Financieel beleid

Ons financieel beleid is in beginsel zo ingericht dat wij in staat zijn een solide A rating te handhaven. Dat betekent dat wij kunnen blijven investeren in onze netten en de onderneming kunnen laten groeien dankzij onze financiële positie. Dit stelt ons in staat om onze strategie uit te voeren en een faciliterende rol te spelen in de energietransitie. Echter, het voorgaande geeft al aan dat met name onze financiële positie in de nabije toekomst onder druk komt te staan.

Financieel kader

Het financiële kader van Alliander wordt gevormd door de ratio’s FFO/nettoschuldpositie, rentedekking, nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen) en solvabiliteit. Deze ratio's alsmede de normen hierbij hebben een relatie tot het verkrijgen/behouden van een solide A rating profiel op een stand-alone basis. Afwijkend van IFRS worden voor de berekening van de ratio's de achtergestelde eeuwigdurende aandeelhouderslening en de converteerbare aandeelhouderslening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt.

Wijzigingen in financieel beleid

Het financieel beleid is in 2021 ongewijzigd gebleven, met uitzondering van het volgende: teneinde de onder een A rating profiel beschikbare financiële ruimte ten volle te kunnen benutten is op 31 mei 2021 het financieel beleid op een tweetal punten aangepast:
- Minimum FFO/Net debt ratio van 20% naar 15%.
- Minimum vereiste A rating profiel heeft niet langer betrekking op de standalone rating maar geldt voortaan de rating inclusief eventuele opslag als gevolg van publiek aandeelhouderschap.

Daarnaast is per 31 mei 2021 ook het dividendbeleid gewijzigd voor wat betreft de berekening van de grondslag van de dividendbepaling. Doel hiervan is het gelijkschakelen van de behandeling van de periodieke vergoeding voor de bestaande hybride obligatielening met die van de converteerbare hybride aandeelhouderslening. Hiertoe wordt het resultaat na belastingen gecorrigeerd voor periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen vermogen worden verwerkt.

Ratio's op basis van financieel beleid Alliander

 

norm

31 december 2021

31 december 2020

FFO/nettoschuldpositie

> 15%

25,8%

24,1%

Rentedekking

> 3,5

17,2

14,2

Nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie + eigen vermogen)

< 60%

36,7%

38,7%

Solvabiliteit

> 30%

53,8%

53,1%

Per 31 december 2021 bedraagt de ratio FFO/nettoschuldpositie 25,8% (ultimo 2020: 24,1%) ten opzichte van een in 2021 overeengekomen minimum van 15% (2020: 20%). De hogere ratio komt door de sterke stijging van de FFO in 2021 en een relatief beperkte stijging van de nettoschuldpositie. Deze nettoschuldpositie stijgt beperkt doordat de aangetrokken converteerbare aandeelhouderslening op basis van ons financieel beleid voor 50% als eigen vermogen wordt gerekend. 

Per 31 december 2021 is de ratio rentedekking uitgekomen op 17,2 (ultimo 2020: 14,2). In het financieel beleid van Alliander is geformuleerd dat deze ratio minimaal 3,5 dient te bedragen. De stijging in 2021 is met name het gevolg van de hogere FFO onder andere vanwege een hogere omzet.

De ratio nettoschuldpositie/(nettoschuldpositie en eigen vermogen) bedraagt per 31 december 2021 36,7% (ultimo 2020: 38,7%). Conform het financieel beleid van Alliander mag deze ratio maximaal 60% bedragen. De daling in 2021 wordt met name veroorzaakt doordat de converteerbare aandeelhouderslening op basis van ons financieel beleid ons vermogen versterkt. 

De ratio solvabiliteit bedraagt per 31 december 2021 53,8% (ultimo 2020: 53,1%) ten opzichte van een minimum van 30%. De stijging ten opzichte van 2020 wordt met name veroorzaakt door de stijging van de activa als gevolg van de investeringen.

Dividendbeleid

Als onderdeel van het financieel beleid voorziet het dividendbeleid in een uitkering van maximaal 45% van de winst na belastingen, gecorrigeerd voor fair value mutaties, periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen vermogen worden verwerkt en bijzondere posten die niet hebben geleid tot kasstromen, tenzij investeringen of financiële criteria een hoger winstinhoudingspercentage vereisen en/of na uitkering van dividend de solvabiliteit lager uitkomt dan 30%. Voor meer informatie zie het voorstel winstbestemming 2021.

Investeringsbeleid

Het investeringsbeleid past binnen het financieel beleid en maakt onderdeel uit van de strategie van Alliander. Dit beleid bevat elementen als reguleringseisen voor de investeringen in het gereguleerde domein, onder andere in veiligheid en betrouwbaarheid, en het realiseren van een adequate investeringsvergoeding. Reguliere investeringsvoorstellen worden getoetst aan minimum rendementseisen en aan criteria opgenomen in het financieel beleid. Innovaties worden vanuit de Raad van Bestuur beoordeeld. Behalve aan kwantitatieve vereisten moeten investeringsvoorstellen ook voldoen aan kwalitatieve vereisten. Overigens dient te worden vermeld dat investeringen in het gereguleerde domein in beginsel voortvloeien uit de wettelijke taken van de netbeheerder.

Maatschappelijke prestaties

Alliander levert een belangrijke bijdrage aan de welvaart in Nederland. Indirect door de grote impact die het transport van energie heeft voor de Nederlandse economie en voor het welzijn dat ervaren wordt door de continue beschikbaarheid van energie. In ons impactmodel, hoofdstuk Bijdrage aan mondiale doelen, lichten we dit toe. Het dividend dat wordt uitgekeerd aan aandeelhouders en betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden dragen indirect bij aan maatschappelijke doelstellingen. De verdeling en bestemming van deze posten worden hieronder toegelicht.

Groene financiering

Alliander ziet dat in de overwegingen van de aandeelhouders en overige investeerders, naast een gezond financieel beleid, duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Alliander onderschrijft het belang van duurzaamheid en geeft daarom de eigen duurzaamheiddoelstelling een prominente rol in de interne sturing en de financiering. Zo heeft Alliander in juli 2021 een groen ECP programma opgezet en in december 2021 een gecommitteerde Sustainability Linked kredietfaciliteit met banken afgesloten. Samen met de reeds aanwezige mogelijkheid om groene obligaties uit te geven is hiermee een financieringsstructuur neergezet die Alliander met financiële prikkels stimuleert duurzame investeringen te doen en een duurzame bedrijfshuishouding te voeren. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden gewaardeerd met duurzaamheidsklasse B+ van ratingbureau ISS ESG en een Low Risk classificatie van Sustainalytics. Hiermee behoren we volgens deze ratingbureaus qua duurzame prestaties tot de best presterende bedrijven in onze sector.

Onze financiële stakeholders

Alliander voert een actief beleid om een constructieve en open dialoog te onderhouden met aandeelhouders, obligatiehouders, financiële instellingen, kredietbeoordelaars, duurzaamheidsbeoordelaars, analisten en pers. We proberen alle stakeholders goed en tijdig van relevante informatie over financiën, strategie, risico’s, duurzaamheid en andere onderwerpen te voorzien. Dat doen we onder meer via verslagen, berichtgeving en bijeenkomsten.

Aandeelhouders

Alle aandelen van Alliander zijn direct in handen van Nederlandse provincies en gemeenten. Een volledig overzicht van alle aandeelhouders staat op www.alliander.com. Het maatschappelijk kapitaal van Alliander N.V. is verdeeld in 350 miljoen aandelen van nominaal € 5. Alle aandelen luiden op naam. Per 31 december 2021 zijn 136.794.964 aandelen geplaatst en volgestort. Contacten met aandeelhouders vinden primair plaats tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. Daarnaast vinden overleggen plaats tussen de vennootschap en aandeelhouders buiten de aandeelhoudersvergaderingen om. Een overzicht van de overlegstructuren met aandeelhouders is terug te vinden op de website van Alliander.

In december 2021 hebben nagenoeg alle aandeelhouders geparticipeerd in een converteerbare aandeelhouderslening van in totaal € 600 miljoen.

Institutionele beleggers

Institutionele obligatiebeleggers, zoals vermogensbeheerders, verzekeraars en pensioenfondsen verstrekken een belangrijk deel van onze vreemd vermogen financiering. Dit zijn internationale professionele partijen, grotendeels afkomstig uit Europa. We houden onze huidige en potentiële obligatiebeleggers op de hoogte van de financiële positie en resultaten van Alliander en ontwikkelingen binnen de sector. Hiertoe verzorgt Alliander, in aanvulling op de nakoming van reguliere publicatieverplichtingen, Investor Relations-activiteiten. In dit kader hebben we in februari 2021 met investeerders gesproken over de jaarcijfers 2020. Hierbij kwamen diverse andere  onderwerpen aan bod waaronder de ontwikkeling van de energietransitie, de toename in investeringen, maatregelen om onze financieringsruimte te vergroten, het financieel- en dividendbeleid en de nieuwe reguleringsperiode.

Banken

In december 2021 heeft Alliander een nieuwe gecommitteerde back-up kredietfaciliteit van € 900 miljoen afgesloten met 7 banken. De faciliteit heeft een looptijd tot december 2026 met de mogelijkheid om deze in 2026 en 2027 telkens met een jaar te verlengen tot uiterlijk december 2028. Deze kredietfaciliteit vervangt de bestaande € 600 miljoen kredietfaciliteit. De vergoeding die voor deze faciliteit wordt betaald is mede afhankelijk van de prestaties van Alliander op een aantal duurzame KPI’s. Evenals in voorgaande jaren is in het afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van de kredietfaciliteit.

Bij de Europese Investeringsbank is in 2017 en 2018 een lening opgenomen van in totaal € 300 miljoen. De volledige lening dient in 2031 te worden afgelost.

Kredietbeoordelaars

Om een goede toegang tot de kapitaal- en geldmarkt te behouden, is het van belang dat bestaande en potentiële financiers goed inzicht hebben in de kredietwaardigheid van Alliander. Hiertoe maakt Alliander gebruik van credit ratings. Het hebben van een credit rating is ook een verplichting onder de door Alliander eind jaren negentig aangegane CBL-contracten waarvan er thans nog één resteert, zie noot [3]. Alliander heeft credit ratings van S&P en van Moody’s. Deze ratings bestaan uit een lange termijn rating met outlook en een korte termijn rating. De outlook geeft de verwachte verandering op de lange termijn rating aan voor de komende jaren. In 2021 zijn de lange termijn credit ratings van zowel S&P als Moody’s met een trede naar beneden bijgesteld. In het verlengde heeft S&P ook de korte termijn credit rating met een trede naar beneden bijgesteld. Ultimo 2021 zijn de credit ratings van Alliander als volgt:

 

long term

short term

Standard & Poor's

A+ (stable outlook)

A-1

Moody's

Aa3 (stable outlook)

P-1

In het afgelopen jaar heeft Alliander diverse malen contact gehad met de kredietbeoordelaars. Hierbij is onder meer gesproken over de komende reguleringsperiode, de uitdagingen van de klimaatdoelstellingen en de energietransitie, de toename in investeringen, de uitgifte van de converteerbare aandeelhouderslening  en de impact van corona op Alliander. De hierbij verstrekte recente financiële prestaties en prognoses van Alliander zijn door S&P en Moody’s meegenomen in de beoordeling van de kredietwaardigheid van Alliander.