Analyse per segment

Algemeen

Alliander onderscheidt de volgende segmenten:

  • Netbeheerder Liander

  • Overig

In onderstaande tabel zijn per gerapporteerd segment de cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties vermeld. Deze resultaten sluiten direct aan op de periodieke interne rapportage. Voor een uitgebreide toelichting op de rapportage van de segmenten wordt verwezen naar noot [2] van de jaarrekening.

Primaire segmentatie

 

Netbeheerder Liander

Overig

Eliminaties

Totaal

€ miljoen

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

        

Externe opbrengsten

1.935

1.835

229

220

-

-

2.164

2.055

Interne opbrengsten

5

7

399

361

-404

-368

-

-

Bedrijfsopbrengsten

1.940

1.842

628

581

-404

-368

2.164

2.055

         

Bedrijfskosten

        

Bedrijfskosten

1.601

1.519

617

566

-404

-368

1.814

1.717

         

Bedrijfsresultaat

339

323

11

15

-

-

350

338

Netbeheerder Liander

Het segment netbeheerder Liander betreft de juridische entiteit Liander N.V., die als aangewezen netbeheerder binnen het netwerkbedrijf Alliander zorgdraagt voor de wettelijke beheerstaak over kabels, leidingen en toebehoren in Gelderland, Flevoland en delen van Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland. Liander zorgt voor de aansluiting van klanten op de energie-infrastructuur en voor de distributie naar die klanten van elektriciteit en gas. De bedrijfsopbrengsten over het jaar 2021 zijn ten opzichte van 2020 met € 98 miljoen gestegen en bedragen € 1.940 miljoen. Deze stijging komt door een stijging van de gereguleerde tarieven en door het hogere aantal aansluitingen. De bedrijfskosten voor Liander zijn gestegen met € 82 miljoen, met name als gevolg van de hogere tarieven van TenneT voor de inkoop van transportcapaciteit, hogere inkoopkosten netverliezen en door de hogere afschrijvingen als gevolg van het hoge investeringsniveau. Het bedrijfsresultaat is hierdoor in vergelijking met 2020 € 16 miljoen hoger uitgekomen op € 339 miljoen.

Overig

Het segment Overig betreft het geheel van de overige operationele segmenten binnen de Alliander-groep, zoals de activiteiten van Kenter, Qirion, Stam, Alliander AG, Firan, TReNT, de service-units, de staven en nieuwe activiteiten. De externe bedrijfsopbrengsten over het jaar 2021 zijn ten opzichte van 2020 gestegen met € 9 miljoen naar € 229 miljoen. Het bedrijfsresultaat over het jaar 2021 bedraagt € 11 miljoen positief (2020: € 15 miljoen positief). Deze verslechtering wordt onder andere veroorzaakt door lagere resultaten bij onder andere Qirion en Staven.