Balans

Hieronder is in verkorte vorm de balans per 31 december 2020 opgenomen.

 

Alliander N.V.

€ miljoen

31 december 2020

31 december 2019

Activa

  

Vaste activa

8.745

8.241

Vlottende activa

674

547

Activa aangehouden voor verkoop

3

3

   

Totaal activa

9.422

8.791

   

Eigen vermogen en verplichtingen

  

Totaal eigen vermogen

4.328

4.224

Langlopende verplichtingen

4.575

3.768

Kortlopende verplichtingen

519

799

   

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

9.422

8.791

Onderstaand worden de significante mutaties in de balans per 31 december 2020 toegelicht ten opzichte van de situatie per 31 december 2019. Voor de uitgebreide toelichting op de balansposten wordt verwezen naar de jaarrekening.

  • De vaste activa zijn met € 504 miljoen toegenomen ten opzichte van de stand ultimo 2019. Deze stijging wordt voor een groot deel verklaard door het hoge investeringsniveau, met name in de netten en meters, en door de aankoop van TReNT.

  • Het eigen vermogen is toegenomen met € 104 miljoen door het behaalde resultaat in 2020 (€ 224 miljoen) enerzijds en het uitgekeerde dividend over 2019 (€ 114 miljoen) anderzijds. Voor een overzicht van de mutaties wordt verwezen naar noot [12] van de jaarrekening;

  • De stijging van de vaste activa is onder andere gefinancierd door externe leningen. In totaal is voor € 722 miljoen aan leningen aangetrokken, waaronder een groene obligatielening voor een bedrag van € 500 miljoen.

  • De kortlopende verplichtingen zijn met € 280 miljoen gedaald door de aflossing op de ECP-lening medio 2020.