Noot 5 Investeringen in deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaal

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

1

2

5

2

6

4

       

Mutaties

      

Investeringen

-

-

-

3

-

3

Aandeel in resultaat

-

-

1

2

1

2

Dividend en overige mutaties

-

-1

-1

-2

-1

-3

Totaal

-

-1

-

3

-

2

       

Boekwaarde per 31 december

1

1

5

5

6

6

In 2020 bedraagt het aandeel in het resultaat van de joint ventures € 1 miljoen en is ook € 1 miljoen aan dividend ontvangen.

Alliander heeft in de vergelijkende cijfers 2019 voor € 3 miljoen een kapitaalinbreng gedaan in de joint venture Duurzame Energie Netwerken Noord-Holland.

In een aantal deelnemingen heeft Alliander een belang van minder dan twintig procent. Zie ook het overzicht van 'Dochterondernemingen en overige deelnemingen' in het hoofdstuk 'Overige informatie'. Echter, gezien de zeggenschapsverhoudingen bij deze deelnemingen is vastgesteld dat er sprake is van invloed van betekenis en heeft rubricering van deze belangen onder de ‘Investeringen in deelnemingen’ plaatsgevonden.

Aandeel in resultaten uit deelnemingen en joint ventures

 

Deelnemingen

Joint ventures

Totaalresultaat

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Aandeel in

      

Winst of verlies uit voortgezette activiteiten

-

-

1

2

1

2

Winst of verlies uit beëindigde activiteiten

-

-

-

-

-

-

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-

-

-

       

Totaalresultaat

-

-

1

2

1

2

Alliander heeft met deelnemingen en joint ventures overeenkomsten afgesloten ter verstrekking van financierings- en kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag per ultimo 2020 van € 35 miljoen (2019: € 29 miljoen). Hiervan is per 31 december 2020 € 23 miljoen opgenomen (2019: € 20 miljoen). Daarnaast bestaat per eind 2020 in dit kader een vordering van € 1 miljoen uit hoofde van rekening-courant faciliteiten (2019: verplichting van € 3 miljoen).