EU-taxonomie

Introductie

Het Akkoord van Parijs is het eerste universele, mondiale klimaatverdrag voor klimaatadaptatie, voor ontwikkeling van klimaatbestendigheid en een beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2°C ten opzichte van het pre-industriële niveau. De EU heeft zich daarbij ten doel gesteld om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om deze doelstellingen te realiseren, heeft de EU in maart 2018 een actieplan gelanceerd voor de financiering van duurzame groei (het EU-actieplan). Dit actieplan is onderdeel van de Europese Green Deal om de Europese economie te verduurzamen. De drie belangrijkste doelen van het EU-actieplan zijn:

 • kapitaalstromen heroriënteren naar een duurzamere economie;

 • duurzaamheid tot vast onderdeel van risicomanagement maken;

 • transparantie en langetermijndenken stimuleren.

Vervolgens is de EU-taxonomie vastgesteld, een classificatiesysteem om zichtbaar te maken of geldstromen zich richten op duurzame bedrijfsactiviteiten.  

De EU-taxonomie kent zes milieudoelstellingen:

 • mitigatie van klimaatverandering;

 • adaptatie aan klimaatverandering;

 • het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;

 • de transitie naar een circulaire economie;

 • de preventie en bestrijding van verontreiniging;

 • de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.

In lijn met de regelgeving rapporteert Alliander volgens de EU-taxonomie. De verplichting over 2021 betreft uitsluitend de eerste twee milieudoelstellingen (mitigatie van en adaptie aan klimaatverandering), de navolgende jaren moet over alle milieudoelstellingen worden gerapporteerd.

Concreet houdt deze rapportage over de eerste twee milieudoelstellingen in dat:

 • de daarvoor in aanmerking komende (eligible) activiteiten van Alliander moeten worden geïdentificeerd. In het kader van de EU-taxonomie rapportage betreft dit voor Alliander de activiteiten op het gebied van transmissie en distributie van elektriciteit en van warmte en worden deze klimaat gerelateerde bedrijfsactiviteiten als duurzaam aangemerkt;

 • per activiteit de omzet, CAPEX (investeringen) en OPEX (operationele kosten) moeten worden gerapporteerd, zowel in bedragen als in percentage van het totaal.

Klimaat gerelateerde economische activiteiten
€ miljoen

Omzet

Capex

Opex

NACE

A)    Taxonomie eligible activiteiten

       

4.9 Transmissie en distributie van elektriciteit

1.548

71%

760

69%

122

72%

35.13

4.15 Distributie van stadsverwarming en -koeling

15

1%

8

1%

1

1%

35.30

Totaal eligible bedrijfsactiviteiten

1.563

72%

768

70%

123

73%

 

B)    Taxonomie non-eligible activiteiten

       

Overige bedrijfsactiviteiten

618

28%

327

30%

45

27%

 

Totaal Alliander

2.181

100%

1.095

100%

168

100%

 

Toelichting

Voor het bepalen van klimaatgerelateerde bedrijfsactiviteiten sluit de EU-taxonomie aan bij het bestaande Europese stelsel om economische activiteiten naar sectoren te classificeren (NACE). Alliander rapporteert in het kader van de EU-taxonomie over de activiteiten “Transmissie en distributie van elektriciteit” en “Distributie van stadsverwarming en -koeling”, de zogenaamde eligible bedrijfsactiviteiten. De onder taxonomie non-eligible activiteiten betreffen met name de distributie van aardgas dat op dit moment niet als klimaatgerelateerde bedrijfsactiviteit wordt opgenomen in de EU-taxonomie.
De activiteit "Transmissie en distributie van elektriciteit" betreft de ontwikkeling, bouw en exploitatie van distributiesystemen voor het transport van elektriciteit langs hoog-, midden- en laagspanningsdistributiesystemen. De activiteit "Distributie van stadsverwarming en -koeling" betreft de ontwikkeling, bouw, renovatie en exploitatie van pijpleidingen en bijbehorende infrastructuur voor de distributie van warmte en koude. De eligible bedrijfsactiviteiten kennen geen overlap zodat er geen sprake is van dubbeltelling in de gerapporteerde cijfers.

De omzet onder de EU-taxonomie sluit aan op de IFRS-verslaggevingsstandaarden en is daarmee gelijk aan de totale bedrijfsopbrengsten zoals opgenomen in de jaarrekening onder noot [21] (Netto-omzet) en noot [22] (Overige baten). Van de totale bedrijfsopbrengsten is voorts bepaald welk deel is gegenereerd met taxonomie-eligible activiteiten. Hiervoor is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande opsplitsing naar bedrijfsactiviteiten (elektriciteit, gas, warmte en overig). Ook is voor de classificatie aangesloten bij het bestaande NACE coderingsstelsel van bedrijfsactiviteiten. Onder de eligible omzet voor Alliander worden gerekend de totale bedrijfsopbrengsten die samenhangen met:

 • het leveren van de transport-, aansluit-, en meetdienst voor elektriciteitsdistributie, en ook met het installeren, beheren en verhuren van elektrische installaties (NACE 35.13) en

 • het verhuren van warmtenetten, het leveren van de transportdienst door lokale warmtenetten en het ontwikkelen van warmtenetten (NACE 35.30).

De Capex onder de EU-taxonomie betreft de investeringen in materiële vaste activa (noot 3 in de jaarrekening), de investeringen in immateriële vaste activa (noot 4 in de jaarrekening) en de toevoegingen aan het gebruiksrecht vaste activa (noot 3 in de jaarrekening).
Van de totale investeringen is bepaald welk deel betrekking heeft op taxonomie-eligible activiteiten, door per activagroep te bepalen met welke economische activiteit deze samenhangt en in hoeverre deze activiteit genoemd is in de EU-taxonomie.
De EU-taxonomie is op dit moment nog niet duidelijk over de behandeling van investeringen die niet direct samenhangen met het primaire proces, en omdat deze investeringen beperkt zijn ten opzichte van de totale Capex zijn deze investeringen opgenomen als onderdeel van de non-eligible activiteiten. 

De Opex onder de EU-taxonomie wordt gedefinieerd als de niet-geactiveerde directe kosten die betrekking hebben op het onderhoud van activa. Alliander heeft op basis van deze definitie enkel de uitgaven van onderhoud en storingen geclassificeerd als operationele uitgaven onder de EU-taxonomie. Van deze onderhouds- en storingskosten is bepaald welk deel betrekking heeft op taxonomie-eligible activiteiten.

De EU-taxonomie inclusief criteria is nog volop in ontwikkeling. Hierdoor is deze informatie nog geen onderdeel van het assurance-rapport over de niet-financiële informatie, zoals opgenomen op pagina 204 - 208.