Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. In 2020 is ons netto resultaat voor € 3 miljoen positief beïnvloed door de bijzondere posten. In 2019 was dit € 14 miljoen negatief. Dit betekent dat het netto resultaat, geschoond voor deze bijzondere posten, € 46 miljoen lager is dan in 2019. Onderstaand is een overzicht inclusief toelichting op de bijzondere posten weergegeven.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Netto-omzet

2.009

1.930

-

-

2.009

1.930

Overige baten

46

40

-

-

46

40

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.550

-1.399

-19

-17

-1.531

-1.382

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-461

-449

-

-6

-461

-443

Geactiveerde eigen productie

275

257

-

-

275

257

       

Bedrijfsresultaat

319

379

-19

-23

338

402

       

Financiële baten/(lasten)

-41

-52

-

-4

-41

-48

Resultaat deelnemingen en joint ventures

1

1

-

-

1

1

Resultaat voor belastingen

279

328

-19

-27

298

355

       

Belastingen

-55

-76

22

13

-77

-89

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

224

252

3

-14

221

266

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

Aandeel van derden in resultaat

-

1

-

-

-

1

Resultaat na belastingen

224

253

3

-14

221

267

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2020: € 19 miljoen last, 2019: € 17 miljoen last)

De bijzondere lasten in 2020 bestaan uit de kosten voor organisatieaanpassingen (€ 9 miljoen) en de kosten voor een voorziening voor een verlieslatend onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen van € 10 miljoen. In 2019 bedroeg de last voor de organisatieaanpassingen € 9 miljoen en de voorziening voor een verlieslatende onderhoudscontract in een van de bedrijfsonderdelen € 8 miljoen.

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering

(2020: nihil, 2019: € 6 miljoen last)

In 2020 is geen sprake van een bijzondere last. In 2019 bestond deze uit waardevermindering van activa, waaronder een bedrijfsgebouw (€ 4 miljoen).

Totaal financiële baten/(lasten)

(2020: nihil, 2019: € 4 miljoen last)

In 2020 is de bijzondere last nihil, welke in 2019 bestond uit de afwaardering van een langlopende vordering (€ 4 miljoen) inzake warmteactiviteiten als gevolg van het stoppen van de productie.

Belastingen

(2020: € 22 miljoen bate, 2019: € 13 miljoen bate)

De bate in 2020 is het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting (€ 3 miljoen, 2019: bate van € 4 miljoen), maar vooral door het niet doorgaan van de in 2019 aangekondigde tariefsverlaging voor de vennootschapsbelasting. Als gevolg hiervan heeft een herwaardering van de belastinglatenties plaatsgevonden, wat leidt tot een bate van € 19 miljoen in 2020 (2019: bate van € 9 miljoen).