Fiscaliteit

Het fiscale beleid van Alliander is gericht op de Rijksbelastingen, waarvan de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de BTW de hoofdmoot vormen. Voor het overgrote deel is hierbij de Nederlandse fiscale wetgeving van toepassing. Voor een klein gedeelte, te weten onze activiteiten in Duitsland, gelden de Duitse fiscale regels. In onderstaande tabel staan per land de bedragen per soort belasting vermeld.

Afgedragen in 2020

€ miljoen

Nederland

Duitsland

Vennootschapsbelasting

49

2

Dividendbelasting

17

-

Loonbelasting

166

1

BTW

232

2

Totaal

464

5

Alliander heeft in het verleden met de Belastingdienst een convenant gesloten onder het horizontaal toezicht. Dat betekent onder anderen dat we op regelmatige basis en vooraf actief, constructief en transparant overleg voeren met de Belastingdienst over fiscale aspecten die spelen bij Alliander. Bij de uitvoering van onze fiscale strategie sluiten we aan bij het risicomanagementmodel van Alliander. Het Tax Control Framework wordt gebruikt als risico mitigerende maatregel, om te komen tot een juiste en volledige aangifte voor de diverse heffingsmiddelen, die tijdig wordt ingediend en waarbij de verschuldigde belasting tijdig wordt betaald.

Alliander heeft inzake fiscaliteit en subsidies de volgende doelstellingen opgesteld:

  • Wij zijn compliant en voldoen aan de geldende fiscale regels. We maken gebruik van fiscale faciliteiten en houden daarbij rekening met onze maatschappelijke positie. Dit betekent dat wij bij toepassing van de fiscale regels de bedrijfsvoering volgen en er geen structuren worden opgezet waarvan belastingbesparing het hoofddoel is.

  • Wij hechten aan een goede relatie met de Belastingdienst en werken met elkaar op basis van wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie.

  • We zijn transparant over onze afdrachten in onze financiële rapportage, zoals de jaarrekening.

  • We zijn transparant richting interne en externe stakeholders ter zake van alle relevante dossiers op het gebied van fiscaliteit en subsidies.

  • Voor de grensoverschrijdende activiteiten gelden de fiscale regels rondom transferpricing. Deze regels passen wij toe.