Noot 29 Belastingen

€ miljoen

2020

2019

Belastinglast

-58

-70

Mutatie latente belastingen

3

-6

   

Totaal

-55

-76

De belastinglast in het boekjaar 2020 bedraagt € 58 miljoen. De mutatie latente belastingen van € 3 miljoen heeft zowel betrekking op de mutatie latente belastingvordering  van € 2 miljoen alsmede de latente belastingverplichting van € 1 miljoen.

De vennootschapsbelastinglast zoals verantwoord is in de jaarrekening van de fiscale eenheid Alliander N.V. bedraagt € 55 miljoen. Dit is het saldo van de berekende vennootschapsbelasting over het resultaat 2020 van € 56,6 miljoen, de vennootschapsbelasting over voorgaande jaren € 0,6 miljoen en de vennootschapsbelasting over mutaties in balansposten welke direct in het eigen vermogen worden verantwoord minus € 2 miljoen.

Onderstaande tabel geeft de aansluiting weer tussen het tarief voor de vennootschapsbelasting in Nederland en de effectieve belastingdruk:

Reconciliatie effectieve belastingdruk

%

2020

2019

Belastingtarief in Nederland

25,0

25,0

Effect van:

  

Deelnemingsvrijstelling

-

-0,2

Wijziging tarief vennootschapsbelasting

-6,8

-2,7

Niet gewaardeerde verliezen

1,3

1,2

Overige permanente verschillen

0,3

-

   

Effectieve belastingdruk

19,8

23,3

De effectieve belastingdruk betreft de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures. De effectieve belastingdruk in 2020 bedraagt 19,8% (2019: 23,3%). Ten opzichte van de nominale belastingdruk van 25% wordt het verschil met name veroorzaakt door het effect van de wijziging van het tarief van de vennootschapsbelasting (neerwaarts effect 6,8%) en niet gewaarde verliezen van onze buitenlandse entiteiten (opwaarts effect 1,3%).