Vooruitblik 2021

Resultaten

Alliander verwacht in 2021 een verbetering van het bedrijfsresultaat, onverwachte ontwikkelingen uitgesloten. Deze verbetering wordt verwacht als gevolg van de hogere, gereguleerde tarieven zoals vastgesteld voor 2021, onder meer doordat de tariefstijging van TenneT in deze tarieven gecompenseerd wordt. De tarieven van TenneT zullen overigens in 2021 verder gaan stijgen, wat invloed zal hebben op het kostenniveau van Alliander. In deze resultaatsverwachting is verondersteld dat de impact van corona op ons resultaat in 2021 van eenzelfde omvang is als in 2020.

Investeringen

De energietransitie versnelt en de vraag naar o.a. zonneparken, windmolens, warmtepompen laadpalen neemt sterk toe. Het werkpakket van Alliander blijft fors groeien, met name omdat zowel huishoudens als bedrijven steeds meer elektriciteit gaan verbruiken of duurzaam opgewekte stroom willen terugleveren aan het net. De bruto-investeringen ten behoeve van vooral vervanging en uitbreiding van de netwerken, maar ook de aan de energietransitie gerelateerde investeringen en investeringen in IT, bedragen in 2021 gezamenlijk naar verwachting bijna € 1 miljard. Deze investeringen zijn nodig voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Door de snelgroeiende vraag van onder meer zonneparken, datacenters en andere snel ontwikkelende energie-intensieve sectoren, zoals glastuinbouw, raakt het elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol. De verwachte investeringen worden gedaan in regio’s waar door de economische groei en de energietransitie een extra vraag naar capaciteit is.

Kasstromen

Het hoge investeringsniveau kan niet volledig worden gefinancierd met de operationele kasstromen. Dit leidt daarmee naar verwachting tot een negatieve vrije kasstroom in 2021. Dit, in combinatie met het dividend dat in 2021 uitgekeerd zal worden over het resultaat van 2020, zal evenals in 2020 leiden tot een financieringsbehoefte voor Alliander.