Kasstroom

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Hieronder is een samenvatting opgenomen van het kasstroomoverzicht over 2020.

€ miljoen

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

634

638

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-775

-713

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

286

88

   

Totaal kasstroom

145

13

Voor het jaar 2020 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 634 miljoen (2019: € 638 miljoen). Deze lagere operationele kasstroom komt met name door het lagere resultaat hetgeen deels wordt gecompenseerd door lagere betaalde rente en winstbelasting.

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2020 € 775 miljoen en is hiermee ruim € 60 miljoen hoger ten opzichte van 2019. Dit heeft drie oorzaken:

    1. De toename van de (bruto) investeringen met € 50 miljoen in materiële vaste activa. Deze worden hieronder toegelicht;

    2. Hier tegenover staan ook hogere klantbijdragen van € 50 miljoen;

    3. De aankoop van TReNT in 2020 welke een impact had van € 60 miljoen negatief op de investeringskasstroom. 

Investeringen

Ondanks een daling van de investeringen in de gasnetten en de afronding van de grootschalige uitrol van de slimme meter, zijn de totale investeringen in de afgelopen vijf jaar gestegen met € 210 miljoen, een stijging van 31%. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de toegenomen investeringen in de elektriciteitsnetten als gevolg van woningbouw en de toenemende vraag naar aansluitingen van zonneparken en windmolens. Niet alleen worden nieuwe en zwaardere kabels uitgerold, ook zijn nieuwe elektriciteitsverdeelstations gebouwd en bestaande stations uitgebreid. De investeringen in de gasnetten laten ten opzichte van 2016 een daling zien van 59%, hetgeen grotendeels conform de verwachtingen is. De investeringen in de slimme meters zijn een aantal jaren op een hoog niveau geweest, met een maximum van € 137 miljoen in 2018. Inmiddels wordt de grootschalige uitrol uitgefaseerd wat leidt tot investeringen in 2020 die € 30 miljoen lager zijn dan in 2019. In de categorie Gebouwen, ICT etc. is de laatste twee jaar sprake van een stijging van de investeringen in telecomnetwerken (zowel op het gebied van glasvezelnetwerken als mobiele communicatienetwerken voor dataverkeer). De relatief hoge investeringsbedragen in de jaren 2016 en 2017 zijn het gevolg van de verbouwing van de panden in Duiven en Bellevue.

Vrije kasstroom

€ miljoen

2020

2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

634

638

Aankoop TReNT

-60

-

(Des-)investeringen in vaste activa

-890

-837

Bijdrage investeringen van derden

175

124

   

Vrije kasstroom

-141

-75

De vrije kasstroom over het jaar 2020 is uitgekomen op € 141 miljoen negatief ten opzichte van een vrije kasstroom over 2019 van € 75 miljoen negatief. Dit komt door zowel het lagere resultaat in 2020 als door het hogere investeringsniveau.

Wordt in de vrije kasstroom de dividenduitkering in 2020 van € 114 miljoen en de vergoeding aan de houders van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening meegenomen, dan bedraagt deze kasstroom in 2020 € 263 miljoen negatief (2019: € 233 miljoen negatief). Deze negatieve kasstroom is gefinancierd door de uitgifte van een groene obligatielening van € 500 miljoen, de onderhandse plaatsing van € 100 miljoen aan groene obligaties en een onderhandse lening van € 125 miljoen.

De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt over 2020 € 286 miljoen positief (2019: € 88 miljoen positief). Zonder de dividenduitkering en vergoeding obligatiehouders (totaal € 122 miljoen) is sprake van een financiering van € 408 miljoen. Hiervan is € 146 miljoen toegevoegd aan de liquide middelen, het overige leidt direct tot een toename van onze nettoschuldpositie.

Een onderdeel van de financieringskasstroom is de uitgifte van een groene obligatielening welke Alliander in juni 2020 voor € 500 miljoen heeft uitgegeven. Het is onze derde ‘Green Bond’. De eerdere groene obligatieleningen werden onder meer gebruikt om de duurzame verbouwing van kantoor Duiven te financieren en om slimme meters aan te schaffen. Deze Green Bond wordt voor een belangrijk deel aangewend voor investeringen ten behoeve van netverzwaringen in het kader van de energietransitie.