Noot 13 Rentedragende verplichtingen

De mutaties nieuwe leningen en aflossingen gedurende het jaar hebben geleid tot kasstromen; de valuta-omrekeningsverschillen en overige mutaties hebben niet geleid tot kasstromen in het jaar.

De boekwaarde van de lang- en kortlopend rentedragende verplichtingen is als volgt:

€ miljoen

2020

2019

Boekwaarde per 1 januari

2.062

1.796

   

Mutaties

  

Nieuwe leningen

722

989

Aflossingen

-297

-721

Valuta-omrekeningsverschillen

-

-2

Totaal

425

266

   

Boekwaarde per 31 december

2.487

2.062

Kort- en langlopende rentedragende verplichtingen

 

Effectief interestpercentage

Kortlopend deel

Langlopend deel

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Achtergestelde leningen

8,4%

8,5%

7

7

50

59

Onderhandse en groenleningen

1,1%

1,4%

1

1

436

311

Euro Medium Term Notes

1,4%

1,8%

-

-

1.990

1.392

Euro Commercial Paper

0,0%

-0,3%

-

289

-

-

Overig

0,0%

0,0%

-

-

3

3

       

Boekwaarde per 31 december

  

8

297

2.479

1.765

De kortlopende rentedragende verplichtingen, ultimo 2020 € 8 miljoen (2019: € 297 miljoen), bestaan uit het kortlopende deel van de langlopende schulden (€ 8 miljoen).

De achtergestelde leningen hebben een rentevoet van 8 tot 10%. Deze leningen zijn ten opzichte van andere schuldverplichtingen achtergesteld.

Op 10 juni 2020 heeft Alliander onder het EMTN-programma voor een bedrag van € 500 miljoen aan groene obligaties uitgegeven. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar. Met deze lening worden investeringen in de elektriciteitsnetten gefinancierd. De lening van € 500 miljoen heeft een looptijd van 10 jaar en een couponrente van 0,375%. De uitgifte vond plaats tegen een uitgifteprijs van 99,785%.
Het is de derde Green Bond van Alliander. De eerdere groene obligaties werden onder meer gebruikt om de duurzame verbouwing van kantoor Duiven te financieren en om slimme meters aan te schaffen. Deze Green Bond wordt gebruikt voor investeringen in de elektriciteitsnetten. Als gevolg van de sterk stijgende vraag naar nieuwe aansluitingen door de opkomst van onder meer wind- en zonneparken, zijn forse investeringen in de netten nodig.
Voor het plaatsen van de groene obligatielening heeft Alliander een Green Finance Framework opgezet. Onder dit raamwerk kan Alliander ook andere vormen van groene financiering plaatsen, zoals bankleningen en onderhandse leningen. Het raamwerk heeft een opinie van ISS-ESG verkregen.

Alliander heeft ook twee kleinere langlopende onderhandse leningen uitgegeven.
Op 31 maart 2020 heeft Alliander voor een bedrag van € 125 miljoen funding aangetrokken middels een onderhandse lening van een externe partij met een looptijd tot en met oktober 2023 en een vaste rente van 0,345%.
Op 8 april 2020 heeft Alliander voor een bedrag van € 100 miljoen een private placement uitgegeven onder het EMTN programma. Deze lening heeft een looptijd van 15 jaar en een couponrente van 1,125%. De uitgifte vond plaats tegen een uitgifteprijs van 98,976%. Ultimo 2020 was voor een boekwaarde van € 1.990 miljoen (nominaal € 2.000 miljoen) onder het EMTN-programma uitgegeven. De onder het EMTN-programma uitgegeven obligaties zijn genoteerd aan de Amsterdamse en de Luxemburgse beurs.

Eind 2020 staat in het kader van het ECP-programma geen bedrag open (2019: € 289 miljoen).

Looptijden rentedragende verplichtingen

€ miljoen

2020

2019

Minder dan 1 jaar

8

297

Tussen 1 en 2 jaar

408

8

Tussen 2 en 3 jaar

125

408

Tussen 3 en 4 jaar

400

1

Tussen 4 en 5 jaar

9

399

Meer dan 5 jaar

1.537

949

   

Boekwaarde per 31 december

2.487

2.062