Verslag van de Raad van Commissarissen

Als Raad van Commissarissen (RvC) hebben wij zowel een toezichthoudende als een adviserende taak. Daarnaast treden wij op als werkgever van de leden van de Raad van Bestuur (RvB) en onderhouden wij contacten met interne en externe stakeholders. Dit verslag geeft inzicht in de wijze waarop de RvC zijn toezicht heeft uitgeoefend en in de belangrijkste onderwerpen die dit jaar aan de orde zijn gekomen.

Onderwerpen  

Strategie  

De voortgang op de strategie en de wijze waarop de RvB invulling geeft aan lange termijn waardecreatie zijn in 2021 in elke vergadering met de RvB onderwerp van gesprek geweest. 2021 stond grotendeels in het teken van de uitdagingen die de energietransitie met zich meebrengt. De gevolgen hiervan worden steeds meer merkbaar in de samenleving doordat er op steeds meer plekken knelpunten op het elektriciteitsnet ontstaan. We zien dat er hard wordt gewerkt aan het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet en het ontwikkelen van innovaties en slimme oplossingen om het bestaande net beter te benutten. Naast schaarste op het net zien we dat de realisatie van het werkpakket onder druk staat door een chronisch tekort aan technisch personeel, materiaaltekorten en lange doorlooptijden van ruimtelijke- en vergunningsprocedures. Het uitvoeren van de energietransitie is een gemeenschappelijke opgave en vraagt om gezamenlijke actie van alle betrokken partijen. Gelukkig constateren we een toenemende bewustwording rondom de uitdagingen van de energietransitie en dat stakeholders steeds meer hun verantwoordelijkheid onderkennen en meedenken.
In oktober is de jaarlijkse strategiedag gehouden. Tijdens deze strategiedag heeft de RvC uitgebreid met de RvB van gedachten gewisseld over de realisatie van het werkpakket en is stilgestaan bij de visie op meer werk maken. Verder is uitgebreid gesproken over de investerings- en financieringsuitdagingen als gevolg van de energietransitie. De RvC spreekt zijn waardering uit voor de gevolgde werkwijze en de extra verdieping waartoe de strategiedag heeft geleid.

Veiligheid

De RvC onderschrijft het belang van veiligheid voor eigen medewerkers, medewerkers van (onder)aannemers, klanten en omwonenden. De RvC heeft kennisgenomen van de huidige status en ambities op het gebied van veiligheid. Er wordt permanent gewerkt aan verbetering in processen en procedures, maar vooral ook aan veiligheidsbewustzijn. De landelijk erkende Veiligheidsladder wordt ingezet om dit te meten en te stimuleren. In 2021 behaalden Qirion, Onderhoud & Storingen, Kleinverbruik én Grootverbruik, Realisatie & Netten voor het eerst trede 3 van de Veiligheidsladder. Dat is een goede prestatie en geeft vertrouwen dat het ambitieniveau om in 2025 trede 4 te realiseren, haalbaar is. Daarnaast monitoren we aan de hand van de kwartaalrapportages de ongevallen met verzuim. In 2021 hebben zich onder Alliander-medewerkers 32 ongevallen met verzuim voorgedaan (2020: 21). In één geval betrof het een ernstig arbeidsongeval. Bij contractanten ging het om 9 ongevallen. Dit geeft aan dat veiligheid onverminderd aandacht behoeft.

Financiële verslaglegging

De RvC heeft in aanwezigheid van de externe accountant Deloitte het jaarverslag en de jaarrekening 2020, inclusief het begeleidende accountantsrapport, uitvoerig besproken. Gedurende 2021 heeft de RvC op basis van de halfjaar- en kwartaalrapportages uitgebreid gesproken over de financiële resultaten. Onderwerpen die hierbij onder meer aan de orde kwamen, waren de groei van het werkpakket, de oplopende investeringen, de financieringsbehoefte en de financiële ratio’s. Ten behoeve van al deze onderwerpen verrichtte de Auditcommissie van de RvC intensief voorwerk. De RvC heeft geconcludeerd dat de halfjaar-en kwartaalrapportages toereikende informatie bevatten om de voortgang van de realisatie van financiële resultaten en de bedrijfsdoelstellingen te monitoren en bij te sturen als daar aanleiding toe is. 

Interne risicobeheersings- en controlesystemen

De RvC (en in het bijzonder de Auditcommissie) heeft de uitkomsten en aanbevelingen van Internal Audit uit interne audits besproken, evenals de status van opvolging van bevindingen uit eerdere audits. Verder zijn de rapportage over de beoordeling van de halfjaarcijfers 2021 en de managementletter van externe accountant Deloitte in aanwezigheid van Deloitte met de Auditcommissie respectievelijk de RvC besproken. De Auditcommissie en de RvC hebben zowel Deloitte als de RvB bevraagd over de observaties in de managementletter. De RvC stelt vast dat het overleg tussen de accountant en de RvB over (opvolging van) de managementletter constructief verloopt en leidt tot gepaste voortgang in verbeterinitiatieven. De RvC stelt bovendien vast dat er met betrekking tot het boekjaar 2021 geen significante tekortkomingen in de interne beheersing zijn geconstateerd door de accountant. De RvC onderschrijft de conclusies van de RvB over de interne risicobeheersings- en controlesystemen zoals verwoord in de ‘In Control Verklaring’ in het bestuursverslag.  
Daarnaast worden ieder halfjaar de toprisico’s van de onderneming (inclusief beheersmaatregelen) besproken.  Naar de mening van de RvC voert de onderneming een afgewogen beleid ten aanzien van risico’s en wordt de RvC hierover adequaat geïnformeerd. Een beschrijving van de voornaamste risico’s is opgenomen in het hoofdstuk Risico’s in het bestuursverslag. Ook is de integrale IT-, Privacy- en Security-risicorapportage besproken over de risicopositie van Alliander op deze onderwerpen en de geïdentificeerde strategische risico’s op deze onderwerpen (inclusief beheersmaatregelen).

Financierbaarheid van de energietransitie op lange termijn

Om de energietransitie te kunnen financieren heeft Alliander een forse kapitaalbehoefte. Dit onderwerp is in 2021 veelvuldig met de RvB besproken. Om de toekomstige financiële uitdagingen als gevolg van de energietransitie structureel op te lossen, wordt parallel aan drie sporen gewerkt: (i) Alliander werkt zelf aan kostenbesparingen, het verhogen van de productiviteit en inzet van innovaties om slimmer te werken, (ii) Alliander is in gesprek gegaan met de aandeelhouders over versterking van de kapitaalspositie en (iii) Alliander en de andere regionale netwerkbedrijven zijn in gesprek met het Rijk over de vraag of en op welke wijze het Rijk een bijdrage kan leveren aan de financieringsuitdaging van de regionale netwerkbedrijven.
De RvC constateert dat in 2021 op alle drie de sporen belangrijke stappen zijn gezet. Het organisatie-brede kostenbesparingsprogramma heeft tot nu toe € 160 miljoen per jaar aan besparing opgeleverd en via dit programma blijft Alliander aan verdere kostenbesparingen werken. Na een proces dat reeds in 2020 is gestart, is Alliander erin geslaagd zijn financiële positie te versterken met € 600 miljoen. 70 van de 76 aandeelhouders, die in totaal 99,5% van het geplaatst aandelenkapitaal vertegenwoordigen, zijn ingegaan op het verzoek van Alliander om geld te investeren in een toekomstbestendig energienet. De succesvolle afronding van dit traject stelt Alliander in staat om het elektriciteitsnet de komende jaren verder uit te breiden. In 2021 is ook intensief met het Rijk gesproken over de forse investeringsopgave van regionale netwerkbedrijven tot 2030 en inmiddels vinden verkennende gesprekken plaats tussen Alliander, Enexis en Stedin, hun aandeelhouders en de Rijksoverheid over de vraag of en hoe het Rijk mede invulling kan geven aan de kapitaalbehoefte van de regionale netwerkbedrijven.

Versterking van de kapitaalstructuur van de netwerkbedrijven en behoud van een A rating zijn cruciaal om de grote investeringsopgave te kunnen realiseren. Voor het vinden van een oplossing voor het financieringsvraagstuk is een combinatie van de voorgenoemde oplossingsrichtingen nodig. Daarom is de RvC zeer verheugd over de kapitaalbijdrage door de aandeelhouders en staat de RvC ook positief tegenover het lopende proces om te bezien hoe het Rijk mede invulling kan geven aan de kapitaalbehoefte van de regionale netwerkbedrijven.   

Cultuur

De RvC wil dat Alliander een topwerkgever is waar mensen willen werken én met plezier blijven werken. Ook hecht de RvC veel waarde aan integriteit en een open, eerlijke cultuur binnen Alliander. De RvB informeert de (Auditcommissie van de) RvC halfjaarlijks over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en de naleving van de gedragscode en over de ontvangen meldingen onder de klokkenluidersregeling en de uitkomsten van de onderzoeken.

Om voeling te houden met wat er leeft en speelt binnen de onderneming en om meer zicht te krijgen op cultuur en gedrag heeft de RvC werkbezoeken afgelegd, onder meer aan onderstation Zeewolde. Ook heeft de RvC in 2021 twee informele lunchbijeenkomsten met young professionals gehouden. Verder vormt het overleg met de OR een belangrijk toetsingselement op het gebied van cultuur. Ook zijn de resultaten van de Centrale Medewerkers Barometer met de RvC besproken. De Barometer geeft de RvC waardevolle inzichten in hoe Alliander scoort op de ambitie om topwerkgever te zijn en waar nog werk aan de winkel is, als het gaat om medewerkerstevredenheid. Daarnaast is de RvC gevoed door de bevindingen van Internal Audit en de externe accountant op het gebied van cultuur en leiderschap. Tenslotte maken gedrag en cultuur onderdeel uit van de jaarlijkse evaluatie van de RvC en de RvB.

Coronavirus

De Rijksoverheid heeft gedurende 2021 verschillende malen coronamaatregelen afgekondigd of herzien. Dit heeft net als in 2020 een grote impact gehad op de organisatie. De RvC is regelmatig geïnformeerd over de effecten hiervan op de medewerkers, de bedrijfsvoering en de financiële resultaten. Als RvC waarderen we het zeer dat de medewerkers in deze moeilijke omstandigheden hun werk professioneel zijn blijven doen en we zien dat Alliander erin slaagt om met hybride werken een juiste balans vinden tussen online en fysiek samenwerken.

Duurzaamheid

Duurzaamheid op sociaal, maatschappelijk, economisch en financieel vlak, de SDG’s en impactmeting maken integraal deel uit van de strategie en de dagelijkse bedrijfsvoering van Alliander en leidt tot lange termijn waardecreatie voor alle stakeholders. De RvC wordt met regelmaat geïnformeerd over duurzaamheidsinitiatieven en -ontwikkelingen. Afgelopen jaar heeft de RvC specifiek stilgestaan bij impactmeten. De RvC vindt het belangrijk dat Alliander transparant laat zien wat de maatschappelijke impact van activiteiten is en deze actief betrekt bij haar beslissingen. De wijze waarop Alliander hier invulling aan geeft blijft niet onopgemerkt. Zo won Alliander net als in 2020 de Management Scope Corporate Impact Award. Daarnaast is het jaarverslag van Alliander over 2020 in de top drie van de Kristalprijs 2021 geëindigd. Verder mag niet onvermeld blijven dat Alliander de hoogste duurzaamheidsrating (ESG-rating) in de netwerksector heeft gekregen van Sustainalytics. Een hoge duurzaamheidsrating is niet alleen een waardering voor het werk dat Alliander op dit terrein verzet, maar is voor potentiële beleggers een steeds belangrijker aspect bij hun beslissing om te beleggen in obligaties van Alliander. De RvC complimenteert de organisatie met deze mooie prestaties en moedigt Alliander aan om de ingezette koers te continueren.

Andere belangrijke onderwerpen

Andere in het oog springende onderwerpen die in 2021 aandacht van de RvC hebben gevraagd waren onder meer:

 • belangrijke gerechtelijke uitspraken waarbij Alliander betrokken is geweest en voor Alliander relevante nieuwe wet- en regelgeving;

 • people development en successieplanning;

 • het kostenbesparingsprogramma;

 • de verlenging van het contract met Deloitte voor de boekjaren 2022 en 2023;

 • de strategie van New Business;

 • de warmtestrategie;

 • de goedkeuring van het vernieuwen van de prospectus van het financieringsprogramma voor Euro Commercial Paper (ECP);

 • de goedkeuring van de uitgifte van een reverse converteerbare hybride obligatielening van € 600 miljoen en de aanwijzing van de RvB als het bevoegde orgaan om te besluiten tot uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van Alliander en om voorkeursrechten te beperken of uit te sluiten bij de uitgifte van gewone aandelen in het kapitaal van Alliander in het kader van de reverse converteerbare hybride obligatielening;

 • de goedkeuring van het businessplan 2022 - 2026;

 • de goedkeuring van het Internal Audit jaarplan 2022.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Naam

Functie

Jaar van eerste benoeming

Jaar van herbenoeming

Aftredend

Annemarie Jorritsma

voorzitter

2016

2020

2024 (niet herbenoembaar *)

Frits Eulderink

lid

2019

n.v.t

2023 (herbenoembaar)

Thessa Menssen

lid

2019

n.v.t.

2023 (herbenoembaar)

Gerard Penning

lid

2021

n.v.t.

2025 (herbenoembaar)

Bert Roetert

lid

2015

2019

2023 (niet herbenoembaar *)

 • * Het uitgangspunt voor de benoemingstermijn is twee termijnen van vier jaar. Verlenging is mogelijk met twee nieuwe termijnen van twee jaar, mits gemotiveerd in het verslag van de RvC.

De samenstelling van de RvC is in 2021 gewijzigd. Op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 januari 2021 is Gerard Penning benoemd als commissaris. Hij is voorgedragen voor benoeming op basis van het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad. Met de benoeming van Gerard Penning is een vacature in de RvC vervuld die was ontstaan als gevolg van het afreden van de Govert Hamers in mei 2020. Bij het zoekproces naar een nieuwe commissaris is nadrukkelijk de voorkeur uitgegaan naar iemand met specifieke kennis en ervaring op onder meer het gebied van Human Resource, cultuur en organisatieontwikkeling.
Gerard Penning heeft als nieuwe commissaris een introductieprogramma doorlopen. Daarbij is onder andere aandacht besteed aan de algemene strategie, de gereguleerde context, de financiële rapportage en de organisatiestructuur. Onderdeel van het programma was ook een bezoek aan de Technische Bedrijfsschool in Duiven.

Werkwijze, vergaderfrequentie en aanwezigheid 

In 2021 zijn zeven vergaderingen van de RvC gehouden, vijf reguliere en twee extra vergaderingen. De vergaderingen vonden deels digitaal en deels fysiek plaats, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt ook voor de commissievergaderingen. De RvC vergadert het eerste deel van iedere reguliere vergadering in besloten kring. De uitkomsten van het besloten overleg worden vervolgens in het plenaire deel van de vergadering gedeeld met de RvB. Overige deelnemers aan de RvC-vergaderingen zijn de leden van de RvB en op uitnodiging de externe accountant en managementleden. Daar waar een commissaris niet in de gelegenheid was om een vergadering bij te wonen, heeft de betreffende commissaris vooraf zijn of haar inbreng gegeven. Buiten de vergaderingen informeerde de RvB de RvC schriftelijk over relevante onderwerpen. Sander Oosterloo en Miranda de Bliek hebben in 2021 als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de RvC gefungeerd. De agenda’s van de vergaderingen van de RvC zijn voorbereid door de secretaris, in afstemming met de voorzitters van de RvB en RvC.

De RvC kent twee commissies: de Auditcommissie en de (gecombineerde) Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie. De Auditcommissie heeft in 2021 zesmaal vergaderd en de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie heeft drie vergaderingen gehouden. Onderstaand een overzicht van de aanwezigheid van de individuele commissarissen.  

Naam

Raad van Commissarissen
vergaderingen (7)

Auditcommissie vergaderingen (6)

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie vergaderingen (2)

Annemarie Jorritsma

86% (6/7), Voorzitter

 

100% (3/3)

Frits Eulderink

100% (7/7)

100% (6/6)

 

Thessa Menssen

86% (6/7)

83% (5/6), Voorzitter

 

Gerard Penning

71% (5/7)

83% (5/6)

 

Bert Roetert

86% (6/7)

 

100% (3/3), Voorzitter

Commissie van de Raad van Commissarissen

De Auditcommissie en de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie bereiden ieder binnen hun eigen taakgebied de besluitvorming van de RvC voor en adviseren de RvC. In de vergaderingen van de commissies vindt verdieping van de onderwerpen plaats. In beginsel vergaderen de commissies voorafgaand aan een reguliere vergadering van de RvC. In de RvC-vergadering geven de commissievoorzitters een mondelinge terugkoppeling van de belangrijkste overwegingen en bevindingen, zodat zorgvuldige besluitvorming mogelijk is. Besluitvorming vindt plaats in de voltallige RvC-vergadering. De (concept)notulen van de commissievergaderingen worden aan alle commissarissen ter beschikking gesteld.

Auditcommissie

De Auditcommissie bestaat uit Thessa Menssen (voorzitter), Frits Eulderink en Gerard Penning (vanaf 20 januari 2021). Naast de leden van de Auditcommissie worden de vergaderingen standaard bijgewoond door de CFO, de directeur Corporate Control, de manager Internal Audit en externe accountant: bij één vergadering was ook de COO aanwezig. Tijdens enkele vergaderingen zijn ook andere leden van het Finance-team aanwezig geweest om vanuit hun expertise een nadere toelichting te geven op diverse onderwerpen, zoals treasury en fiscaliteit. Ook besprak Alliander’s CISO onder meer de privacy- en securityrisico’s. Gedurende het jaar besprak de voorzitter van de Auditcommissie bilateraal actuele kwesties met de CFO. De Auditcommissie heeft eenmaal in beslotenheid met de externe accountant gesproken. Dit was een constructief en open gesprek en de Auditcommissie is van mening dat de relatie met de externe accountant naar tevredenheid verloopt. Ook heeft de voorzitter van de Auditcommissie, buiten aanwezigheid van het bestuur, overleg gevoerd met de manager Internal Audit.
Naast de reguliere onderwerpen is er in de Auditcommissie specifiek aandacht besteed aan onder meer de langetermijnfinanciering, maatstafregulering en de benchmarkpositie, een SAP data-incident, de vroegtijdige beëindiging van twee cross border leasecontracten, projectbeheersing en IT-, privacy- en security-risico’s. Daarnaast heeft de Auditcommissie positief aan de RvC geadviseerd over het vernieuwen van de prospectus van het financieringsprogramma voor ECP. Ook is de verlenging van de opdracht van de externe accountant besproken. Voorafgaand hieraan heeft een evaluatie plaatsgevonden met input van de Auditcommissie, RvB en (direct) betrokken management en medewerkers. De Auditcommissie heeft de RvC positief geadviseerd over de verlenging van het contract met Deloitte voor de controle van de boekjaren 2022 en 2023.

Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie

De Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie wordt gevormd door Bert Roetert (voorzitter) en Annemarie Jorritsma (lid). De vergaderingen vonden plaats in het bijzijn van de voorzitter van de RvB en de directeur HRM. Begin 2021 is de werving en selectie van een nieuwe commissaris afgerond. De commissie deed een voorstel voor een profiel en formuleerde de selectiecriteria. Dit mondde uit in selectiegesprekken, hetgeen resulteerde in de benoeming van Gerard Penning per 20 januari, op voordracht van de RvC, door de AvA. Verder heeft de commissie voorbereidende werkzaamheden verricht voor het Remuneratierapport en het jaarlijkse remuneratieoverleg met de Commissie van Aandeelhouders. Voor het remuneratiebeleid wordt verwezen naar het Remuneratierapport van dit jaarverslag. Tenslotte heeft de commissie de jaarlijkse functioneringsgesprekken met de RvB-leden gevoerd.

Onafhankelijkheid van commissarissen  

De statuten en het reglement van de RvC bevatten bepalingen over de onafhankelijkheid van commissarissen. De RvC is zo samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de RvB en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Alle commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van best practice bepalingen 2.1.7. 2.1.8 en 2.1.9 van de Nederlandse Corporate Governance Code. Alle commissarissen zijn ook onafhankelijk in de zin van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Dit houdt in dat geen van hen (directe of indirecte) binding heeft met een producent, leverancier of handelaar van elektriciteit of gas.
Nevenfuncties van de leden van de RvC worden vooraf gemeld aan de RvC en vermeld in het jaarverslag. Geen van de RvC-leden heeft een nevenfunctie die conflicterend is met het commissariaat bij Alliander. Daarnaast overschrijdt geen van de commissarissen het maximumaantal toezichthoudende functies bij Nederlandse beursvennootschappen of andere grote N.V.’s, B.V.’s en stichtingen. Het aantal en de aard van de nevenfuncties van iedere commissaris zijn zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd. De nevenfuncties van de RvC-leden zijn gedurende het boekjaar eenmaal besproken.
In 2021 hebben er geen materiële transacties plaatsgevonden waarbij potentiële tegenstrijdige belangen van commissarissen aan de orde zijn geweest.

Diversiteit

De RvC ondersteunt het standpunt dat diversiteit bijdraagt aan een objectieve en gedegen besluitvorming. Diversiteit heeft naast deskundigheid, competenties en achtergrond ook betrekking op aspecten zoals geslacht en leeftijd. De RvC hanteert een diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de RvB en de RvC met de volgende accenten:

 • een gebalanceerde man/vrouw-verhouding in de RvB en de RvC met een streefpercentage van
  minimaal 30% vrouwen en minimaal 30% mannen;

 • een complementaire samenstelling voor wat betreft ervaring en professionele achtergrond;

 • een evenwichtige leeftijdsopbouw.

De samenstelling van de RvB vertegenwoordigt een goede balans in termen van diversiteit van kennis, achtergrond en ervaring en leeftijd. De RvB bestaat uit drie mannen en één vrouw. Het percentage vrouw in de RvB komt daarbij op 25% en daarmee wordt het streefpercentage voor een gebalanceerde man/vrouw-verhouding niet behaald. De samenstelling van de RvC sluit aan bij de vastgestelde profielschets en de RvC is van mening dat hij voldoende divers is samengesteld, zowel qua deskundigheid en ervaring als qua leeftijdsopbouw en man/vrouw-verhouding (de RvC bestond in 2021 uit drie mannen en twee vrouwen). Het uitgangspunt is dat bij de vervulling van toekomstige vacatures in de RvB en de RvC waar mogelijk verder invulling zal worden gegeven aan het diversiteitsbeleid. Ten slotte wordt de diversiteit in samenstelling meegenomen in de jaarlijkse evaluatie van de RvB en de RvC.

Zelfevaluatie

In 2021 heeft de RvC zijn zelfevaluatie, net als in 2018, extern laten begeleiden. In dat kader is gesproken met alle RvC-leden, met alle RvB-leden en met de secretaris en de plaatsvervangend secretaris. Op 30 november is het rapport van de externe evaluator besproken in de voltallige RvC, is gezamenlijk gereflecteerd op de belangrijkste aandachtspunten en zijn afspraken voor vervolgstappen bepaald.

In de afgelopen twee jaar is een nieuwe topstructuur gecreëerd en is een geheel vernieuwde RvB benoemd. Ook is de samenstelling van de RvC in deze periode aanzienlijk gewijzigd en zijn drie van de vijf RvC-leden nieuw benoemd. Deze wijzigingen aan beide kanten van de bestuurstafel hebben een zeer positief effect op de onderlinge dynamiek gehad. Alle geïnterviewden spreken over constructieve, respectvolle en open verhoudingen binnen en tussen de RvC en de RvB. Dit heeft geleid tot een betere agendasetting, een hogere kwaliteit van de dialoog en tot het in openheid delen van bestuurlijke dilemma’s. Hierdoor kan de RvC haar diverse rollen van toezichthouder, werkgever en klankbord effectief en rol zuiver invullen en is sprake van een goed functionerende RvC.

Alliander staat voor majeure uitdagingen om haar belangrijke rol in de energietransitie tot volle maatschappelijke tevredenheid in te vullen. Het complexe stakeholderveld en de omvang van de vereiste transformatie vragen om een optimaal functionerende en waakzame governance. Tijdens de zelfevaluatie is een aantal aandachtspunten benoemd dat hopelijk kan bijdragen om de effectiviteit van de RvC nog verder te verhogen. Deze aandachtspunten betreffen het meer meetbaar en inzichtelijk maken van een beperkte set prestatiedoelen, het denken in scenario’s met betrekking tot de realisatie van lange termijn waardecreatie, het verdiepen van het evaluatieproces van de RvB, een betere doorkijk op talent in de organisatie, de samenstelling van de RvC-commissies en de scherpte van de vraagstelling vanuit de RvC. De in de evaluatie genoemde aandachtspunten zullen worden omgezet naar concrete vervolgacties, die de komende tijd door de RvC en de RvB worden opgepakt.  

Naar aanleiding van de verbeterpunten uit de vorige evaluatie zijn er in 2021 twee informele lunchbijeenkomsten gehouden met young professionals. De RvC vindt deze gesprekken van grote waarde en wil deze in 2022 graag continueren en uitbreiden qua doelgroep.

Contacten met de Ondernemingsraad

De RvC hecht aan een goede relatie met de Ondernemingsraad (OR). Het contact geeft gevoel bij wat er speelt binnen de organisatie. Gedurende 2021 hebben individuele leden van de RvC een tweetal overlegvergaderingen met de OR bijgewoond. De RvC-leden die zijn benoemd op basis van het versterkte aanbevelingsrecht van de OR hebben op regelmatige basis contact met de OR. De RvC had wederom zijn jaarlijkse bijeenkomst met alle OR-leden. De bijeenkomst stond dit jaar in het teken van de transformatie van Alliander naar een wendbare, slagvaardige en kostenefficiënte organisatie. De RvC vindt het goed om te horen dat de beweging die is ingezet leidt tot betere samenwerking, kostenbesparing en het slimmer en efficiënter inrichten van het werk. In het licht van de opgave waar Alliander voor staat is dit echt cruciaal. De RvC beschouwt het overleg met de OR als open, constructief en waardevol. Eind 2021 hebben er bij Alliander verkiezingen plaatsgevonden van de medezeggenschap. Via deze weg danken wij de vertrekkende OR-leden voor hun inzet en kijken uit naar een kennismaking met de nieuwe OR-leden.

Contacten met de aandeelhouders

Het belangrijkste contactmoment is elk jaar de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA), waarin de RvC verantwoording aflegt over het gehouden toezicht. Dit is het moment bij uitstek om formeel en informeel van gedachten te wisselen. De voltallige RvC woonde de jaarlijkse AvA van 7 april 2021 bij.  De verdere contacten met de aandeelhouders lopen hoofdzakelijk via de RvB. De RvB voert regelmatig informeel overleg met de grootaandeelhouders, waarbij 2021 in belangrijke mate in het teken stond van versterking van de kapitaalstructuur van Alliander via uitgifte van een reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening ter grootte van € 600 miljoen. Andere onderwerpen van gesprek waren onder meer de ontwikkelingen in het energiesysteem, de nieuwe methodebesluiten elektriciteit en gas voor de reguleringsperiode 2022 - 2026, de visie ‘Meer werk maken’ en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. De RvC is daarover steeds op de hoogte gesteld. Daarnaast is overleg gevoerd met de Commissie van Aandeelhouders over de uitvoering van het beloningsbeleid van de RvB.
De aandeelhouders zijn een belangrijke stakeholder voor Alliander, en de RvC hecht dan ook aan een goede relatie. De RvC is positief gestemd over de constructieve samenwerking met de aandeelhouders in het afgelopen jaar.

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 is door de RvB opgesteld en door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en voorzien van een goedkeurende controleverklaring. Deze verklaring is opgenomen in dit jaarverslag onder Overige gegevens.  Zowel de jaarrekening als de bevindingen van de externe accountant naar aanleiding van de controle van de jaarrekening zijn - na kennisneming van het positieve advies van de Auditcommissie - besproken tijdens een vergadering van de RvC en de RvB in aanwezigheid van de externe accountant. De commissarissen hebben de jaarrekening conform de in artikel 2:101 lid 2 Burgerlijk Wetboek opgenomen verplichting ondertekend.  De RvC legt de jaarrekening 2021 ter vaststelling voor aan de AvA, tezamen met het dividendenvoorstel over het boekjaar 2021. Verder wordt aan de AvA voorgesteld kwijting (décharge) te verlenen aan de leden van de RvB voor het door hen gevoerde bestuur en aan de leden van de RvC voor het door hen uitgeoefende toezicht op het gevoerde bestuur in het verslagjaar 2021.

Woord van dank

De RvC bedankt medewerkers, management, OR en RvB voor hun betrokkenheid, professionaliteit en inzet en spreekt zijn waardering uit voor de behaalde resultaten. Ook maken we van de gelegenheid gebruik om de aandeelhouders en andere stakeholders te bedanken voor hun steun en vertrouwen in Alliander.

Raad van Commissarissen, 21 februari 2022

Annemarie Jorritsma (voorzitter)
Frits Eulderink
Gerard Penning
Thessa Menssen
Bert Roetert