Connectiviteitstabel

In de connectiviteitstabel maken we duidelijk hoe onderdelen als waarde, materiële thema's, indicatoren, doelen en resultaten, strategie en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals met elkaar samenhangen.

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid tegen lage kosten

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2019

 

Resultaat 2020

 

Doel 2020

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Leverings-
betrouwbaarheid

 

Uitvalduur elektriciteit in minuten1

 

21,9

 

23,2

 

23

 

Een hoge leveringsbetrouwbaarheid.

 

SDG 7.1

 

Uitvalduur gas in seconden

 

40

 

83

 

Geen

  

SDG 7.1

 

Aantal herhaalstoring in unieke kabelnummers die meer dan vijf storingen hebben

 

17

 

17

 

17

 

Het aantal unieke kabelnummers met meer dan vijf storingen blijft maximaal 17 de komende jaren.

 

SDG 7.1

Innovatieve oplossing

 

Aantal slimme meters aangeboden

 

624.000

 

403.000

 

375.000

 

In 2020 is bij alle klanten een slimme meter aangeboden.

 

SDG 9.1

Toegang tot energie

 

Aantal klantaansluitingen

 

5,8 miljoen

 

5,8 miljoen

 

Geen

 

Klanten hebben tegen gelijke condities toegang tot de energie voorziening.

 

SDG 7.1

Tevreden klanten

 

Klantgemak in NES score

 

Consument: 55%: Zakelijk: 33%

 

Consument: 54%: Zakelijk: 35%

 

Consument: 53%: Zakelijk: 32%

 

Klantgemak consumenten- en zakelijke markt stijgt de komende jaren.

 

SDG 9.1

Data gedreven
netbeheerder

 

Aantal Smart Cable Guard systemen bijgeplaatst in het MS net

 

456

 

741

 

750

 

Verdere uitrol van Smart Cable Guard als geavanceerde storingsverklikker ter voorkoming en verkorting van storingen in het elektriciteitsnet.

 

SDG 9.1

Een kredietwaardige onderneming met een solide rendement

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2019

 

Resultaat 2020

 

Doel 2020

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Verantwoordelijk
investeringsbeleid

 

Kredietrating

 

S&P AA‐/A‐1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P‐1/stable outlook

 

S&P AA‐/A‐1+/stable outlook
Moody’s Aa2/P‐1/stable outlook

 

Handhaven solide A rating profiel.

 

Een kredietwaardige onderneming blijven. Voortdurend beter presteren dan de sector op het gebied van kosten en operational excellence. Solide resultaten passend bij het gereguleerde toegestane rendement.

 

SDG 9.1

 

FFO/nettoschuld

 

29,0%

 

24,1%

 

Minimaal 20%

  

SDG 9.1

 

Rentedekking

 

13,3

 

14,2

 

Minimaal 3,5

  

SDG 9.1

 

Nettoschuld/(nettoschuld + eigen vermogen )

 

36,5%

 

38,7%

 

Maximaal 60%

  

SDG 9.1

 

Solvabiliteit

 

55,6%

 

53,1%

 

Minimaal 30%

  

SDG 9.1

Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2019

 

Resultaat 2020

 

Doel 2020

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Faciliteren duurzame energieopwekking

 

Aantal klanten met duurzame opwek

 

381.000

 

494.000

 

Alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's kunnen aansluiten.

 

Jaarlijks alle nieuwe (aanvragen) decentrale opwek in onze regio's (kunnen) aansluiten.

 

SDG 7.2 en SDG 11.3

Klimaatverandering, energiegebruik en CO2

 

CO2-uitstoot in kton

 

2432

 

205

 

207

 

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2023.

 

SDG 7.2, SDG 11.3 en SDG 13.3

Maatschappelijke verantwoordelijkheid in de keten

 

Circulair ingekochte primaire assets in % van totaal1

 

30%

 

44%

 

40%

 

In 2025 kopen we 60% van onze primaire assets circulair in.

 

SDG 12.5

Toekomstbestendig netwerk

 

Investeringen in de netten in € miljoen

 

755

 

890

 

805

 

Op langere termijn jaarlijks meer dan € 1.000 miljoen te investeren.

 

SDG 7.1 en SDG 9.1

Een veilig energienetwerk en een veilige werk- en dataomgeving

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2019

 

Resultaat 2020

 

Doel 2020

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Veilig werken en veilige infrastructuur

 

Lost Time Injury Frequency (LTIF)1

 

2,1

 

1,8

 

Geen1

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

 

Aantal geïdentificeerde lekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

43

 

64

 

0

 

Het streven is geen terechte klachten inzake schending privacy en/of datalek van klanten te krijgen.

 

SDG 9.1

Een aantrekkelijke, inclusieve werkgever met gelijke kansen voor iedereen

Materiële onderwerpen

 

Indicatoren

 

Resultaat 2019

 

Resultaat 2020

 

Doel 2020

 

Doel lange termijn

 

Bijdrage aan SDG

Veilig werken en veilige infrastructuur

 

Aantal medewerkers met verzuim door een ongeval

 

25

 

21

 

0

 

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze bedrijfsvoering. We creëren een proactieve veiligheidscultuur.

 

SDG 8.8

Aantrekken en ontwikkelen van talent

 

Opleidingskosten in % van de salariskosten

 

2,7%

 

2,4%

 

3%

 

3%

 

SDG 8.5

 

Aantal aangeboden leer/werkplekken aan medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt1

 

101

 

108

 

108

 

Wij bieden duurzaam werk voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet. We bieden daarnaast werkervaring, stages en andere leerervaringen voor een brede doelgroep. In 2024 voldoen wij aan de Quotumwet.

 

SDG 8.5

Verandervermogen organisatie

 

Tempo realisatie OGSM5

 

Geen

 

OGSM startfase

 

Strategie 1Alliander vastgesteld

 

We werken met focus, stellen prioriteiten en passen waar nodig onze organisatie aan veranderende eisen en omstandigheden aan.

 

SDG 8.5

Corporate governance en bedrijfsethiek

 

Aantal medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude

 

10

 

4

 

Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na

 

Geen

 

SDG 8.8

 

Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers

 

19

 

33

 

Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na

 

Medewerkers leven de gedragsregels van Alliander na.

 

SDG 8.8

 

Vrouwen in leidinggevende posities in % van alle leidinggevende posities

 

26,9%

 

29,0%

 

30%

 

In 2024 is minimaal 33% van onze leidinggevenden vrouw.

 

SDG 8.5

  • 1 Voor een nadere toelichting zie onze 'Doelstellingen en Prestaties' tabel eerder in dit verslag. 
  • 2 Het resultaat van de CO2-uitstoot voor 2019 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.
  • 3 Voor cijfer 2019 geldt indicator “Terechte klachten inzake schending privacy en/of datalek van klanten” In 2020 zijn de Indicatoren rondom datalekken aangepast. In drie van de vier AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof.
  • 4 In alle AP gemelde datalekken betrof het situaties waarbij de gezamenlijke netbeheerders verantwoordelijkheid droegen doordat het gecentraliseerde verwerkingen betrof.
  • 5 OGSM: Objectives, Goals, Strategies, Measures. Samenhangend managementschema om systematisch te kunnen sturen op de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Alle organisatieonderdelen werken hier aan.