Ondersteuning van klanten bij het maken van keuzes

We willen het voor klanten aantrekkelijker maken om energie te gebruiken als er veel van beschikbaar is. Daarnaast willen we dat klanten energie terugleveren als er weinig van is en het energienet zo min mogelijk belasten als er te veel drukte op ontstaat. Dat kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met oplossingen om het bestaande net beter te benutten, zoals niet-redundant aansluiten, flexibiliteitsmarkten en betere schakelingen tussen verdeelstations. Maar ook door lokale markten te stimuleren, omdat daarmee congestie op hoger gelegen netten voorkomen wordt. Verder willen we het als neutrale marktfacilitator mogelijk maken dat de klant zelf controle heeft over zijn eigen data en wie daarbij kan. Zo kan de klant bijvoorbeeld kiezen om deze te delen met een dienstverlener, die vervolgens automatisch de thuisbatterij aanstuurt op basis van actuele marktprijzen.
Met dit soort oplossingen wordt beschikbare netcapaciteit zo volledig mogelijk benut, kan piekbelasting zoveel mogelijk worden voorkomen en kunnen we het optimale toekomstige energiesysteem ontwerpen.

Stijging van het aantal klanten met duurzame opwek

In toenemend tempo sluiten we laadpalen, windmolen- en zonneparken aan op het elektriciteitsnet. Ook producenten van groen gas kloppen steeds vaker bij ons aan voor aansluitingen om hun duurzame gas te kunnen invoeden op het aardgasnet. Tenslotte zagen we in 2020 wederom een toename van het aantal geregistreerde aansluitingen met een actieve terugleverinstallatie in ons verzorgingsgebied, van 381.000 naar circa 494.000 (+29%). In totaal is dat 8,5% van het totaal aantal aansluitingen. 

Duurzame ontwikkeling in ons verzorgingsgebied

Opgesteld vermogen zonne-energie

3.444 MW

2.222 MW in 2019

Opgesteld vermogen windenergie

1.714 MW

1.321 MW in 2019

Ingevoede hoeveelheid groen gas

54,9 miljoen m3

41,4 miljoen m3 in 2019

Aantal publieke laadpalen

8.459 

6.066 in 2019

Elektrificatie van mobiliteit

Het aantal elektrische voertuigen neemt snel toe. Dat levert uitdagingen op voor het elektriciteitsnet, maar ook kansen. Alliander wil daarom dat ‘slim laden’ de norm wordt. Hiermee stemmen we (ont)laadsessies af op lokale beperkingen in de netten en op momenten en manieren die gunstig zijn voor de netbalans. Hierdoor zijn kostbare en arbeidsintensieve netverzwaringen niet nodig en kan (een piek in) lokaal opgewekte duurzame energie benut worden. Daarnaast pleiten we ervoor dat elektrisch vervoer en de laadinfrastructuur worden opgenomen in ruimtelijk beleid om de inpassing in de netten optimaal af te stemmen op de beschikbare netcapaciteit. Tot slot streven we naar vrije energieleverancierskeuze aan de laadpaal door middel van een toegankelijke markt waarin partijen samenwerken en informatie delen. Initiatieven hiervoor zullen uit de markt zelf komen, waarbij Alliander faciliteert. In 2020 sloten we 2.400 publieke laadpalen aan (2019: 1.700). Liander neemt deel aan kennis- en innovatiecentrum ElaadNL en de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).