Noot 6 Beleggingen in obligaties

€ miljoen

Beleggingen in obligaties

Boekwaarde per 1 januari 2019

156

  

Mutaties 2019

 

Valuta-omrekeningsverschillen

3

Mutatie voorziening kredietrisico

1

Totaal

4

  

Boekwaarde per 31 december 2019

160

  

Mutaties 2020

 

Valuta-omrekeningsverschillen

-13

Totaal

-13

  

Boekwaarde per 31 december 2020

147

De post beleggingen in obligaties ultimo 2020 bestaat uit beleggingen in schuldpapier van een grote internationale onderneming die dient ter dekking van verplichtingen uit hoofde van twee cross border leasecontracten (2020: € 147 miljoen). De boekwaarde van de gerelateerde leaseverplichtingen bedraagt € 150 miljoen (2019: € 162 miljoen). In de boekwaarde van de beleggingen ultimo 2020 is begrepen een voorziening voor kredietrisico van € 1 miljoen (2019: € 1 miljoen).