Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

€ miljoen

Noot

2020

2019

Bedrijfsopbrengsten

     

Netto-omzet

21

2.009

 

1.930

 

Overige baten

22

46

 

40

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

  

2.055

 

1.970

      

Bedrijfskosten

     

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

23

-561

 

-452

 

Personeelskosten

24

-523

 

-500

 

Externe personeelskosten

24

-123

 

-116

 

Overige bedrijfskosten

25

-343

 

-331

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

 

-1.550

 

-1.399

 
      

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

26

-461

 

-449

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

 

275

 

257

 

Totaal bedrijfskosten

  

-1.736

 

-1.591

      

Bedrijfsresultaat

  

319

 

379

      

Financiële baten

27

 

28

 

17

Financiële lasten

28

 

-69

 

-69

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

5

 

1

 

1

Resultaat voor belastingen

  

279

 

328

      

Belastingen

29

 

-55

 

-76

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

  

224

 

252

      

Aandeel van derden in resultaat

  

-

 

1

      

Resultaat na belastingen

  

224

 

253

Het resultaat na belastingen 2020 is vrijwel volledig toerekenbaar aan de aandeelhouders van Alliander N.V.