Overige niet-financiële informatie

CO2 en energie

Deze paragraaf geeft een gedetailleerd overzicht van het energiegebruik en de CO2-gerelateerde impact van Alliander. Tevens worden de gebruikte methodologie en omrekenfactoren nader toegelicht.

Energieconsumptie

Alliander hanteert 2012 als basisjaar voor het berekenen van haar energieconsumptie. De reden hiervoor is dat in dit jaar doelstellingen voor CO2 gerelateerde emissies zijn geformuleerd. In 2012 bedroeg de uitstoot 761 kton CO2-eq zonder vergroeningsbeleid. De bruto uitstoot 2020 bedraagt 408 kton CO2-eq (-46% tov 2012), inclusief vergroening bedraagt de netto emissie 205 kton CO2-eq.
Minstens 10% van het eigen elektriciteitsgebruik wordt gedekt met eigen opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Daarnaast is sprake van teruglevering aan het elektriciteitsnetwerk. Het gehele resterende verbruik van de elektriciteit voor gebouwen wordt vergroend/ gecompenseerd door Garanties van Oorsprong van windopwekking in Nederland. Voor de kantoren Duiven en Arnhem Bellevue geldt dat deze bijna energieneutraal zijn (tenminste A-label). Voor 10% tot 50% van het gebruikersoppervlak wordt duurzame warmte toegepast voor ruimteverwarming als warmte-koude-opslag. Alle kantoren van Alliander voldoen uiterlijk per 2023 aan A, B of C labelcriteria.

 

2020

2019

2018

Energieconsumptie gebouwen

   

Gasgebruik

920.301 m3

920.703 m3

 1.386.649 m3 1

Elektriciteitsgebruik

8.095.728 kWh

9.345.740 KWh

9.779.593 kWh

    

Brandstof wagenpark

   

Benzine

1.103.185 liter

1.549.087 liter

1.360.318 liter

Diesel

3.102.545 liter

3.946.833 liter

4.392.424 liter

LPG

4.960 liter

10.163 liter

 10.186 liter

Elektriciteit2

358.201 kWh

0 kWh

0 kWh

  • 1 Door toevoeging van technische locaties is het totale aardgasverbruik van gebouwen per saldo gestegen.
  • 2 Het elektriciteitsverbruik voor ons wagenpark is voor 2018 en 2019 opgenomen in het verbruik van onze bedrijfsgebouwen.
 

2020

2019

2018

Conversiefactor

Energieconsumptie gebouwen

    

Gas- en warmtegebruik

32.367 GJ

32.384 GJ

 48.768 GJ

35,17 officiële energetische waarde aardgas Slochteren

Elektriciteitsgebruik

29.145 GJ

33.645 GJ

35.207 GJ

conversiefactor 3,6, omrekenfactor SI

Totaal energiegebruik gebouwen

61.512 GJ

66.029 GJ

83.975 GJ

 
     

Energieconsumptie mobiliteit

   

Conversiefactor

Benzine

35.743 GJ

50.190 GJ

44.074 GJ

conversiefactor 32,4

Diesel

111.071 GJ

141.297 GJ

157.249 GJ

conversiefcator 35,8

LPG

129 GJ

264 GJ

265 GJ

conversiefactor 26

Elektriciteit

1.290 GJ

0 GJ

0 GJ

conversiefactor 3,6

Totaal energiegebruik mobiliteit

148.233 GJ

191.751 GJ

201.588 GJ

 
     

Totaal energiegebruik

209.775 GJ

257.780 GJ

285.563 GJ

 

CO2-uitstoot en voetafdruk

Voor weergave in het hoofdstuk Verduurzaming van de energievoorziening en van onze organisatie, wordt een sectoruniforme scope toegepast. Deze wijkt af van de het GHG-protocol. De waarden in CO2-equivalenten volgens het GHG-protocol zijn in onderstaande tabel opgenomen.

ton

2020

2019

Scope 1

  

Gasgebruik gebouwen

1.734

1.735

Lekverlies Aardgasnetwerk

130.334

47.708

Lease- & dienstauto's

13.237

17.011

SF6-emissies:

2488

1.828

Totaal gasgebruik gebouwen

147.793

68.282

   

Scope 2

  

Elektriciteit gebouwen

4.192

4.859

Netverlies elektriciteit technisch

175.487

257.845

Netverlies elektriciteit administratief

78.701

115.637

Totaal elektriciteitgebruik gebouwen

258.380

378.341

   

Scope 3

  

Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer

1.719

3.958

Totaal mobiliteit

1.719

3.958

   

Totaal voetafdruk

407.892

450.581

   

Vergroening

-202.691

-207.696

   

Totaal inclusief vergroening

205.201

242.885

  • 1 Het resultaat van de CO2-uitstoot voor 2019 is herberekend volgens de meest recente emissiefactoren.

De meeste gegevens, zoals opgenomen in de tabellen en grafieken in dit verslag, zijn gebaseerd op onderliggende bronsystemen. Voor een aantal gegevens wordt gebruik gemaakt van de registratie en/of rapportage door derden. Een voorbeeld hiervan is het afvalvolume en de aan afval gerelateerde CO2-uitstoot.

Bij totstandkoming van de CO2-voetafdruk en het energiegebruik wordt gebruik gemaakt van aannames en inschattingen. Sinds 2016 wordt de CO2-emissiefactor voor het netverlies berekend op basis van de inkoop van het netverlies bij onze leveranciers. Voor het jaarverslag 2020 zijn de stroometiketten  van 2019 gehanteerd. Dit leidt tot een waarde van de CO2-coëfficiënt van 0,20218 kg CO2/kWh. Dit is inclusief een correctie van 2% voor tank-to-wheel. Ruim 62% van de CO2-footprint wordt veroorzaakt door netverlies elektriciteit. Vanaf 2020 kopen Netbeheerders het aardgaslekverlies over een groter deel van de keten verplicht in. Dit heeft tot gevolg dat het aandeel van deze verliezen in de voetafdruk toeneemt. Hiermee komt het aandeel van de lekverliezen in de brutovoetafdruk op 32% (2019: 11%) . Het lekverlies gas is gebaseerd op het aantal kilometers leiding van het gasnetwerk van Alliander. Gietijzeren leidingen hebben hierbij een hoger lekverlies (323 m3 per kilometer) en daarmee een hogere uitstoot dan de reguliere kunststofleidingen (55,3 m3 per kilometer). De CO2-equivalent die gehanteerd wordt is 25 (methaan).

  

2020

2019

2018

2017

2016

CO2eq emissies netto

kton

205

243

288

416

712

Netto omzet

€ miljoen

2.009

1.930

1.920

1.697

1.584

CO2eq emissies/netto omzet

ton/€ miljoen

102

126

150

245

449

Onze CO2 voetafdruk per miljoen euro omzet is de laatste jaren sterk verminderd door gerichte maatregelen.

Transport

De grootste impact die Alliander heeft ontstaat bij het energietransport naar eindgebruikers van energie, het gaat hierbij om de volgende hoeveelheden:

 

2020

2019

2018

Electriciteitstransport

29.723 GWh

28.548 GWh

29.858 GWh

Gastransport

5.600 miljoen m3

5.860 miljoen m3

6.090 miljoen m3

Het berekende netverlies is het eindresultaat van het allocatie- en reconciliatieproces, waarbij het verschil wordt berekend van alle volumes die het Liander-net opgaan minus alle volumes die worden afgenomen door eindgebruikers. De belangrijkste oorzaken van netverlies zijn de (weerstand)verliezen tijdens elektriciteittransport, contractloze klanten en oneigenlijk gebruik of diefstal van stroom in het net. Het totaal netverlies wordt in een zogenaamd reconciliatieproces definitief vastgesteld. Data zijn vanwege meteropnames en accurate verrekening en toewijzing pas na enige jaren definitief.

Voor de energieintensiteitsratio hanteert Alliander het eigen energieverbruik in GJ in verhouding tot de netto-omzet. In deze ratio worden het gas- en elektriciteitsgebruik van de gebouwen en het brandstofgebruik voor mobiliteit meegenomen. Het verloop van de ratio over een reeks van jaren toont de afname van het eigen energieverbruik per miljoen euro netto-omzet. In 2020 zien we door een veel lagere bezetting van onze gebouwen een extra afname van het energiegebruik.

 

2020

2019

2018

Energieintensiteitsratio

109 GJ/€ miljoen (209.775/2.009)

133,6 GJ/€ miljoen (257.780/1.930)

148,2 GJ/€ miljoen (285.563/1.920)

  • * Deze informatie is niet beschikbaar naar energietype. Voor Alliander geldt dat er inzicht is in de energietypes voor scope 1 gebruik, het onderscheid naar energietype voor eigen gebruik heeft een veel minder grote omvang en impact en is daarom niet materieel.

Groen gas

De totale invoeding groen gas in het verzorgingsgebied in aantal m3 in het jaar 2020 was 55 miljoen m3: een stijging van 32% ten opzichte van 2019. Dit gebeurde met 20 groen gas-aansluitingen. Met groen gas wordt bedoeld:

  • Groen gas: Bio-SNG, Biogas of Stortgas dat tot aardgaskwaliteit is opgewerkt Biogas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst gas onderscheidt doordat het een product is uit een vergistingsproces. Het bevat voornamelijk CH4 en CO2.

  • Stortgas: Gas dat zich binnen de definitie van gas in de Begrippenlijst gas onderscheidt doordat het een product is van een stortplaats. De samenstelling is vergelijkbaar met Biogas.

  • Bio-SNG: SNG dat geproduceerd wordt uit uitsluitend biomassa.

Crisisorganisatie

Alliander beschikt over een crisisorganisatie, die onder meer bij grote storingen wordt ingezet. In deze organisatie draaien functionarissen van diverse afdelingen piketdiensten. Afhankelijk van de aard en omvang van het incident stellen we na afloop een case- en/of onderzoeksteam samen om eventuele interne en/of externe onderzoeken te begeleiden en af te ronden. Alle grote incidenten worden geëvalueerd, op basis waarvan mogelijke verbeteringen worden geïdentificeerd en geïmplementeerd

MVO-organisatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een integrale verantwoordelijkheid voor alle bedrijfsonderdelen en maakt deel uit van de Planning & Control cyclus. Alle bedrijfsonderdelen beschikken over een analyse van de kwalitatieve en kwantitatieve maatschappelijke effecten van hun bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur is in zijn geheel verantwoordelijk voor de economische, ecologische en sociale impact van Alliander. De manager MVO communiceert het beleid naar de directeuren van de bedrijfsonderdelen en faciliteert het directieteam bij het vaststellen van kwantificeerbare parameters voor het monitoren van voortgang. De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen consulteren vertegenwoordigers van de stakeholders. Door aanwezigheid of vertegenwoordiging in regulier en ad-hoc overleg wordt actief kennisgenomen van ontwikkelingen en standpunten over strategische thema's. Zie het hoofdstuk Interactie met stakeholders voor de verschillende maatschappelijke onderwerpen die zijn besproken.
De resultaten van het MVO-beleid worden met de stakeholders geëvalueerd. Aan de hand van onder meer klantconsultaties, medewerkersenquêtes, aandeelhoudersbijeenkomsten, rondetafelbijeenkomsten en de maatschappelijke verslaglegging wordt vastgesteld in welke mate stakeholders het beleid en de resultaten waarderen.

Externe assurance Maatschappelijk deel Jaarverslag

Alliander vindt het voor haar stakeholders van belang om assurance te verkrijgen bij het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Voor het jaarverslag 2020 heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid verkregen voor het meest relevante deel van het jaarverslag, namelijk de belangrijkste stuurvariabelen van het bedrijf (financieel én niet financieel).

Daarnaast heeft Alliander redelijke mate van zekerheid verkregen bij de meest materiële thema's voor de verslaggeving (Materialiteitstoets). Ook heeft Alliander een goedkeurend assurance-rapport met beperkte mate van zekerheid verkregen bij de rest van het maatschappelijk deel van het jaarverslag. Ter waarborging van de kwaliteit van de maatschappelijke informatie hanteert Alliander het 'three-lines-model'. Vanuit onder meer de stakeholderdialoog, materialiteitstoets en GRI vindt een uitvraag plaats bij de bedrijfsonderdelen voor de aanlevering van maatschappelijke informatie. De bedrijfsonderdelen vormen de eerste verdedigingslinie en zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van betrouwbare informatie. De business controller van het desbetreffende bedrijfsonderdeel, als tweede verdedigingslinie, bewaakt de tijdige en betrouwbare aanlevering door de bedrijfsonderdelen. De business controller toetst onder meer de onderbouwing en analyses aangeleverd door de bedrijfsonderdelen en bouwt een dossier op voor de verificatie door de interne accountantsdienst. De interne accountantsdienst vormt de derde verdedigingslinie en verifieert de maatschappelijke informatie alvorens deze door de externe accountant wordt beoordeeld. De externe accountant vormt het sluitstuk van het verificatieproces en verstrekt uiteindelijk zekerheid, zoals verwoord in haar verklaring.

Aanvullende data

Omschrijving

31-12-2020

31-12-2019

Datum verslag

18 februari 2021

18 februari 2020

   

Klant

  

Frequentie stroomonderbreking (Saifi)

0,328

0,306

Stroomonderbrekingsduur Saidi (minuten)

23,2

21,9

Caidi (minuten)

70,6

71,4

Efficiency van transport en distributie: Totaal netverlies als % van de totale invoeding

4,40%

4,52%

Totale lengte van gehuurde glasvezelinfrastructuur

4.416 km

4.144 km

Totale lengte van eigen glasvezelinfrastructuur

4.158 km

1.877 km

Nieuw gerealiseerde glasvezelinfrastructuur

253 km

101 km

Aantal afgesloten panden

3756

4038

   

Medewerker

  

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 5 jaar

26%

27%

Percentage medewerkers dat in aanmerking komt voor pensioenregeling over 10 jaar

37%

39%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst bepaalde tijd (aantal)

598

431

Percentage man arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

80%

79%

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

20%

21%

Medewerkers met arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (aantal)

5.383

5.339

Percentage man arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

81%

81%

Percentage vrouw arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

19%

19%

Medewerkers met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

5.683

5.654

Percentage man met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

88%

89%

Percentage vrouw met fulltime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

12%

11%

Medewerkers met inhuurcontract (aantal)

1.067

1.525

Percentage man inhuurcontract

83%

84%

Percentage vrouw inhuurcontract

17%

16%

Medewerkers met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract (aantal)

1.362

1.641

Percentage man met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

51%

57%

Percentage vrouw met parttime arbeidsovereenkomst of inhuurcontract

49%

43%

Totale personeelomvang (aantal)

7.122

7.295

Totale eigen personeelomvang (FTE)

5.881

5.703

Totale personeelomvang Inhuur (FTE)

980

1.076

Percentage werknemers betrokken bij en onderhevig aan collectieve regelingen arbeidsovereenkomsten

99,93%

100%

Instroom mannelijke medewerkers (aantal)

574

439

Instroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

139

126

Uitstroom mannelijke medewerkers (aantal)

414

505

Uitstroom vrouwelijke medewerkers (aantal)

99

149

Medewerkers in leeftijdscategorie <25 jaar

125

70

Medewerkers in leeftijdscategorie >=55 jaar

1.560

1.585

Medewerkers in leeftijdscategorie 25-35 jaar

1.319

1.210

Medewerkers in leeftijdscategorie 35-45 jaar

1.673

1.531

Medewerkers in leeftijdscategorie 45-55 jaar

1.380

1.374

Medewerkers in leidinggevende posities (aantal)

470

491

Mannelijke medewerkers (aantal)

4.866

4.649

Vrouwelijke medewerkers (aantal)

1.191

1.121

Vrouwelijke medewerkers in leidinggevende positie

29,0%

26,90%

Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (aantal)

108

101

Verhouding salaris vrouw/man

100,7%

100,3%

Verzuimpercentage

3,9%

4,2%

Verzuimpercentage vrouw

4,3%

5,3%

Verzuimpercentage man

3,9%

4,0%

Aantal gevallen van gemelde klachten over arbeidsomstandigheden via het formele klachten mechanisme

32

49

Aandeel van het medewerkersbestand dat is vertegenwoordigd in formele arbo-commissies van werkgever en werknemer

99,9%

99,9%

Aantal gemelde gevallen van ongewenste omgangsvormen (en discriminatie) door medewerkers

33

19

Aantal medewerkers die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

1.511

1.955

Aantal Contractanten die dit jaar veiligheidsopleiding hebben gevolgd (opleiding en examen met goed gevolg afgelegd)

156

0

   

Milieu

  

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens niet naleven van milieuwet- en - regelgeving

€ 3.000

€ 0

Aantal bij bevoegd gezag gemelde milieu incidenten

3

13

Aantal opgelegde niet financiële sancties wegens niet (goed) naleven van milieu wet- en regelgeving

1

1

Waterverbruik (M3)

25.473

20.044

Kantoorafval: papier (ton)

815

866

Kantoorafval: datazeker papier (ton)

60

90

Kantoorafval: divers (ton)

324

422

Kantoorafval: gevaarlijk (ton)

0,92

0,66

Bedrijfsafval: metaal (ton)

7.252

6.662

Bedrijfsafval: hout (ton)

228

220

Bedrijfsafval: kunststof (ton)

740

865

Bedrijfsafval: grond (ton)

1.734

715

Bedrijfsafval: divers (ton)

4.252

4.173

Gevaarlijk afval (ton)

616

491

Afval: totaal jaar gewicht (ton)

16.021

14.618

   

Bestuur en Maatschappij

  

Significante financiële steun van overheden (lager belastingtarief, subsidies, krediet, investeringspremies)

€ 568.575

€ 703.311

Ongevallen en gezondheidsklachten van burgers in relatie tot bedrijfsmiddelen/ juridische procedures gezondheid en veiligheid van klanten en/of derden

1 lopend, 0 afgerond

1 lopend, 0 afgerond

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet naleven van wet- en regelgeving betreffende de levering en het gebruik van producten en diensten

€ 3.000

€ 76.750

Lopende rechtszaken tegen de organisatie door derden waarin corruptie/fraude (onderdeel van) de aanklacht vormt (aantal)

0

0

Bedrijven waarmee relatie is verbroken vanwege corruptie/ fraude (aantal)

0

0

Medewerkers geconfronteerd met maatregelen vanwege corruptie/fraude (aantal)

4

10

ISO 9001 Certificaat

ISO 9001

 

ISO 14001 Certificaat

ISO 14001

 

OHSAS 18001 Certificaat

OHSAS 18001

 

Eisen aan een Veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer

NTA 8120

 

VCA Certificaat

VCA Certificaat

 

VGM Checklist

VGM Checklist

 

CO2 prestatieladder

CO2 Prestatieladder

 

ISO 55001 Assetmanagement

ISO 55001 assetmanagement