

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie bestond in 2020 uit Bert Roetert (voorzitter) en Annemarie Jorritsma (lid). De vergaderingen vonden plaats in het bijzijn van de voorzitter van de RvB en de directeur HRM.
In 2020 was een belangrijke prioriteit de samenstelling van de RvB. Dit vanwege de zoektocht naar een nieuwe CEO en het besluit om de RvB uit te breiden met de positie van COO. De commissie heeft de selectie en benoeming van de twee nieuwe RvB-leden voorbereid. Bij de invulling van de posities heeft de commissie gestreefd naar een adequate en gebalanceerde samenstelling van de RvB door de functieprofielen en het diversiteitsbeleid in acht te nemen. Dit resulteerde in de benoeming van Maarten Otto als CEO en Marlies Visser als COO.
Verder was de werving van Gerard Penning als nieuwe commissaris een belangrijk aandachtspunt in 2020. Daarnaast heeft de commissie voorbereidende werkzaamheden verricht voor het Remuneratierapport en het jaarlijkse remuneratieoverleg met de Commissie van Aandeelhouders. Ook heeft de commissie de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de RvB-leden gevoerd.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Naam

Functie

Jaar van eerste benoeming

Jaar van herbenoeming

Aftredend

Annemarie Jorritsma

voorzitter

2016

2020

2024 (niet herbenoembaar)

Frits Eulderink

lid

2019

n.v.t

2023 (herbenoembaar)

Govert Hamers (tot 21 mei)

lid

2016

n.v.t.

2020 (herbenoembaar)

Thessa Menssen

lid

2019

n.v.t.

2023 (herbenoembaar)

Bert Roetert

lid

2015

2019

2023 (niet herbenoembaar)

Ada van der Veer (tot 21 mei)

lid

2009

2012, 2016

2020 (niet herbenoembaar)

Govert Hamers (tevens lid Auditcommissie) is op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2020, na een eerste termijn van vier jaar, op eigen verzoek teruggetreden. Na een uitgebreide en zorgvuldige werving- en selectieprocedure is een goede opvolger gevonden in Gerard Penning. Hij is in een buitengewone aandeelhoudersvergadering, begin 2021, voorgedragen als nieuwe commissaris. Verder is Ada van der Veer (tevens voorzitter Auditcommissie), na afloop van haar derde en laatste termijn, op 20 mei 2020 teruggetreden. Zij is elf jaar commissaris van Alliander geweest. Ada van der Veer is opgevolgd door Thessa Menssen, die uit oogpunt van continuïteit en met het oog op de gewenste borging van de financiële kennis, reeds ruim een half jaar eerder gestart is met inwerken. Zij is benoemd in de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 26 september 2019, waardoor de RvC tijdelijk (tot 20 mei 2020) uit zes leden bestond.
Annemarie Jorritsma is na het aflopen van haar eerste termijn van vier jaar op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2020 herbenoemd als voorzitter voor een tweede termijn van vier jaar.

Onafhankelijkheid, tegenstrijdig belang en nevenfuncties

De RvC is zo samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB of van welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen optreden in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). Alle commissarissen zijn onafhankelijkheid in de zin van best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Code.
Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Dit houdt in dat geen van hen (directe of indirecte) binding heeft met een producent, leverancier of handelaar van elektriciteit of gas.
In 2020 zijn er geen materiële transacties geweest waarbij potentiële tegenstrijdige belangen van commissarissen aan de orde zijn geweest.

Nevenfuncties worden vooraf gemeld aan de RvC en vermeld in het jaarverslag. Geen van de RvC-leden heeft een nevenfunctie die conflicterend is met het commissariaat bij Alliander. Daarnaast bekleedt geen van de commissarissen meer dan vijf commissariaten bij Nederlandse beursvennootschappen of andere grote vennootschappen en grote stichtingen. Het aantal en de aard van de nevenfuncties van iedere commissaris zijn zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. De nevenfuncties van de RvC-leden zijn gedurende het boekjaar eenmaal besproken.

Diversiteit

Diversiteit zien wij als een van de voorwaarden voor een goede taakvervulling. Diversiteit heeft naast deskundigheid en achtergrond ook betrekking op aspecten zoals geslacht en leeftijd. De RvC hanteert een diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de RvB en de RvC met de volgende accenten:

 • een gebalanceerde man-vrouwverhouding in de RvB en de RvC met een streefpercentage van minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen;

 • een complementaire samenstelling voor wat betreft ervaring en professionele achtergrond;

 • een evenwichtige leeftijdsopbouw.

De huidige samenstelling van de RvB vertegenwoordigt een goede balans in termen van diversiteit van kennis, achtergrond en ervaring en leeftijd. De RvB bestaat op dit moment uit drie mannen en één vrouw. Bij de invulling van de vacatures van CEO en COO in de RvB in 2020 zijn we erin geslaagd de functie van COO in te vullen met een vrouwelijke kandidaat. Het percentage vrouwen in de RvB komt daarmee op 25%. De samenstelling van de RvC sluit aan bij de vastgestelde profielschets en de RvC is van mening dat deze voldoende divers is samengesteld, zowel in termen van deskundigheid en ervaring als qua leeftijdsopbouw en evenwichtige participatie van mannen (2) en vrouwen (2). Het uitgangspunt is dat bij de vervulling van toekomstige vacatures waar mogelijk verder invulling zal worden gegeven aan het diversiteitsbeleid. 

Zelfevaluatie

Minstens één keer per jaar bespreekt de RvC zijn eigen functioneren. Eens per drie jaar doet de RvC dat onder externe begeleiding. Dit was in 2018 het geval. Op grond hiervan heeft de RvC afgelopen jaar een eigen interne evaluatie gehouden. Zowel de RvC als de RvB hebben hun input gegeven voor de zelfevaluatie RvC.
Als eerste is stilgestaan bij de verbeterpunten uit de vorige evaluatie. De RvC stelt vast dat er naar aanleiding hiervan in 2020 extra aandacht is geweest voor de kwaliteit van de vergaderstukken, alsmede voor het functioneren van de ondersteunende commissies in relatie tot de voltallige RvC en het verder uitbouwen van de adviesrol van de RvC.
Het algemene beeld uit de evaluatie is positief en een verdere aanmoediging voor de RvC om door te gaan op de ingezette lijn. De RvC functioneert goed, is divers en complementair samengesteld en goed toegerust voor zijn takenpakket. De boardroom dynamics zijn goed en er heerst een prettige, open en constructieve sfeer. De RvC is verheugd om te zien dat de RvB als een goed team samenwerkt en dit ook uitstraalt. De relatie tussen de RvC en de RvB wordt gekenmerkt door wederzijds respect en vertrouwen, waarin voldoende ruimte is voor een kritische dialoog. Zowel de RvC als de RvB zijn rolvast in het uitoefenen van hun taken. Daarnaast heeft de RvC ook de wijze waarop de commissies van de RvC functioneren geëvalueerd. Geconcludeerd is onder meer dat er beter gebruik wordt gemaakt van de voorbereidende werkzaamheden van de commissies. Dit verhoogt de efficiëntie van de vergaderingen van de RvC.
Alhoewel de algehele tendens positief was, zijn er suggesties voor verdere verbetering naar voren gekomen. Als RvC vinden we het belangrijk om goed te weten wat er speelt en leeft binnen de organisatie. Om meer zicht te krijgen op cultuur en gedrag in de organisatie wil de RvC in 2021 een aantal informele (lunch)gesprekken gaan houden met het management. Verder wil de RvC zijn adviserende rol bij (strategische) vraagstukken en daarmee samenhangende dilemma’s verder aanscherpen, zodat de RvC nog meer benut wordt als klankbord en sparringpartner.

Contacten met de Ondernemingsraad

De RvC hecht aan een goede relatie met de Ondernemingsraad (OR). Het contact geeft gevoel bij wat er speelt binnen de organisatie. De RvC heeft regelmatig contact met de OR. Dat geldt met name voor de commissaris die is benoemd met versterkt recht van aanbeveling van de OR. In de jaarlijkse gezamenlijke bijeenkomst van de RvC en de OR waren onder andere de strategie van Alliander - en de daarbij behorende uitdagingen voor de organisatie - en cultuur en leiderschap onderwerp van gesprek. Deze bijeenkomst wordt door beide partijen als nuttig ervaren en bijzonder op prijs gesteld. Verder is er afstemming met de OR geweest over de benoeming van twee nieuwe bestuurders en is de OR voor de ontstane vacature in de RvC in de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van zijn versterkte recht van aanbeveling.

Contacten met de aandeelhouders

Het belangrijkste contactmoment is elk jaar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin de RvC verantwoording aflegt over het gehouden toezicht. Dit is het moment bij uitstek om formeel en informeel van gedachten te wisselen. De verdere contacten met de aandeelhouders lopen hoofdzakelijk via de RvB. De RvB voert regelmatig informeel overleg met de grootaandeelhouders. De RvB heeft in 2020 viermaal overleg gehad met de grootaandeelhouders. Belangrijkste onderwerp van gesprek was de financiering van de energietransitie. Ook de impact van corona en de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving waren onderwerp van gesprek. De RvC is daarover steeds op de hoogte gesteld.

Daarnaast hebben wij in 2020 tweemaal een beroep gedaan op de zogenoemde Commissie van Aandeelhouders in verband met de voorgenomen benoeming van twee bestuurders en de invulling van een vacature in de RvC. Verder is overleg gevoerd met de Commissie van Aandeelhouders over de uitvoering van het beloningsbeleid van de RvB en over de aanpassing van de topstructuur. De RvC hecht veel waarde aan een goede relatie met de aandeelhouders en is positief gestemd over de constructieve samenwerking met de aandeelhouders het afgelopen jaar.

Jaarrekening en décharge

De jaarrekening 2020 is gecontroleerd door Deloitte Accountants B.V. en van een goedkeurende controleverklaring voorzien. Deze verklaring is opgenomen in dit jaarverslag onder Overige gegevens
Zowel de jaarrekening als de bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn - na kennisneming van het positieve advies van de Auditcommissie - besproken tijdens een vergadering van de RvC en de RvB in het bijzijn van de externe accountant. De commissarissen hebben ingestemd met de jaarrekening en deze conform de in artikel 2:101 lid 2 Burgerlijk Wetboek opgenomen verplichting ondertekend. Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening 2020 en het voorstel van het dividend over het boekjaar 2020 vast te stellen. Verder stellen wij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de RvB décharge te verlenen voor het gevoerde bestuur en de leden van de RvC te déchargeren voor het uitgeoefende toezicht in het verslagjaar 2020.

Woord van dank

2020 was een bewogen en intensief jaar. Vanwege corona, met impact voor alle medewerkers – zowel buiten als binnen – maar zeker ook vanwege de veranderingen bij Alliander. De RvC bedankt medewerkers, management, OR en RvB voor hun betrokkenheid en inzet en spreekt zijn waardering uit voor de behaalde resultaten. Ook gaat onze dank uit naar de aandeelhouders en andere stakeholders voor het in Alliander gestelde vertrouwen.
Daarnaast willen wij graag Ingrid Thijssen, die per 1 juni 2020 is teruggetreden als CEO, danken voor haar inzet en waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Alliander. Tenslotte danken wij voormalig commissarissen Govert Hamers en Ada van der Veer voor hun deskundigheid en hun bijdragen aan de werkzaamheden van de RvC.

Arnhem, 15 februari 2021

Raad van Commissarissen
Annemarie Jorritsma (voorzitter)
Frits Eulderink
Thessa Menssen
Bert Roetert