Aantrekkelijke werkgever

Gezond en duurzaam inzetbaar

Alliander vindt het belangrijk dat medewerkers nu en in de toekomst fit, gemotiveerd en vakkundig kunnen blijven werken. Jaarlijks bespreken leidinggevenden met individuele medewerkers de prestaties en ontwikkeling. De resultaten en afspraken worden door medewerker en leidinggevende in het HR-systeem vastgelegd. Naast gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers helpt Alliander om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren met een speciaal budget en een vitaliteitsprogramma. Door hierin te investeren blijven onze medewerkers vitaal en inzetbaar op het werk van de toekomst.  

We wegen af of onze medewerkers beschikken over de kennis en competenties die nu en op de lange termijn nodig zijn. We werken aan een cultuur waarin het normaal is dat je voortdurend blijft investeren in jezelf, ongeacht leeftijd, werkervaring of opleidingsniveau. Daarvoor maakt elke medewerker zijn eigen afwegingen. Verder verbeteren we duurzame inzetbaarheid door onder andere het aanbieden van scholing, stages en andere leerervaringen maar ook door medewerker en leidinggevende met elkaar in gesprek te laten gaan over toekomstbestendig werk. 

Verzuim

In 2021 kwam het verzuim van medewerkers uit op 4,6% (2020: 3,9%). Het Nederlandse gemiddelde in onze sector stond na het derde kwartaal van 2021 op 5,1% (cijfer over heel 2021 nog niet bekend). Sinds het begin van het jaar liep het langdurig verzuim als gevolg van psychische effecten verder op. De belangrijkste oorzaken voor langdurig verzuim betreffen: psychische klachten 45%, klachten van bewegingsapparaat 16%, overige fysieke klachten waaronder rug, hart- en vaatziekten 30% en coronagerelateerd 9%.
Door de coronamaatregelen ervaren collega’s een grotere (maatschappelijke) onzekerheid en worden sociale steun en contacten door het vele thuiswerken gemist. Samen met onze arbodienst hebben we plannen gemaakt om dit te verbeteren waarvan de dialoog met medewerkers over werkdruk een belangrijk onderdeel is. We hebben daarbij ook naar best practices binnen Alliander gekeken. We blijven de komende jaren intensief investeren in het versterken van inzetbaarheid.

Verzuim

Voor verzuim en verzuimvraagstukken wordt Alliander ondersteund door een externe Arbodienst. Medewerkers kunnen, ook preventief, desgewenst zelf een afspraak maken. De Arbodienst is het primaire aanspreekpunt voor een leidinggevende voor vragen en advies over de begeleiding van medewerkers bij ziekte, verzuim en re-integratie. Op 31 december zijn over 2021 8 WGA-uitkeringen toegekend.

Tevredenheid medewerkers

In 2021 zijn we overgestapt naar een nieuwe methodiek voor het meten van tevredenheid van medewerkers. Dit doen we met de Centrale Medewerkers Barometer voor interne en externe medewerkers. Alliander scoort hoog op de thema’s betrokkenheid​, werkgeverschap​, vitaliteit​, duurzame inzetbaarheid​ en sociale veiligheid. Collega's zijn tevreden over het werk en over Alliander als werkgever, ze hebben plezier in het werk, ze vinden het werk zinvol en zijn trots op hun werk. ​Als verbeterpunten noemen ze de werkdruk, de wendbaarheid van de organisatie en onze uitleg over keuzes aan stakeholders. Ook lijkt er ruimte om kostenbewust werken te verbeteren​. De verschillende organisatieonderdelen en teams hebben inzicht in de belangrijkste verbeterpunten en gaan hierover met elkaar in gesprek. 

Opleiding en ontwikkeling

Alliander zet in op een slagvaardige, wendbare en kostenefficiënte organisatie waarin iedere medewerker vanuit vakmanschap werkt aan de strategische doelen van Alliander. In 2021 investeerde Alliander 2,8% van de salariskosten in de opleiding van medewerkers (2020: 2,4%). We bieden diverse opleidingen en ontwikkelmogelijkheden aan waarmee teams beter in staat zijn te presteren en te leren. Daarnaast zijn benodigde vakkennis en -vaardigheden beschikbaar wanneer dat nodig is. En er wordt breed gekeken naar de ontwikkeling van talent, zowel professioneel als persoonlijk. Deze leer- en ontwikkelmogelijkheden worden via teamcoaches, opleidings- en ontwikkelprogramma’s aangeboden, maar zijn ook onderdeel van talentmanagement en traineeprogramma’s.

Cao Netwerkbedrijven

In juli hebben cao-partijen een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de Netwerkbedrijven. Deze cao heeft een looptijd van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2022. Medewerkers die op 1 september fulltime in dienst waren, ontvingen in september een eenmalige uitkering van € 350 bruto. Per 1 april 2022 worden de salarissen verhoogd met 2%. Het Sectoraal Sociaal Plan en de Vitaliteitsregeling voor medewerkers vanaf 62 jaar om voorafgaand aan hun pensioen minder te gaan werken met behoud van hun pensioenopbouw, zijn ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2021. Tot slot zijn cao-afspraken gemaakt om onder meer te onderzoeken welke maatregelen uit het onderzoeksrapport naar de belasting en belastbaarheid van medewerkers in de wacht- en storingsdienst overgenomen kunnen worden om de duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Loopbaancentrum

Het loopbaancentrum is er voor alle medewerkers van Alliander die zich oriënteren op een volgende stap omdat hun werk (mogelijk) verandert of omdat hun werk verdwijnt. Er werden in 2021 84 collega’s boventallig (2020: 59) en er maakten in totaal 330 (2020: 348) mensen gebruik van ons loopbaancentrum. 91 medewerkers werden dit jaar begeleid naar een andere baan of een passend alternatief (2020: 79). Loopbaanadviseurs begeleiden medewerkers zo veel mogelijk in het ontdekken van hun talenten en helpen hen de juiste plek te vinden binnen of buiten Alliander. We vinden dat iedereen het waard is om in te investeren en doen dat door het aanbieden van onder andere stages, detacheringen en opleidingen. We voeren gesprekken met medewerkers over doorontwikkeling in de functie dan wel daarbuiten. Door tijdig in onze medewerkers te investeren trachten we boventalligheid zo veel mogelijk te voorkomen.

Alliander Foundation

De Stichting Alliander Foundation stimuleert medewerkers van Alliander vrijwilligerswerk te doen en ondersteunt hen daarbij. Alliander is er trots op dat de Foundation medewerkers ondersteunt die vrijwilligerswerk willen doen. De medewerkers ervaren ook voordelen zoals een verbreding van de eigen horizon. Bij de vrijwilligersactiviteiten ligt de nadruk op het zelfstandig organiseren en op het betrekken van andere collega’s bij het initiatief. In totaal is er in 2021 ruim € 123.000 besteed aan projecten en activiteiten van de Alliander Foundation.

Medewerkers kunnen ondersteuning aanvragen voor hun eigen vrijwilligerswerk of een teamactiviteit (laten) organiseren die ten goede komt aan de maatschappij. Om geld in te zamelen voor goede doelen kunnen medewerkers gebruikmaken van het Actiebudget, een bedrag van maximaal € 500 waarmee ze een actie kunnen opzetten. In het begin van 2021 konden door de coronamaatregelen weer veel activiteiten niet doorgaan. De Foundation heeft daarom alternatieven bedacht, zoals een actie waarbij medewerkers Valentijnskaarten stuurden naar ouderen. Ook werden online activiteiten georganiseerd, zoals taalles aan vluchtelingen. 

Gedurende het jaar ondernamen collega’s diverse sociale activiteiten. Zo werden er een ‘social cleanup’ georganiseerd, waarbij medewerkers samen met ouderen afval gingen opruimen in de stad. Daarnaast is een tuin bij een verzorgingshuis opgeknapt en hebben gezinnen met zieke kinderen genoten van een Opkikkerdag.

In 2021 is de opzet van de Foundation herijkt om weer beter aan te laten sluiten bij de huidige tijdsgeest. Maatregelen zijn bedacht om de drempel tot deelname verder te verlagen. 

Interne salarisverhouding

Er is wereldwijd een maatschappelijke discussie gaande over de transparantie rond salarisverhoudingen in organisaties. Alliander wil hier open over rapporteren. Het salaris van de CEO en medewerkers valt onder de afspraken van de Cao Netwerkbedrijven. Het totale inkomen van de CEO bedraagt bij ons 3,7 maal de mediaan van de salarissen van alle medewerkers van Alliander in Nederland (2020: 3,6). Op het gebied van arbeidsvoorwaarden deden we een 'gelijk werk-gelijk loon'-analyse. De aanbevelingen uit dat onderzoek zijn bijvoorbeeld een analyse van de belangrijkste veroorzakers op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Op deze manier proberen we het geconstateerde verschil in gelijk werk-gelijke beloning van 4,6% terug te brengen naar 0%.

In beweging

2021 was een bewogen jaar voor veel Alliander medewerkers. Nog steeds had corona veel invloed op de manier van samenwerken. De ondernemingsraad heeft de ontwikkelingen gevolgd en was betrokken bij het hybride werken. Een uitdaging waarin medewerkers nog altijd hun flexibiliteit toonden en meebewogen bij wat de omstandigheden vroegen.   

Het is de opdracht van Alliander om invulling te geven aan de exponentiele groei van ons werkpakket. Met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur is beoogd om vanaf 2021 wendbaarder, kostenefficiënter en slagvaardiger te opereren. De ondernemingsraad heeft in de overlegvergadering periodiek gesproken over de stand van zaken van de 1Alliander-beweging.

Op allerlei plekken in het bedrijf werden initiatieven ontplooid om te versnellen. Er is ook verder gekeken dan alleen verandering in de organisatiestructuur. Bijvoorbeeld naar sturing middels OGSM, andere manieren van werken, versimpeling van processen, digitalisering en coördinatie van initiatieven in een kwartaalritmiek. Het bieden van ruimte aan alle medewerkers om inbreng te kunnen hebben in deze ontwikkelingen is volgens de ondernemingsraad randvoorwaardelijk voor het ontstaan van een gedragen beweging.

Het volgen van deze ontwikkelingen was een van de belangrijkste activiteiten van de ondernemingsraad in het afgelopen jaar. Naast de maandelijkse contactmomenten met de bestuurder kon de ondernemingsraad zijn beeld verrijken met de inzichten uit de onderdeelcommissies. Bovendien pakte de ondernemingsraad haar rol in focusgebieden als cultuur en leiderschap, veiligheid en people development.

Ondanks de relevantie van onze maatschappelijk opdracht brengt de snelheid van de ontwikkelingen onzekerheid voor onze medewerkers met zich mee. Er wordt enorm veel van medewerkers gevraagd, met soms hoge werkdruk tot gevolg. Het terugvallen op bestaande ervaring en expertise lijkt minder vanzelfsprekend. Biedt de organisatie voldoende mogelijkheden om ons potentieel te benutten? Is er voldoende perspectief voor medewerkers om te groeien met competenties zodat deze aansluiten bij de opdracht van vandaag en de toekomst?

De ondernemingsraad heeft in 2021 ingestemd met een vernieuwde methodiek voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek. De eerste resultaten geven een overwegend positief beeld, met veel betrokken en trotse medewerkers. Maar er komen ook aandachtspunten naar voren. De werkdruk wordt bijvoorbeeld op diverse plekken als hoog ervaren. De nieuwe methode en gesprekken dragen bij om onze persoonlijke en teambalans te bewaken. 

Het arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid wordt besproken in de vaste commissies V&M en HR (Gezondsheids- en Welzijnsdeel) van de ondernemingsraad. Besluitvorming over voorstellen van het ondernemingsbestuur met instemmingsrecht en advisering vinden plaats in de reguliere ondernemingsraad. Wat betreft de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) heeft de ondernemingsraad dat gedelegeerd aan organisatieonderdelen. De gehele RI&E wordt wel door de ondernemingsraad behandeld via de vaste commissie V&M.  

We werken onverminderd hard aan een betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar net. De afspraken uit het klimaatakkoord zijn ambitieus. We spelen een wezenlijke rol in de energietransitie. Daarvoor hebben we de kennis, ervaring en talenten van al onze medewerkers keihard nodig. Onze maatschappelijke taak kunnen we het best verwezenlijken als we streven naar voldoening, trots en plezier in ons werk. De ondernemingsraad hoopt in het komende jaar de goede samenwerking met de bestuurder voort te zetten en samen oog te houden voor de gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers.

Johannes Elmarasy, Voorzitter Ondernemingsraad 2021