Materialiteitstoets

Alliander bepaalt jaarlijks op gestructureerde wijze welke onderwerpen minimaal aan bod komen in het jaarverslag. Hiertoe maken we gebruik van een materialiteitstoets. Het beoordelen van de materiële thema's staat aan de basis van de inhoud van het geïntegreerde jaarverslag en vindt plaats in een vroeg stadium van het verslagleggingsproces. Het materialiteitsonderzoek berust op een duale beoordeling: enerzijds beoordelen verschillende stakeholdergroepen de relevantie van verschillende thema’s en anderzijds beoordelen we intern wat de impact is van deze thema’s op het bedrijf en de maatschappij.

In 2020 hebben we de thema’s herijkt aan de hand van deskresearch. Die bestond uit een media-analyse, onderzoek bij ketenpartners, gelijkwaardige organisaties, ESG-ratings en sectorrapportages. Ook hebben we gedurende het jaar input ontvangen van onze stakeholders. Er zijn geen nieuwe thema’s toegevoegd of verwijderd. Het thema Klimaatverandering, energiegebruik en CO2 is in 2020 van groter gewicht gebleken voor Alliander dan eerder, het thema Welzijn op het werk juist iets minder en staat net buiten Top 15 thema’s. Twee thema’s hebben we iets anders geformuleerd: ‘Stimuleren duurzame energieopwekking’ werd ‘Faciliteren duurzame energieopwekking’, het thema ‘Verantwoord investeringsbeleid’ werd ‘Maatschappelijk verantwoord investeringsbeleid’. In 2021 doen we een uitgebreider materialiteitsonderzoek onder stakeholders en stellen we de impact van thema’s opnieuw vast.

De uitkomsten van de dialogen met stakeholders en de materialiteit zijn besproken met de Raad van Bestuur. Conclusie was dat de onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden, grotendeels overeenkomen met de belangrijkste thema’s waar Alliander zich voor inzet. Er is sprake van kleine veranderingen in de positie van onderwerpen. De vijftien meest relevante thema’s zijn richtinggevend geweest bij het proces van inhoudsbepaling van het jaarverslag en komen in de stakeholderhoofdstukken uitgebreid aan de orde.

Het proces in vijf stappen

In voorgaande jaren is het proces van de Materialiteitsbepaling meermaals geheel doorlopen. Voor het jaarverslag 2020 hebben wij aan de hand van onderstaand proces een herijking uitgevoerd.

Stap 1: identificatie van relevante aspecten en thema’s

De eerste stap bestond uit het opstellen van een lijst met maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor de organisatie. Leidraad is daarbij de lijst met aspecten zoals opgenomen in de GRI Standards richtlijnen en het Electric Utilities Sector Supplement. De themalijst wordt om het jaar geactualiseerd en omvat, naast de GRI-aspecten, materiële thema’s van het voorgaande jaar, onderwerpen aangedragen door stakeholders en onderwerpen waarop interne sturing plaatsvindt. De materialiteitsrevisie van 2018 is uitgangspunt geweest voor de jaarverslagen 2019 en 2020.

Relevantie voor stakeholders

Aan de hand van een digitale enquête zijn in 2018 de maatschappelijke thema’s door stakeholders beoordeeld op relevantie. In 2018 heeft Alliander door middel van een herijking deze relevantie opnieuw getoetst. Op basis van deze stakeholderinput zijn in 2020 de maatschappelijke thema’s aan herijking onderhevig geweest. De resultaten van de herijking zijn gegroepeerd naar stakeholdergroep. Het resultaat is een overzicht met prioritering van de thema’s met de meeste relevantie vanuit stakeholderperspectief.

Impact voor Alliander

Voor alle maatschappelijke thema’s is in 2019 bepaald welke indicatieve impact deze hebben. De mate van impact is intern beoordeeld en vervolgens breed binnen de organisatie gevalideerd door relevante experts. Het impactmodel zoals gehanteerd binnen deze methode bestaat uit drie aspecten. Per thema is bepaald wat de relevantie is met betrekking tot:

  • de economische, sociale en economische impacts voor het bedrijf

  • de geschatte impact voor de omgeving

  • de relatieve omvang van de impact

De impactanalyse geeft inzicht in de kansen en risico’s voor de organisatie en de prioriteit die een aanpak van het onderwerp verdient.

Stap 2: weging en vergelijking met voorgaande jaren

Alliander hanteert voor de materialiteitstoets een gewogen gemiddelde over meerdere jaren. Naast de grotere betrouwbaarheid en de mindere gevoeligheid voor hypes en meetfouten is het doel om hiermee ontwikkelingen in de materialiteit van thema's trendmatig in kaart te brengen.

Stap 3: GRI-aspecten met relevantie voor Alliander

Thema’s met een hoge materialiteit zijn aangesloten op het aspectenoverzicht in de GRI-richtlijnen. Het overzicht is maatgevend voor de samenstelling van de verantwoordingsinformatie in dit jaarverslag.