De verduurzaming van de energievoorziening in ons verzorgingsgebied is in volle gang. De toename van de vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van grootschalige teruglevering zorgen ervoor dat het druk is op het elektriciteitsnet. Dit leidt tot knelpunten. Die kunnen we niet alleen oplossen. Daarvoor is vroegtijdige samenwerking tussen alle stakeholders en een planmatige aanpak nodig.

We werken mee aan de Regionale Energiestrategieën (RES'en) die voortvloeien uit het Klimaatakkoord. Daarnaast nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door aandacht te geven aan de verduurzaming van onze eigen organisatie.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van duurzaamheid van de energievoorziening en onze eigen organisatie. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op een aantal thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's.

Gerelateerde materiële thema's

C) Faciliteren duurzame energieopwekking
D) Samenwerken aan innovatieve oplossingen
H) Maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid
J) Toekomstbestendig netwerk
K) Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten
M) Klimaatverandering, energieverbruik en CO2
O) Toegang tot betaalbare energie 

Bijdrage aan SDG's
Gerelateerde stakeholdergroepen

Klanten, Aandeelhouders en Investeerders

Doelen en resultaten duurzame bedrijfsvoering

CO2-uitstoot eigen bedrijfsvoering

205 resultaat 2020 in kton
≤ 207 doelstelling 2020 in kton

2431 kton in 2019

Circulariteit2

44%3 resultaat 2020
≥ 40% doelstelling 2020

30% in 2019

  • 1 Het resultaat van de CO2-uitstoot voor 2019 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
  • 2 De scope van de KPI is primaire assets: LS- en MS-kabels, gasbuizen, distributie- en vermogenstransformatoren en (slimme) elektriciteits- en gasmeters
  • 3 Consistent met de methode van voorgaande jaren, waarbij wordt uitgegaan van de percentages gerecycled en recyclebaar van onze leveranciers, bedraagt het percentage 44%. Op basis van een herijkte methode omtrent de grondstofpaspoorten is het meest waarschijnlijke percentage voor Circulair 35%, deze methode kent echter voor bepaalde materialen een brede variantie, tussen de 10% tot 80% recyclebaar. Zie ook paragraaf: ‘Circulaire bedrijfsvoering'