Noot 30 Toelichting op het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Kasstroom uit operationele activiteiten

Voor het jaar 2020 is de kasstroom uit operationele activiteiten uitgekomen op € 634 miljoen (2019: € 638 miljoen). De daling  ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door het het lagere netto resultaat, gecompenseerd door de lager betaalde rente en belastingen.

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

De uitgaande kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt in 2020 minus € 775 miljoen ten opzichte van minus € 713 miljoen in 2019. De hogere uitgaande kasstroom in 2020 wordt veroorzaakt door hogere investeringen en de eenmalige kosten door de aankoop van TReNT in 2020. De van derden ontvangen bijdragen in investeringen bedragen in 2020 € 174 miljoen en zijn hiermee hoger vergeleken met 2019 (€ 124 miljoen).

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

De financieringskasstroom over het jaar 2020 bedraagt € 286 miljoen (2019: € 88 miljoen). De stijging met € 198 miljoen is met name het gevolg door het aangetrokken bedrag van € 850 miljoen aan langlopende leningen. Dit bedrag wordt deels gecompenseerd door de aflossing op de ECP-financiering en een contractueel afgeloste lening onder het EMTN-programma.