Bijzondere posten

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die in de opinie van het management niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd. In 2021 is ons netto resultaat voor € 12 miljoen positief beïnvloed door de bijzondere posten. In 2020 was dit € 3 miljoen positief. Dit betekent dat het netto resultaat, geschoond voor deze bijzondere posten, € 9 miljoen hoger is dan in 2020. Onderstaand is een overzicht inclusief toelichting op de bijzondere posten weergegeven.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Netto-omzet

2.120

2.009

-

-

2.120

2.009

Overige baten

61

46

17

-

44

46

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-1.634

-1.550

-10

-19

-1.624

-1.531

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-498

-461

-3

-

-495

-461

Geactiveerde eigen productie

305

275

-

-

305

275

       

Bedrijfsresultaat

354

319

4

-19

350

338

       

Financiële baten/(lasten)

-45

-41

-4

-

-41

-41

Resultaat deelnemingen en joint ventures

5

1

6

-

-1

1

Resultaat voor belastingen

314

279

6

-19

308

298

       

Belastingen

-72

-55

6

22

-78

-77

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

242

224

12

3

230

221

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

Aandeel van derden in resultaat

-

-

-

-

-

-

Resultaat na belastingen

242

224

12

3

230

221

Verkoop 450connect

De gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect GmbH heeft in 2021 een positief effect op het netto resultaat van € 10 miljoen. Het effect is zichtbaar in de opbrengsten, de overige bedrijfskosten, de afschrijvingen en het resultaat deelnemingen. Deze worden hieronder toegelicht.

€ miljoen

 

Overige baten

17

Operationele kosten

-10

Afschrijvingen

-3

Resultaat deelnemingen en joint ventures

6

  

Netto resultaat

10

Overige baten

(2021: € 17 miljoen, 2020: nihil)

De gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect GmbH heeft in 2021 een positief effect op de overige baten van € 17 miljoen.

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

(2021: € 10 miljoen, 2020: € 19 miljoen)

De bijzondere lasten in 2021 van € 10 miljoen bestaan uit de kosten voor organisatieaanpassingen (€ 5 miljoen), uit de vergoeding van € 10 miljoen als gevolg van een earn-out regeling voor de voormalig aandeelhouders bij 450connect en een bate als gevolg van de vrijval op de voorziening voor een verlieslatend onderhoudscontract in één van de bedrijfsonderdelen. In 2020 was hiervoor een last van € 10 miljoen opgenomen. Daarnaast bestond de bijzondere last in 2020 uit de kosten voor organisatieaanpassingen van € 9 miljoen.

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering

(2021: € 3 miljoen, 2020: nihil)

De bijzondere last in 2021 bestaat uit de afschrijving van de nog aanwezige goodwill op het moment van gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect.

Totaal financiële baten/(lasten)

(2021: € 4 miljoen last, 2020: nihil)

De bijzondere last over 2021 van € 4 miljoen heeft betrekking op de vroegtijdige beëindiging van een tweetal CBL-transacties. In 2020 was de bijzondere last nihil.

Belastingen

(2021: € 6 miljoen bate, 2020: € 22 miljoen bate)

De bate in 2021 is het gevolg van de impact van voornoemde bijzondere items op de vennootschapsbelasting (€ 1 miljoen, 2020: bate van € 3 miljoen) en de aangekondigde tariefsverhoging voor de vennootschapsbelasting. Als gevolg hiervan heeft een herwaardering van de belastinglatenties plaatsgevonden, wat leidt tot een bate van € 5 miljoen. In 2020 was eveneens sprake van een bate als gevolg van een herwaardering van de belastinglatenties met een bate van € 19 miljoen tot gevolg.

Resultaat deelnemingen

(2021: € 6 miljoen bate, 2020: € nihil)

De bate in 2021 is het gevolg van de herwaardering van ons resterende belang in 450Connect na de gedeeltelijke verkoop van de aandelen.