Werken in coronatijd

In maart kondigde de overheid in verband met de coronapandemie vergaande maatregelen af. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de energievoorziening van 2,9 miljoen huishoudens en bedrijven. Onze activiteiten zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. Het was voor ons en voor onze klanten van belang dat de primaire werkzaamheden, zoals het verhelpen van storingen en plegen van kritisch onderhoud, zo goed als mogelijk door konden gaan. Dat gold ook voor het verhelpen van storingen bij mensen thuis. Medewerkers in de buitendienst kregen bij geplande stroomonderbrekingen in sommige gevallen echter te maken met boze klanten, omdat zij dan niet konden thuiswerken of kinderen geen les konden geven. Teamleiders zijn hierop het gesprek aangegaan met bewoners, zodat monteurs ongestoord hun werk konden doen.
We hebben alles op alles gezet om onze medewerkers in de buitendienst ondersteuning te bieden om binnen de maatregelen en adviezen voor afstand houden en hygiëne het werk te doen. Hiervoor maken we gebruik van protocollen, die door de organisatie en door de sector in lijn met de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld.

Thuiswerken  

Voor onze kantoormedewerkers betekenden de coronamaatregelen dat zij vanaf maart zoveel mogelijk thuis zijn gaan werken. Kantoren werden ingericht op het houden van anderhalve meter afstand, bijvoorbeeld door het aantal werkplekken te beperken en aanpassingen te doen voor looprichtingen. We hebben interne en externe evenementen geannuleerd, met uitzondering van opleidingen. Ondanks beperkingen heeft het thuiswerken wel geleid tot een versnelde invoering en adoptie van ICT-tools en -systemen. Veel medewerkers geven aan dat zij na de coronacrisis gedeeltelijk thuis willen blijven werken.

Crisisteam

In maart is een crisisteam rondom corona opgezet. Het team, samengesteld uit leden vanuit alle bedrijfsonderdelen en disciplines, bekijkt hoe we er als Alliander voor kunnen zorgen dat zo min mogelijk medewerkers het risico lopen besmet te raken tijdens hun werk. Het team heeft zeven scenario’s beschreven en bij ieder scenario aangegeven welke consequenties eruit voortvloeien. Scenario’s hebben onder meer betrekking op beschikbaarheid van medewerkers, toepassing van IT, schaarste van middelen en onze financiële positie. Aan de hand van deze scenario’s zijn maatregelen ontwikkeld, zoals de aankoop van sneltesten van een commerciële partij, verruiming van het duurzame-inzetbaarheidsbudget, extra hulp van Arbo Unie en SpecialistenNet en een intranetgroep voor thuiswerkers met tips en informatie.

Inzicht in werksituatie en welzijn

We zijn ons bewust dat werken volgens deze maatregelen veel van onze medewerkers vraagt. Daarom vinden we het belangrijk om regelmatig inzicht te krijgen in de werksituatie en het welzijn van collega’s. Medewerkers hebben tweemaal meegedaan aan een thuiswerkscan. Hieruit bleek dat thuiswerken over het algemeen goed gaat, maar dat zij collega’s, samenwerking en (informeel) contact missen. Medewerkers zijn tevreden over de tools die ze voor het thuiswerken gebruiken, maar geven ook aan sneller vermoeid te zijn. Eind 2020 is er op intranet een onderzoek uitgezet over het welbevinden van collega's in coronatijd. Hier namen 900 medewerkers aan deel. Uit de tweede scan bleek dat de werksituatie vol te houden is, dat medewerkers rustig en geconcentreerd kunnen werken, dat het online samenwerken met collega’s goed gaat en dat ze thuis een goede werkplek hebben weten te creëren. Een deel heeft enigszins moeite, maar kan het thuiswerken nog wel volhouden.