Financiële positie

Ontwikkeling schuldpositie

Hieronder is de ontwikkeling van de nettoschuldpositie gedurende het jaar 2021 opgenomen.

Ontwikkeling nettoschuldpositie

De nettoschuldpositie is met € 52 miljoen gestegen en bedraagt € 2.559 miljoen ultimo 2021 (31 december 2020: € 2.507 miljoen). 

Nettoschuldpositie

Nettoschuldpositie

€ miljoen

31 december 2021

31 december 2020

Langlopende financiële verplichtingen

2.630

 

2.479

 

Kortlopende financiële verplichtingen

481

 

8

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

123

 

217

 

Brutoschuldpositie

 

3.234

 

2.704

     

Liquide middelen

624

 

298

 

Beleggingen die dienen ter dekking van leaseverplichtingen uit hoofde van cross border leases

-

 

147

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

624

 

445

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

2.610

 

2.259

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

50% van de converteerbare aandeelhouderslening

 

-299

 

-

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

2.559

 

2.507

Alliander heeft een EMTN-programma van € 3 miljard. Per 31 december 2021 staat voor een boekwaarde van € 1.990 miljoen (nominaal: € 2.000 miljoen) aan obligaties uit. Voor de uitgifte van kortlopend schuldpapier beschikt Alliander over twee ECP-programma’s van in totaal € 1.500 miljoen. Naast het standaard ECP programma, bestaat ook een apart programma om groen ECP uit te geven. In dit laatste geval worden de verkregen gelden gebruikt om activa te financieren die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework. Per ultimo 2021, evenals ultimo 2020, staan geen ECP-leningen uit.

Rentedragende leningen

Het aflossingsschema van de rentedragende leningen ultimo 2021 en 2020 is als volgt:

Aflossingsschema rentedragende leningen

De bedragen in 2022, 2024, 2026 en 2030 hebben voornamelijk betrekking op de aflossingen van obligatieleningen. De overige bedragen hebben betrekking op aflossingen van aandeelhouders- en overige leningen. 

Beschikbare financieringsruimte voor groene financering

Alliander heeft sinds 2016 een viertal groene financieringen afgesloten, waaronder drie groene obligatieleningen. Met de opbrengsten van deze financieringen zijn diverse activa gefinancierd die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework (https://www.alliander.com/nl/green-finance-framework/). Over deze activa en financieringen is in aparte rapportages verantwoording afgelegd (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Onderdeel van deze rapportages is de zogenaamde allocatietabel. Deze geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de groene activa portefeuille en de groene financieringen van Alliander N.V.

Bijgaand de allocatietabel ultimo 2021. Dit is de geactualiseerde versie van de tabel zoals opgenomen in het Green Finance Report 2020 van 15 september 2020.

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering

€ miljoen

Netto boekwaarde

Wegingsfactor

Gewogen bedrag

Hernieuwbare energie

3.537

33%

1.181

    

Slimme meters

530

100%

530

Glasvezel netwerk

50

100%

50

Totaal energie-efficiëntie

580

100%

580

    

Duurzame gebouwen

67

100%

67

    

Totaal portefeuille groene activa

  

1.828

€ miljoen

Instrument (ISIN)

Uitgiftedatum

Afloopdatum

Hoofdsom

Groene obligatielening

XS1400167133

22-04-2016

22-04-2026

300

Groene obligatielening

XS2014382845

24-06-2019

24-06-2032

300

Groene onderhands geplaatste obligatielening

XS2152901315

08-04-2020

08-04-2035

100

Groene obligatielening

XS2187525949

10-06-2020

10-06-2030

500

     

Totaal groene financiering

-

-

-

1.200

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 31 december 2021 € 1.828 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 356 miljoen sinds 31 december 2020. Hierdoor is per ultimo 2021 voor € 628 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar. In 2021 zijn geen nieuwe langlopende groene financieringen aangetrokken. 

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is per ultimo 2021 vastgesteld op 33,4% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale productiecapaciteit voor elektriciteit in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.