Noot 15 Voorzieningen voor personeelsbeloningen

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Langetermijnpersoneelsbeloningen

      

Vergoedingen na uitdiensttreding

-

-

2

2

2

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

10

8

23

24

33

32

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

7

5

4

5

11

10

Totaal

17

13

29

31

46

44

       

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

      

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

20

14

-

-

20

14

       

Boekwaarde per 31 december

37

27

29

31

66

58

Vergoedingen na uitdiensttreding

Naar aanleiding van de in 2008 opgetreden verslechtering van dekkingsgraad heeft het ABP in 2009 een herstelplan opgesteld. Jaarlijks voert het ABP aan het begin van het jaar een evaluatie uit van de voortgang van het herstel op basis van de gerealiseerde dekkingsgraad per eind van het voorgaande jaar. De beleidsdekkingsgraad kwam eind december 2020 uit op 88%; de actuele dekkingsgraad op 93%, de pensioenpremie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen bedroeg in 2020 24,9% van het pensioengevend salaris. De premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen wordt 25,9% in 2021. De premie van het ABP arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP) bedraagt in 2021 1,1%. De verwachting van het ABP is dat de rente nog lang laag zal blijven en dat er vanaf 2021 meer premie nodig is om de pensioenen te financieren. Het perspectief is dat de premie na 2020 aanzienlijk zal gaan stijgen.

Het relatieve aandeel van Alliander in de pensioenregeling van het ABP op basis van het aantal deelnemers bedraagt circa 0,5%. De in 2021 te betalen pensioenpremies voor de collectieve regelingen bedragen naar verwachting € 83 miljoen (waarvan naar verwachting € 61 miljoen voor rekening van Alliander zal zijn).

Naast de collectieve regelingen voor de pensioenregelingen in Nederland, kent Alliander een tweetal niet-materiële toegezegdpensioenregelingen bij dochterondernemingen in Duitsland. Deze regelingen worden conform de gewijzigde IAS 19 verwerkt. Dit betekent dat met ingang van 2013 actuariële resultaten en herwaarderingen direct worden verwerkt. Als gevolg van de beperkte bedragen is dit niet zichtbaar in de geconsolideerde jaarrekening. De voorziening voor vergoedingen na uitdiensttreding bedroeg aan het eind van 2020 € 2 miljoen (2019: € 2 miljoen) en is als volgt opgebouwd:

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Pensioenrechten en toegezegde rechten inzake de ziektekostenverzekering van gepensioneerde werknemers

-

-

2

2

2

2

       

Actuariële waarde per 31 december

-

-

2

2

2

2

Overige langetermijnpersoneelsbeloningen

 

Kortlopend deel

Langlopend deel

Totaal

€ miljoen

2020

2019

2020

2019

2020

2019

Jubileumuitkeringen

1

1

14

15

15

16

Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof/invaliditeit

6

4

8

8

14

12

Uitkeringen bij werkloosheid

3

3

1

1

4

4

       

Boekwaarde per 31 december

10

8

23

24

33

32

Alliander kent een aantal overige langetermijnpersoneelsbeloningen. De voorziening omvat de volgende soorten uitkeringen:

  • Uitkeringen bij langdurig ziekteverlof; deze voorziening dekt de verplichting om gedurende een periode van twee jaar de betrokken medewerker zijn salaris geheel of gedeeltelijk door te betalen;

  • Uitkering bij invaliditeit; Alliander is eigenrisicodrager voor de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze voorziening dekt de verplichting voor medewerkers van Alliander die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn geworden;

  • Uitkeringen bij werkloosheid; Alliander is eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Indien een medewerker van Alliander werkloos wordt, dan komt de uitkering ten laste van Alliander voor een periode van 3 maanden tot maximaal 38 maanden, afhankelijk van het arbeidsverleden van de betrokkene en;

  • Jubileumuitkeringen; deze worden vooraf in deze voorziening opgebouwd voor alle eigen personeel. De Netwerkbedrijven hebben eind 2018 een nieuwe cao met de vakbonden bereikt. In de nieuwe cao is de jubileumregeling aangepast. Dit houdt in dat de jubileumuitkeringen bij 10, 20, 30, 40 en 50 dienstjaren alsmede de regeling evenredige jubileumuitkering komen te vervallen. Voorts komt de uitkering bij pensionering (1,5 maandsalaris) te vervallen per 1 januari 2020. De aangepaste jubileumregeling dekt de jubileumuitkeringen bij het bereiken van het 25-, 40-jarig dienstverband. Daarnaast houden werknemers geboren vóór 1 januari 1963 (57 jaar of ouder) en in dienst op 31 december 2019 hun recht op uitkering bij pensionering. Tevens blijft het 50 jarig jubileum 5 jaar in stand ingaande 1 januari 2020.

Ontslagvergoedingen/reorganisatievoorziening

Onder de voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties worden opgenomen de vergoedingen en/of aanvullingen op uitkeringen die worden betaald aan medewerkers van wie de arbeidsrelatie is of waarschijnlijk wordt beëindigd. De uitkeringen en aanvullingen zijn gebaseerd op het Sociaal Plan van Alliander en individuele afspraken. Het Sociaal Plan wordt periodiek onderhandeld en vastgesteld. Gedurende 2020 is een bedrag van € 9 miljoen toegevoegd aan de reorganisatievoorziening (2019: € 13 miljoen). De voorziening voor ontslagvergoedingen/reorganisaties bedroeg aan het eind van 2020 € 11 miljoen (2019: € 10 miljoen).

Mutatieoverzicht langetermijnpersoneelsbeloningen

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen voor vergoedingen na uitdiensttreding, de overige langetermijnpersoneelsbeloningen en de ontslagvergoedingen/reorganisatie opgenomen.

Verloopoverzicht voorzieningen inzake personeelsbeloningen

€ miljoen

Vergoedingen na uitdienst treding

Overige langetermijn- personeelsbeloningen

Ontslagvergoedingen/ reorganisatie-voorziening

Totaal

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 1 januari 2019

2

33

13

48

     

Mutaties 2019

    

Vrijval

-

-

-4

-4

Dotatie

-

7

13

20

Uitgekeerde bedragen

-

-8

-12

-20

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

-

-

-

Totaal

-

-1

-3

-4

     

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2019

2

32

10

44

     

Mutaties 2020

    

Vrijval

-

-

-6

-6

Dotatie

-

9

15

24

Uitgekeerde bedragen

-

-8

-8

-16

Herrubricering naar kortlopende verplichting

-

-

-

-

Totaal

-

1

1

2

     

Stand van de verplichtingen uit hoofde van de toegezegde rechten per 31 december 2020

2

33

11

46

Veronderstellingen bij de bepaling van de voorzieningen

Hieronder zijn de belangrijkste veronderstellingen weergegeven die bij de bepaling van de voorzieningen zijn gebruikt:

 

2020

2019

Sterftetabellen

Prognosetafel AG2018 / Startjaar = 2020

Prognosetafel AG2018 / Startjaar = 2019

Disconteringsvoet

0,0%-0,11%

-0,29%-0,30%

Verwachte salarisstijging

2,5%

2,5%

Verwachte stijging WAO-/WIA-uitkering

2,0%

2,0%

Kortetermijnpersoneelsbeloningen

De post kortetermijnpersoneelsbeloningen betreft alle verplichtingen aan het personeel – met uitzondering van het kortlopende deel van de lange termijnpersoneelsbeloningen – die naar verwachting binnen 12 maanden na balansdatum zullen worden afgewikkeld. Deze post omvat nog te betalen salarissen, vakantiedagen, bonussen en overige nog te betalen personeelslasten en bedroeg aan het eind van 2020 € 20 miljoen (2019: € 14 miljoen). De toename van € 6 miljoen betreft met name de toename van de voorziening langdurig zieken ( € 2 miljoen) als gevolg van de reorganisatievoorziening per 1 januari 2021 (€ 2 miljoen).