Bijdrage aan mondiale doelen

Alliander draagt met zijn activiteiten bij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), die in 2015 door de lidstaten van de Verenigde Naties zijn aangenomen. Het zijn zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen, die een eind moeten maken aan armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering in 2030. Ook Nederland heeft zich eraan verbonden. Overheid, politiek en bedrijfsleven werken aan concretisering van hun bijdrage. 

Onze bijdrage aan de SDG’s: samenloop met strategie en impact

Het resultaat van de SDG-analyse is vastgelegd in onze connectiviteitstabel. In deze tabel wordt de samenhang tussen ons proces van waardecreatie, de materiële thema’s, prestaties en de SDG’s duidelijk.

Energietransitie en betaalbaarheid: een noodzakelijke combinatie

Wij staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Hiermee raakt onze missie de kern van SDG 7: het zeker stellen van toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame energie voor iedereen. De voortgang op deze meervoudige doelstelling meten en beoordelen we aan de hand van verschillende indicatoren zoals in onderstaand overzicht opgenomen. In 2021 zijn we gestart met de ontwikkeling van een index waarin de prestatie op betaalbaarheid en duurzaamheid gecombineerd worden. Als maat voor duurzame energie wordt als uitgangspunt de doelstelling gebruikt uit het klimaatakkoord om 55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 te realiseren. Deze doelstelling vertalen we naar een streefgetal voor de CO2-reductie in de relatie tot de aansluitingen op het net van Liander.

Voor betaalbaarheid kijken we naar de netwerkkosten. De prijs van energie en de kosten van de energietransitie komen uiteindelijk voor een belangrijk deel bij gebruikers en daarmee onze klanten terecht. De investeringen die noodzakelijk zijn om onze netwerken robuust te maken en geschikt voor de het sterk veranderend energiesysteem dienen in de pas te blijven met de maatschappelijke kosten en inflatieontwikkeling en tegelijkertijd voldoende te zijn om op tijd te voldoen aan de veranderende eisen. Deze opgave en de mate waarin we deze in weten te vullen hebben we nader geanalyseerd in relatie tot SDG 7. Als maat voor betaalbaarheid beschouwen we de investeringskosten voor uitbreiding van het elektriciteitsnet, afgezet tegen het gemiddeld, gestandaardiseerd, inkomen van een huishouden in het verzorgingsgebied van Liander. Achterliggende gedachte is dat de investeringskosten gelijke tred moeten houden met de economische groei om een betaalbare energievoorziening te garanderen. We willen inzicht geven in de effectiviteit van de investeringen en nieuwe, slimme aansluit- en transportvormen stimuleren, zodat we allemaal wél meer duurzame energie kunnen gebruiken, en de kosten voor het transport daarvan betaalbaar blijven. We zien dat de investeringen in onze netwerken sterker toenemen dan de groei in de huishoudelijke inkomens. Dit kan een negatief effect hebben op de betaalbaarheid van het transport van energie. Aan de andere kant zien we dat de investeringen minder toenemen dan gerealiseerde CO2-besparing. Per saldo wordt per geïnvesteerde euro in het energienet steeds meer CO2 bespaard.

Onze bijdrage aan de SDG’s

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie

 

Als energienetbeheerder spelen we een essentiële rol in het waarborgen van veilige, betaalbare en constante beschikbaarheid van - duurzame - energie. SDG 7 valt grotendeels samen met onze missie en strategie. Wij zien kansen en uitdagingen voor de ordening van de warmtemarkt en energieopslag, flexibiliteitsmarkten, het slim kunnen en mogen aansluiten, systeemintegratie en het voorkomen van netproblemen. Met onze ketenpartners willen wij een bijdrage blijven leveren aan verduurzaming van de energievoorziening tegen lage kosten.

 

Subdoelen

Wij dragen bij aan SDG: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5. Doel 7.1, het zorgen voor universele toegang tot betaalbare, betrouwbare energie en doel 7.2, het aandeel van hernieuwbare energie te vergroten, hebben onze prioriteit. Daarom hebben wij aan deze twee doelen indicatoren gekoppeld om de voortgang te monitoren.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 7 komt tot uitdrukking in de investeringen die wij doen om het aandeel getransporteerde hernieuwbare energie via onze netwerken te vergroten waarbij wij de maatschappelijke kosten voor energie in de toekomst ook zo laag mogelijk willen houden.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2021

Uitvalduur: 20,9 minuten (2020: 23,2 minuten).
Aantal kabelnummers met meer dan vijf storingen: 22.
Afspraken met gemeenten over hoe wij hen de komende jaren kunnen begeleiden om de energietransitie vorm te geven.
Aantal aansluitingen duurzame opwek met 25% toegenomen naar 618.000.
Onze impact op SDG 7 hebben wij nader in beeld gebracht; deze wordt elders in deze paragraaf toegelicht.

Ons netwerk

Bijdrage op de lange termijn

Jaarlijks alle nieuwe decentrale opwek in onze regio's aansluiten.
In 2022 met 100% van onze gemeenten en corporaties afspraken gemaakt over de warmtetransitie.
Streven naar een hoge leveringsbetrouwbaarheid.
Investeringen in flexoplossingen die netinvesteringen voorkomen.

Ons netwerk

Acties en beleid

Streven naar zo laag mogelijke kosten voor de klant en een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten.
Faciliteren van de energietransitie door bijvoorbeeld het aanbieden van open en duurzame warmtenetten Innovaties die net-investeringen voorkomen.
Sturen op toename van energie-efficiëntie in eigen bedrijfsvoering.
Inzicht bieden in energieverbruik met Smart meter en opties voor applicaties op meter.
Deelnemen aan internationale initiatieven gericht op kennisdelen en technologieontwikkeling en toepassing.

Ons netwerk

   

SDG 8: Waardig werk en economische groei

 

We werken voortdurend aan een veilige en eerlijke werkomgeving voor al onze medewerkers en aan een inclusieve bedrijfscultuur.

 

Subdoelen

Wij dragen bij aan SDG 8.8, het beschermen van arbeidsrechten en bevorderen van veilige werkomstandigheden. In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid sturen wij op goede arbeidsomstandigheden en het naleven van internationale conventies. Wie voor ons werkt, voldoet aan dezelfde veiligheidsnormen die wij in eigen huis stellen. SDG 8.5, de volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen. Inclusief jonge mensen en personen met een handicap op basis van een gelijk loon voor werk van gelijke waarde.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 8 komt tot uitdrukking door de positieve bijdrage aan het welzijn van medewerkers en arbeid in Nederland.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2021

Aantal leerplekken voor mensen die vallen onder de Participatiewet: 77 (62 fte) (voor wat betreft doelgroepregister).
Percentage vrouwen in leidinggevende posities: 28%.

Een aantrekkelijke werkgever

Bijdrage op de lange termijn

Duurzaam werk bieden aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, die voldoen aan de Participatiewet.
Werkervaring, stages en andere leerervaringen bieden voor een brede doelgroep.
In 2024 voldoen aan de Quotumwet.
In 2024 is 33% van onze leidende posities door een vrouw ingevuld. 
Verzuim lager dan 4,3%.

Een aantrekkelijke werkgever

Acties en beleid

Blijvend ontwikkelen en opleiden van al onze medewerkers.
Hoog niveau veiligheidsladder.
Arbeidsparticipatie via Step2Work.
Medewerkers bewust maken en ondersteunen met gezondheidsbevordering bijvoorbeeld met Alliander fit.
Diversiteit en inclusie: stimuleren van het aantrekken van vrouwen in leidinggevende posities, niet-westerse allochtonen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een aantrekkelijke werkgever

Een veilige werk en dataomgeving

   

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

 

Nederland beschikt over een van de meest betrouwbare en efficiënte energie-infrastructuren van de wereld. Dagelijks zijn wij bezig zijn om onze netten geschikt te maken voor de eisen die de energietransitie stelt. Wij faciliteren klantkeuzes, maken maximaal gebruik van digitale mogelijkheden, werken aan open netwerken en doen ons werk efficiënt. De snelheid van de energietransitie leidt tot nieuwe uitdagingen waarbij toepassing van innovaties en investeringen in ons netwerk onontbeerlijk zijn. Wij ondersteunen onze klanten in de bebouwde omgeving met de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem.

 

Subdoelen

Wij dragen bij aan SDG 9.1, het ontwikkelen van kwalitatieve, betrouwbare, duurzame en veerkrachtige infrastructuur, met inbegrip van regionale en grensoverschrijdende infrastructuur, ter ondersteuning van de economische ontwikkeling en het menselijk welzijn, met de klemtoon op een betaalbare en billijke toegang voor iedereen.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 9 komt tot uitdrukking door het realiseren van een toekomstbestendige energie infrastructuur en toepassing van innovatieve technieken waaronder waterstofprojecten.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2021

Planontwikkeling voor nieuwe huisvesting van onze activiteiten in Amsterdam. We werken aan een ambitieuze opgave voor inpassing op een fysiek lastige locatie.
Dynamisch terugleveren bij situaties met te hoge netspanning.
Pilots met groene waterstof door toepassing van elektriciteit uit wind en zon opwekking.
Onderzoek naar en aanleg van netwerken waarbij reservecapaciteit wordt benut.
Introductie van een buurtanalyse app om gemeenten te ondersteunen bij opstellen van Transitievisie Warmte.

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

Bijdrage op de lange termijn

Investeringen in lokale en regionale energienetwerken die verschuivingen in vraag- en aanbodpatronen ondersteunen.
Nieuwe energiedragers faciliteren en innovatieve technieken integreren.

Ons netwerk

Acties en beleid

In een veranderend energielandschap, werken aan een toekomstbestendig en open netwerk met plaats voor meerdere energie-aanbieders.
Overleggen met provincies, gemeenten en andere klanten. Hen helpen bij hun energievraagstukken en ontwikkelen complexe energie-infrastructuren. Onder meer door bij te dragen aan duurzame gebiedsontwikkeling via netvisies.
Ambitieuze huisvesting ondersteunen door transitiegebouwen aan te sluiten en onze eigen huisvesting te verduurzamen.
Met partners en stakeholders investeren in een waterstofprogramma en pilots doen naar mogelijke toepassingen.
Deelnemen aan Groene Allianties en werken met lokale bedrijven, overheden, onderwijs- en onderzoekinstituten aan verduurzaming van bijvoorbeeld bedrijventerreinen.
Vanuit ons innovatieprogramma zo snel mogelijk die innovaties en slimme oplossingen realiseren én gaan toepassen die het werk aan en de kosten van de netten verminderen.
Aan alternatieve gebruikstoepassingen van onze gasnetten werken. Digitalisering helpt hierbij.

Ons netwerk

Verduurzaming van de energievoorziening 

   

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

 

In Nederland hebben gemeenten een belangrijke rol bij de overgang naar een duurzame energievoorziening. De afspraken in de Regionale Energiestrategieën (RES) en de uitwerking van het Klimaatakkoord in combinatie met maatschappelijke initiatieven, leiden tot concrete strategieën en wijkplannen. Het is onze taak gemeenten hierin te begeleiden en veranderingen zo goed mogelijk te programmeren en uit te voeren. Ook door het mogelijk maken van teruglevering en het aansluiten van laadpunten voor elektrische mobiliteit dragen we bij aan de verduurzaming van onze woongemeenschappen.

 

Subdoelen

Wij ondersteunen SDG 11.6, het reduceren van de nadelige milieu-impact van steden per inwoner. Deze activiteiten hebben een directe relatie met onze ketenemissies, natuurlijk kapitaal en het welzijn in wijken en buurten.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 11 komt tot uitdrukking in het versterken van onze economische toegevoegde waarde, verminderen van klimaatverandering en grondstofuitnutting en bijdragen aan samenwerking in wijken en buurten.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2021

Om zo efficiënt en doeltreffend mogelijk in te kunnen spelen op de energieplannen hebben de gezamenlijke netbeheerders onderzocht welke technische stappen mogelijk zijn. Deze zijn vastgelegd in een factsheet ‘Systeemefficiëntie voor een betaalbare en uitvoerbare energietransitie’.
We hebben met veel gemeentes en veel corporaties aan tafel gezeten om afspraken te maken over de warmtetransitie, zodat deze zonder negatieve gevolgen voor de burger doorgevoerd kan worden.
Gemeenten begeleiden in het doorvoeren van de warmtetransitie en veranderingen zo goed mogelijk te programmeren en uit te voeren.
Voorbereiden van de aanleg van een groter aantal laadpunten voor elektrische auto’s en het openbaar vervoer in ons verzorgingsgebied.

Ons netwerk

Verduurzaming van de energievoorziening

Bijdrage op de lange termijn

Voorzien in voldoende capaciteit voor teruglevering.
Verzorgen onderliggende infrastructuur en capaciteit voor laadpunten elektrisch vervoer.

Ons netwerk

Acties en beleid

Bijdragen aan alle gemeenten in ons gebied bij het opstellen van Regionale Energiestrategieën.
Verbeteren van luchtkwaliteit door schoon elektrisch transport te faciliteren.
Invoeren en hanteren van flexibele tarieven als optie. Bijvoorbeeld naar gebruik over de aansluiting.
Energiegebruik van Alliander per saldo 0 op de meter maken.
Onderzoek naar substitutie van aardgas door een alternatieve energiebron. 

Ons netwerk

Verduurzaming van de energievoorziening

   

SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie

 

We zijn ons zeer bewust van de effecten van onze bedrijfsvoering voor de planeet. Daarom streven we naar een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering.

 

Subdoelen

Wij dragen bij aan SDG 12.2, en tegen 2030 het duurzame beheer en het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen realiseren.
SDG 12.5, tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 12 komt tot uitdrukking in verminderen van klimaatverandering en grondstofuitnutting.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2021

27% van onze uitgaven is circulair ingekocht.

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

Bijdrage op de lange termijn

Streven naar een volledig klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering.

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

Acties en beleid

Langer gebruikmaken van huidige assets en eventuele assets vervangen door gerecyclede materialen
Circulaire netbeheerder: uitstippelen van een wegenkaart voor circulaire principes in de bedrijfsvoering
Uitbreiden en beter inbedden van het grondstoffenpaspoort
Transparantie bewerkstelligen met betrekking tot duurzaamheidsinformatie
Samenwerking en participatie in Groene netten en met Nederlandse infrabedrijven
Duurzaam aanbesteden

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

   

SDG 13: Klimaatactie

 

Klimaatverandering leidt tot veranderende fysieke condities, zoals droogte en wateroverlast, voor onze bedrijfsmiddelen. Het inspelen op en aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, adaptatie, krijgt maatschappelijk toenemend aandacht.

 

Subdoelen

Wij dragen bij aan SDG 13.1, de veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren en natuurrampen in alle landen.

Connectiviteitstabel

Impact

Onze impact op SDG 13 komt tot uitdrukking in realisatie en borging van een toekomstbestendig en klimaatadaptief energienetwerk.

Onze impact op de maatschappij

Onze resultaten in 2021

Een kwalitatieve analyse van onze positie op het gebied van klimaatadaptatie.
Verdere vergroening van onze CO2-voetafdruk, onder meer door verdere vergroening van de netverliezen met garanties van oorsprong.
Positieve ontwikkeling realiseren bij het verduurzamen van het energieverbruik van onze gebouwen.

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

Bijdrage op de lange termijn

Kennen en transparant zijn over klimaatgerelateerde ontwikkelingen van onze bedrijfsmiddelen
Samen werken met belanghebbenden en overheden aan klimaatadaptieve strategieen en programma's
Investeringen toetsen aan criteria voor klimaatadaptatie

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

Acties en beleid

De effecten van klimaatverandering voor ons bedrijf nader geevalueerd en onderdeel van onze risicobenadering gemaakt aan de hand van de richtlijnen van de Taskforce on Climate related Financial Disclosures (TCFD). Verdere kwantificering van klimaatgerelateerde kansen en risico's van onze bedrijfsmiddelen.

Verduurzaming van onze bedrijfsvoering

Ambities voor de komende jaren

Onze opdracht is in de kern maatschappelijk. De energietransitie is onderdeel van onze missie en strategie, we werken aan het ‘duurzame morgen’. Onze bedrijfsvoering is in lijn met deze duurzame koers. Hierbij zijn de mondiale SDG-doelen een belangrijke leidraad. We hebben opgaven te vervullen voor verdere inbedding, toepassing en het monitoren, meten en rapporteren over de SDG-doelen. Om te blijven sturen op de SDG-doelen, hebben wij deze verbonden met onze eigen doelstellingen in de connectiviteitstabel. Verder werken wij aan de langetermijndoelen die bij het betreffende SDG-thema zijn toegelicht.