Veilig werken

Veilig werken tijdens de coronacrisis

Na het uitbreken van de coronacrisis in februari heeft de Rijksoverheid op advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Outbreak Management Team (OMT) op basis van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen, IC-opnamen en sterfgevallen maatregelen genomen. Als Alliander hebben we de richtlijnen steeds nauwgezet gevolgd. Sommige maatregelen grijpen in op het dagelijkse leven en op hoe we bij Alliander het werk doen. Het werk van netbeheerders wordt beschouwd als vitale infrastructuur. Nagenoeg al ons werk kon onverminderd doorgaan. Gegeven de toename van het werk en vooruitkijkend heeft dat een groot maatschappelijk belang. Als werkgever heeft Alliander een zorg voor werknemers om ze te beschermen tegen het virus tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd zodat collega’s hun werk konden blijven doen.

Routekaart

Alliander volgt sinds de uitbraak van het coronavirus de maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM. Op basis hiervan hebben we een Routekaart Corona Alliander opgesteld. De Routekaart is beoordeeld in de risico-inventarisatie en -evaluatie, die we conform de Arbeidsomstandighedenwet uitvoeren. Verder zijn enkele andere specifieke maatregelen getroffen om de kans op fysieke of mentale klachten ten gevolge van het coronavirus te beheersen.

Landelijk protocol

Om veilig te kunnen werken, volgt Alliander het landelijke protocol Samen Veilig Doorwerken. Dit protocol schept duidelijkheid voor onder meer de bouw- en installatiebranche, maar ook voor bewoners, opdrachtgevers, klanten, leveranciers en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden aan bod. Welke werkzaamheden precies worden opgepakt is maatwerk en kan per netbeheerder verschillen. Voorop staat dat de vitale infrastructuur blijft draaien en dat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Veiligheidsinstructies

Voor een veilige infrastructuur is een veilige werkomgeving een voorwaarde. We werken volgens de protocollen van VeiligheidsInstructie AardGas voor de Energiebedrijven (VIAG) en Bedrijfsvoering Elektrische Installaties (BEI). Alliander maakt medewerkers zo goed mogelijk bewust van de rol die veiligheid in hun werk speelt, onder meer door het bieden van Life Saving Rules. De regels zorgen voor eenduidigheid en duidelijkheid en zijn bedoeld om veiligheidsincidenten te voorkomen.

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Benzeen

In ons werk bestaat de kans dat medewerkers in contact komen met gevaarlijke stoffen. In 2018 bleek uit onderzoek van KIWA dat gaslekken kunnen leiden tot benzeenverontreiniging in de bodem. We hebben toen aangepaste werkinstructies opgesteld om medewerkers te beschermen. In opdracht van Netbeheer Nederland is in 2020 een plan van aanpak opgesteld om benzeenverontreiniging te voorkomen. 

Chroom-6

In 2018 werd duidelijk dat bij een aantal hoogspanningsmasten van TenneT verf met chroom-6 is gebruikt. Sindsdien doen we onderzoek naar het voorkomen van chroom-6 in onze assets. Voor het werken aan deze assets hanteren wij aangescherpte werkinstructies. Voor medewerkers is informatie beschikbaar waar chroom-6 voorkomt en hoe ermee dient te worden omgegaan.

Asbest

We werken binnen Alliander volgens ons asbestbeleid. Asbest komt in onze sector namelijk nog veel voor en het is een belangrijk risico om rekening mee te houden. De werkgeversvereniging van netbeheerders Nederland (WENb) en Netbeheer Nederland hebben daarom de handen ineengeslagen en branchebeleid ontworpen dat voldoet aan de nieuwste wet- en regelgeving. Dit landelijk asbestbeleid houdt in dat alle netwerkbedrijven allemaal volgens een gezamenlijk beleid werken. Dit is handig omdat dit duidelijkheid geeft naar onze eigen medewerkers, maar ook naar de medewerkers van aannemers of meetbedrijven die voor ons werken.

Impact milieu-issues: PFAS

PFAS is een verzamelterm voor duizenden stoffen die niet van nature in het milieu voorkomen. Bij een te hoge concentratie moeten er maatregelen worden genomen en kan de grond niet zonder meer worden getransporteerd of toegepast. Dit bemoeilijkt tal van grondactiviteiten. Alliander gaat bij grondroering altijd zorgvuldig te werk en heeft rondom PFAS interne voorzorgsmaatregelen genomen door het inrichten van PFAS-onderzoek van grond ter bescherming van medewerkers die bijvoorbeeld met grond werken.

Lost Time Injury Frequency

De Lost Time Injury Frequency (LTIF) drukt het aantal ongevallen met verzuim uit per 1 miljoen gewerkte uren. De LTIF over 2020 is uitgekomen op 1,8 en is daarmee gedaald ten opzichte van de LTIF over 2019 (2,1). Afgelopen jaar zijn er geen grote veiligheidsincidenten met elektriciteit en gas geweest. 

Ongevallen met verzuim

Ongevallen zonder verzuim