Enkelvoudige balans (per 31 december, vóór winstbestemming)

€ miljoen

Noot

2020

2019

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

37

232

 

248

 

Gebruiksrecht vaste activa

37

43

 

48

 

Immateriële vaste activa

38

68

 

68

 

Investeringen in deelnemingen

39

2.455

 

2.531

 

Overige financiële activa

40

2.654

 

2.643

 

Totaal vaste activa

  

5.452

 

5.538

      

Vlottende activa

     

Overige vorderingen

41

29

 

39

 

Vorderingen op groepsondernemingen

41

1.273

 

795

 

Liquide middelen

42

292

 

153

 

Totaal vlottende activa

  

1.594

 

987

      

Activa aangehouden voor verkoop

  

3

 

3

      

Totaal activa

  

7.049

 

6.528

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

43

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening1

 

495

 

495

 

Hedge reserve1

 

-2

 

-2

 

Overige reserves

 

2.256

 

2.123

 

Resultaat boekjaar

 

224

 

253

 

Totaal eigen vermogen

  

4.328

 

4.224

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

44

2.474

 

1.760

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

28

 

33

 

Voorzieningen

46

28

 

32

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

2.530

 

1.825

      

Kortlopende verplichtingen

     

Kortlopende verplichtingen en overlopende passiva

47

176

 

462

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

45

15

 

15

 

Derivaten

48

-

 

2

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

191

 

479

      

Totaal verplichtingen

  

2.721

 

2.304

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

7.049

 

6.528

  • 1 De hedgereserve en de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening zijn niet voor dividenduitkering beschikbaar.