Noot 3 Materiële vaste activa en gebruiksrecht vaste activa

Materiële vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Netwerken

Overige vaste bedrijfsmiddelen

Activa in uitvoering

Totaal

Stand per 1 januari 2019

     

Aanschafwaarde

265

10.682

1.806

220

12.974

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-103

-4.838

-960

-

-5.902

      

Boekwaarde per 1 januari 2019

162

5.844

846

220

7.072

      

Mutaties 2019

     

Investeringen

2

467

165

200

834

Desinvesteringen

-7

-18

-19

-

-44

Afschrijvingen

-7

-257

-112

-

-376

Bijzondere waardeverminderingen

-4

-

-2

-

-6

Herrubricering activa aangehouden voor verkoop

-3

-

-

-

-3

Herrubriceringen en overige mutaties

-

70

64

-135

-1

Totaal

-19

262

96

65

404

      

Stand per 31 december 2019

     

Aanschafwaarde

237

11.160

1.883

285

13.565

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-94

-5.054

-941

-

-6.089

      

Boekwaarde per 31 december 2019

143

6.106

942

285

7.476

      

Mutaties 2020

     

Investeringen

1

607

111

171

890

Desinvesteringen

-7

-17

-4

-

-28

Afschrijvingen

-6

-271

-133

-

-410

Herrubriceringen en overige mutaties

3

83

55

-151

-10

Nieuwe consolidaties

-

-

40

-

40

Totaal

-9

402

69

20

482

      

Stand per 31 december 2020

     

Aanschafwaarde

216

11.793

2.035

305

14.349

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-82

-5.285

-1.024

-

-6.391

      

Boekwaarde per 31 december 2020

134

6.508

1.011

305

7.958

Investeringen

De investeringen in materiële vaste activa gedurende het boekjaar bedroegen in totaal € 890 miljoen (2019: € 834 miljoen).

Desinvesteringen

De desinvesteringen in 2020 en 2019 houden verband met buitengebruikstelling van bedrijfsgebouwen, netwerkactiva en overige vaste bedrijfsmiddelen.

Nieuwe consolidaties

In 2020 is in de consolidatie TReNT toegevoegd. 

Bijzondere waardeverminderingen

In 2020 hebben geen bijzondere waardeverminderingen plaatsgevonden. 

De bijzondere waardevermindering in de vergelijkende cijfers 2019 bedragen € 6 miljoen en hebben betrekking op een bedrijfspand (€ 4 miljoen) en een afwaardering van activa in Duitsland (€ 2 miljoen). Voor een nadere toelichting op het bedrijfspand wordt verwezen naar noot [33]. Voor Duitsland had vorig jaar de afwaardering betrekking op de activiteiten rondom openbare verlichting en verkeerregelinstallaties. Hiervoor is in 2019 een test op bijzondere waardeverminderingen uitgevoerd, waarbij de bedrijfswaarde als uitgangspunt is genomen. De bedrijfswaarde is bepaald op basis van de destijds meest recente businessplannen. De gehanteerde disconteringsvoet voor belastingen bedroeg in 2019 6,7%. Op basis van de uitkomst van de test heeft in 2019 een afwaardering plaatsgehad van de vaste activa van € 2 miljoen.

Herrubricering naar activa aangehouden voor verkoop

Voor een toelichting op deze post wordt verwezen naar noot [33].

Cross border leasetransacties

In de periode 1998 tot en met 2000 zijn door dochterondernemingen van Alliander N.V. voor netwerken US cross border leasetransacties aangegaan in de vorm van LILO (lease in lease out)- en SILO (sale in lease out)-structuren.

Gedurende 2020 hebben er geen wijzigingen plaatsgevonden in de bestaande CBL portefeuille. De op dit moment resterende drie transacties hebben betrekking op gasnetwerken in Friesland, Gelderland, Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, warmtenetwerken in Almere en Duiven/Westervoort en het elektriciteitsnetwerk in het gebied Randmeren. De in de leases ondergebrachte netwerken zijn voor een langdurige periode verhuurd aan Amerikaanse partijen (headlease), die deze activa vervolgens weer hebben onderverhuurd aan de desbetreffende dochterondernemingen (sublease). Aan het einde van de sublease bestaat de optie de rechten van de Amerikaanse tegenpartij onder de headlease af te kopen en de transactie aldus te beëindigen. De momenten waarop de overeengekomen looptijden van de subleases eindigen, liggen tussen 2022 en 2028. De baten uit de cross border leases zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de desbetreffende transactie. Met betrekking tot de cross border leases bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke rechten en verplichtingen.

De totale netto boekwaarde van de in cross border leases ondergebrachte netwerken bedraagt ultimo 2020 ongeveer € 680 miljoen (ultimo 2019: € 660 miljoen). In verband met de transacties staat in deposito bij meerdere financiële instellingen, dan wel is belegd in waardepapieren, ultimo 2020 een totaalbedrag van $ 3,112 miljoen (2019: $ 3.002 miljoen).

Aangezien geen beschikkingsmacht bestaat over het overgrote deel van de beleggingen en de daarbij behorende verplichtingen, worden deze niet als activa en passiva van Alliander beschouwd en zijn de desbetreffende bedragen niet opgenomen in de geconsolideerde cijfers van Alliander. De beleggingen waar Alliander wel beschikkingsmacht over heeft, zijn verantwoord onder de financiële activa. De gerelateerde leaseverplichtingen zijn opgenomen onder de verplichtingen uit hoofde van leases.

Ultimo 2020 bedraagt het ‘strip risk’ (het gedeelte van de ‘termination value’ – dat wil zeggen de bij een voortijdig einde van de transactie mogelijk aan de Amerikaanse tegenpartij te betalen vergoeding – dat niet uit de hiertoe aangehouden deposito’s en beleggingen kan worden voldaan) voor alle transacties tezamen $ 72 miljoen (2019: $ 140 miljoen). Het strip risk wordt in hoge mate beïnvloed door de marktontwikkelingen.

In het kader van de uitvoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) zijn de in een cross border lease ondergebrachte, aan Liander N.V. toebehorende warmtenetwerken in Duiven-Westervoort en Almere-Stad voor een periode van 12,5 jaar, eindigend op 31 december 2020. Eind 2020 zijn Alliander en Vattenfall overeengekomen de sub-subleases na afloop daarvan op 31 december 2020 te verlengen tot respectievelijk 31 december 2024 en 31 december 2025. De totale boekwaarde van de onderverhuurde warmtenetwerken en bijbehorende meters bedraagt ultimo 2020 € 82 miljoen (2019: € 87 miljoen).

Gebruiksrecht vaste activa

€ miljoen

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

Overige vaste bedrijfs-middelen

Totaal

Stand per 1 januari 2019

   

Aanschafwaarde

10

49

59

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

    

Boekwaarde per 1 januari 2019

10

49

59

    

Mutaties 2019

   

Investeringen

3

20

23

Desinvesteringen

-

-1

-1

Afschrijvingen

-5

-16

-21

Herrubriceringen en overige mutaties

-1

4

3

Totaal

-3

7

4

    

Stand per 31 december 2019

   

Aanschafwaarde

12

72

84

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-5

-16

-21

    

Boekwaarde per 31 december 2019

7

56

63

    

Mutaties 2020

   

Investeringen

2

17

19

Afschrijvingen

-3

-18

-21

Herrubriceringen en overige mutaties

1

2

3

Nieuwe consolidaties

-

2

2

Totaal

-

3

3

    

Stand per 31 december 2020

   

Aanschafwaarde

15

93

108

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-8

-34

-42

    

Boekwaarde per 31 december 2020

7

59

66

Het grootste deel van deze activa heeft betrekking op bedrijfspanden en leaseauto's. Daarnaast zijn ook erfpachtcontracten en huur van telecommasten en -verbindingen in dit bedrag verantwoord.